Beszámoló a 2017/2018-as tanévről

Módosítás: 2018. 10. 04., csütörtök 11:29
Készült: 2017. 10. 06., péntek 05:59

Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”

2517 Kesztölc, Cseresznyéshát út 2/1.

Tel/fax:33/484-443, 484-442

              06 30 455 5029

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: ovoda.kesztolc.hu

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

 
   

 

Kesztölc, 2018-08-28-

                                                                                   Készítette:

                                                                                                 Nagyváriné Radovics Angelika

                                                                                                  intézményvezető

Beszámolási időszak: 2017 .09.01- 2018. 08.31.

TARTALOMJEGYZÉK

Jogszabályi háttér

Bevezető                                                                                                                   4.o.

Alapadatok                                                                                                              5.o.

1. Pedagógiai folyamatok                                                                                        6.o.                                         

1.1.Az intézmény pedagógiai programja                                                                   6.o.

1.2.Egyéb dokumentumaink                                                                                     6.o.

1.3.A nevelés, a tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása…                    7.o.

2.Személyiség- és közösségfejlesztés                                                                      10.o.

2.1.Statisztikai adatok                                                                                              10.o.

2.2.Feladataink megvalósulása                                                                                 11.o.

3.Eredmények                                                                                                         14.o.

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció                                         17.o.

5.Az intézmény külső kapcsolatai                                                                          19.o.

6.A pedagógiai munka feltételei                                                                            21.o.

6.1.Személyi feltételek                                                                                             21.o.

6.2.Szakmai munka, nevelési célok, feladatok, hatékonyság                                   22.o.

6.3.Tárgyi feltételek                                                                                                 24.o.

6.4.Javítási, felújítási munkák a nevelési év során                                                26.o.

6.5.Előttünk álló, megoldásra váró feladatok                                                          28.o.

7.A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban ….                       28.o.

8. Nevelési év eseményei                                                                                       29.o.

*A dőlt betűs idézetek az óvodapedagógusok,pszichológus,logopédus beszámolóiból lettek beillesztve.

Jogszabályi háttér

A 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszámolót meghatározó jogszabályok:

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

-  363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

(továbbiakban Alapprogram)  - 2018.07.25-i módosítása

- 32/2012. (X. 8.) EMMI- rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról

- 48/2012.(XII.12.) EMMI- rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

- 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

- 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

- 15/2013.(II.26.) EMMI – rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

-326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Önértékelési kézikönyv óvodák számára –Oktatási hivatal

Országos tanfelügyelet - kézikönyv óvodák ... - Oktatási Hivatal

- az intézmény Alapító Okirata

- az intézmény Pedagógiai Programja

- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

- az intézmény Házirendje

- az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók

Egyéb dokumentumok:

- 2017-18. nevelési év munkaterve

- az öt évet átfogó vezetői pályázat

- az óvodapedagógusok éves beszámolói, értékelései

- gyermekvédelmi beszámoló

- fejlesztést segítők beszámolói (logopédus, pszichológus).

- önértékelések megállapításai, eredményei

Bevezető:

A nevelési év szakmai eseményeit és rendezvényeit a 2017-18. évi munkaterv tartalma határozta meg, melyet rugalmasan az év közben adódó feladatoknak megfelelően valósítottunk meg.

Időszerűvé vált a pedagógiai program módosítása, melyet az ÓNOAP módosítása is indokolt. Kiemelt feladatainkat többnyire sikerült teljesíteni. A betervezett önértékeléseket elvégeztük.  Az intézményi önértékelést 2018.októberére terveztük, de mivel a decemberre kiírt intézményi tanfelügyelet időpontját augusztusban október 5-re módosították, ezért augusztus végén elindítottuk, terveink szerint szeptember közepén befejezzük.

Ketten minősültünk november hónapban, pedagógus II  fokozatba kerültünk januártól. Talán a minősítési eljárások pozitív tapasztalatainak is köszönhető, hogy két óvodapedagógus kolléga  jelentkezett minősítési eljárásra 2018. márciusában, bekerültek, készítik a portfóliójukat.

Lezajlott a vezetői tanfelügyelet , az önfejlesztési tervet elkészítettem. A 2017-18. nevelési évben tartalmas és összességében eredményes nevelési évet zártunk, köszönhető ez a nevelőtestület, alkalmazotti közösség összehangolt munkájának, partnereink segítségének.

Gyulai Zsuzsanna festménye

Alapadatok

Megnevezés

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Idegen nyelvi megnevezés

Kestúcka Materská Škola „Horička”

Székhely

Kesztölc,2517 Cseresznyéshát utca 2/1.

Alaptevékenység

-óvodai nevelés:a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig

-nemzetiségi óvodai nevelés: a nemzetiségi-szlovák-nyelv és a hagyományok megismertetése a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig

-sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése: a többi gyermekkel együtt nevelhető, az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek részére, speciális igényeik figyelembevételével, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtésére.

Közfeladata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés,valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló., 1997.XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátás.

Szakfeladatok

-Óvodai intézményi étkeztetés

-Munkahelyi étkeztetés

-Óvodai nevelés, ellátás

-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral,így súlyos tanulási,figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd. Oktatásuk integráltan történik.)

-Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás.

Fenntartó neve,székhelye

Kesztölc község Önkormányzata  2517, Kesztölc, Szabadság tér 11.

Maximális gyermeklétszám

100 fő

Csoportok száma

4

  1. 1.Pedagógiai folyamatok

Szabályzó dokumentumainkat folyamatosa illetve szükség szerint aktualizáljuk, törekszem a koherenciára. Az éves tervek,önértékelési, továbbképzési ,beiskolázási tervek/programok elkészítése, aktualizálása megtörtént, elkészült a HIT, kidolgoztuk és bevezettük a pedagógusok kompetencia- és teljesítmény alapú éves értékelését .

Fejlesztendő terület, feladat a következő nevelési évre:

NOKS-os dolgozók teljesítmény alapú mérőeszközének, alkalmazotti, fenntartói elégedettségmérés mérőeszközének kidolgozása,és az intézményi  SZMSZ, adatkezelési szabályzat felülvizsgálata, módosítása.

1.1.Az intézmény pedagógiai programja.

A Kesztölci Kiserdei Óvoda”Horička” pedagógiai programját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján A tevékenységközpontú óvodai nevelés minősített program adaptálásával készítette a Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička” nevelőtestülete. 2013-ban az akkori TÁMOP-os pályázat keretében szakértő javaslatára módosítottuk, aktualizáltuk, 2014-ben egy rövid kiegészítést csatoltunk hozzá, beépítettük a továbbképzéseken (TÁMOP) szerzett ismereteket.

2017-ben helyi programunk éves felülvizsgálata ismét megtörtént, szükségesek voltak kisebb változtatások (tárgyi feltételek változása, csoportnapló, fejlődési napló, esélyegyenlőség, egészségvédelem bővebben).

2018 nyarán újra időszerűvé vált a felülvizsgálat, hiszen az érvényessége is lejárt augusztus 31-én, illetve a nyár folyamán módosították az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a változásokat figyelembe véve, a korábbi kiegészítéseket beépítve módosítottuk helyi pedagógiai programunkat.  A módosított, nevelőtestület által elfogadott, programot megküldtük partnereinknek.

1.2.Egyéb dokumentumaink

A nevelés, tanítási-tanulási folyamat tervezése magunk által készített csoportnaplóban történt meghatározott szempontok alapján. Elektronikusan vezettük év közben, nevelési év végén lezártuk, nyomtattuk. Ebben az évben már könnyebben boldogultunk vele, ez is azt mutatja, hogy folyamatosan fejlődik IKT kompetenciánk. A csoportnapló megfelel a szabályoknak, tartalmazza a kötelező elemeket, illetve reflexiókat a tematikus tervek megvalósításáról.

„Szerintem az elektronikus napló jól kezelhető, nem okozott nehézséget a használata.
A jövőre vonatkozólag jó lenne egy „tartalomjegyzék” így könnyebb lenne az oldalakat betartani.”

A fejlődési naplót- felmenő rendszerben –„lecseréljük”, már csak egy csoport fogja a régit használni a 2018-19-es nevelési évben. Az új fejlődési naplót szintén elektronikusan vezetjük, kidolgoztunk hozzá egy pontozási rendszert, hogy a megfigyeléseket számszerűsíteni, mérni, összehasonlítani tudjuk. Az eddigi eredményekből számomra az derült ki, hogy óvodás korú gyermekeket ilyen módszerrel (megfigyelés, óvodapedagógus szubjektív véleménye) mérni, az eredményeket összehasonlítani nem lehet reáliasan, mert nem ad valós képet. Nem gondolom, hogy gyerekeket, gyermek csoportokat egymáshoz kellene hasonlítani,minden gyermek más alapokkal érkezik, másutt tart az érési folyamatban, annak látom csupán értelmét, hogy önmagához képest értékeljük, fejlődik-e, esetleg stagnál vagy visszafejlődik. Megfigyeléseink alapján lehet az egyes gyermekek egyéni fejlesztését tervezni, a gyengébb területekre több figyelmet fordítani.

Mivel megfigyelés alapú feljegyzéseink erősen pedagógus függők, nem feltétlen objektívek, a csoportok összehasonlítását sem tartom alkalmasnak reális kép kialakítására. Arról nem is beszélve, hogy menyire más az egyes gyermek csoportok összetétele, létszáma, ami jelentősen befolyásolja az eredményt.  

Az elvárásoknak azonban igyekszünk megfelelni, ezért elvégezzük az összehasonlítást, értékelést, megpróbáljuk számszerűsíteni a kapott eredményeket, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy a gyermekeket önmagukhoz viszonyítva kell megfigyelnünk, megfigyeléseinkre alapozva fejlesztenünk, segítenünk.

Kiemelt feladatunk volt (munkaterv alapján) a szlovák nyelvi nevelés hatékonyságának további növelése, ennek részeként a szlovák munkacsoport szlovák nyelvi fejlődés megfigyeléséhez is elkészítette a szempontsort, ezzel egészítettük ki korábbi megfigyeléseinket.

Második éve használjuk a DIFER –t, célunk, hogy minden óvodapedagógus megismerje, használja, talán az így kapott eredmények összehasonlítása remélhetőleg reálisabb képet ad majd a gyermekek fejlettségéről. Az O.H. folyamatosan szervezi a DIFER képzéseket, azt gondolom előbb-utóbb kötelező lesz az óvodák számára. Az intézményi önértékelés elvárásaiban szerepel a mérési eredmények országos átlaggal történő összehasonlítása, erre is a DIFER ad majd lehetőséget.  

SZMSZ felülvizsgálatát tervezzük , 2018 -19-es nevelési évben elvégezzük.

Házirendünket 2017-ben felülvizsgáltuk, módosítottuk, partnereink megismerték. A szülők számára elérhető honlapon, nyomtatva a faliújságokon .

1.3.A nevelés, a tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése, értékelése

Közösen döntünk az aktuális évi kiemelt nevelési területről, amelyeket az éves munkatervben rögzítettük. A munkatervben rögzített feladatokat nemcsak én értékelem, hanem kollégáim is. Kaptak egy szempontsort az éves beszámolójukhoz, melyek közt kiemelt feladataink is szerepelnek, így az értékelésnél figyelembe vettem az ő véleményüket is. A beszámolókból dőlt betűkkel idéztem.

Kiemelt feladataink voltak a 2017-18 –as nevelési évben (2017-17 éves munkaterv alapján):

ü  Intézményi önértékelés2017/2018-as nevelési évre tervezett önértékelési feladatainak   elvégzése.Vezetői önértékelés lebonyolítása, 2 pedagógus önértékelése.

Önértékelésre kijelölt neve

Önértékelés tervezett ideje

Önértékelést végzi

Önértékelés típusa

Gálné Kara Boglárka

2018.02.

BECS

pedagógus

Székelyné Kain Mária

2018.03.

BECS

pedagógus

Nagyváriné Radovics Angelika

2018.01.

BECS

vezetői

Kesztölci Kiserdei Óvoda

2018.10.

BECS

intézményi

A tervezett időpontok módosultak, de minden betervezett önértékelés megtörtént, lezárult, az önfejlesztési, fejlesztési tervek elkészültek,feltöltésre kerültek.

Miután decemberben kiderültek a tanfelügyeleti időpontok, ahhoz igazítottuk az önértékeléseket, az intézményi önértékelés elvégzését a 2018-19-es nevelési év októberében terveztük elvégezni , hogy a december 7-re tervezett tanfelügyelet előtt friss adatokkal rendelkezzünk. Nyár végén azonban módosították a tanfelügyelet időpontját október 5-re, ezért augusztusban elkezdtük az intézményi önértékelést, szeptember 17-én, időben le is tudtuk zárni, a dokumentációt sikeresen feltöltöttük az informatikai felületre.

ü  Minősítési eljárások előkészítése/ lebonyolítása,majd a tapasztalatok összegzése, átadása.

2017.novemberében 2 óvodapedagógus sikeresen minősült , köszönhető ez az alapos felkészülésnek, nevelőtestület, NOKS-os kollégák összehangolt munkájának, köszönet érte! .

Időpont

Név

Cél

2017.11.10.

Nagyváriné Radovics Angelika

Ped.II.

2017.11.17.

Hubacsek Edit

Ped.II.

A minősítések tapasztalatait megbeszéltük, nevelőtestületi értekezleten elemeztük, a minősítési eljárásra még nem jelentkezett kollégák  pedagógus portfólióhoz folyamatosan gyűjtötték az anyagot, információkat. Tavasszal két óvodapedagógus  jelentkezett a 2019-es minősítési eljárásra, bekerültek,céljuk a pedagógus II fokozat elérése. Folyamatosan gyűjtik/készítik az anyagot portfóliójukhoz.

„… nagyon pozitívan alakult, örülök, hogy sor került rá, lendületet, még több önbizalmat adott és megerősített a mindennapi munkámban, sok új tapasztalatot szereztem kollegialitás terén és sokat tanultam a folyamat során. Maga a minősítés napja, és a tevékenység a gyerekekkel egy örömteli és maradandó élmény és emlék marad. Mosolygok, ahányszor csak eszembe jut. Jól döntöttem, amikor visszatértem az óvónői pályára.”

„Még nem vettem részt minősítésen sem, de folyamatosan próbálok tájékozódni ebben a témában is, tervezem a jelentkezést a közeljövőben.”

„Jelenleg minősítésre várok.  Foglalkozom a témával az Oktatási Hivatal útmutatóját forgatom és más szakmai oldalakat is.”

ü  Tanfelügyelet előkészítése, lebonyolítása.

Dokumentumainkat  aktualizálása, feltöltöttük az informatikai felületre .

Tanfelügyeletben érintett

Tanfelügyelet típusa

Tanfelügyelet időpontja

Nagyváriné Radovics Angelika

vezetői

2018.06.12.

Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”

intézményi

2018.12.07.→10.05.

A látogatások előtt –O.H. által kiadott útmutatók alapján- elvégeztük az önértékeléseket,elkészült a fejlesztési és intézkedési terv. A vezetői tanfelügyelet után kiegészítettem a fejlesztési tervet, ezt partnereinknek továbbítottam, a megállapításokat felhasználjuk a következő évek munkaterveihez, feladatik kijelöléséhez.

A BECS tagok rengeteg plusz feladattal birkóztak meg az önértékelés/tanfelügyelet során, de bevontuk a nevelőtestület többi tagját, aktívan segítettek dajkáink is. A mérési eredmények rögzítésében és kiértékelésében helyettesem és pedagógiai asszisztensünk volt a segítségemre, köszönet érte!

ü  Szlovák nyelvi nevelés hatékonyságának további növelése

Lehetőségeinkhez képest részt vettünk szlovák továbbképzésen, szakmai napokon, továbbra is fogadjuk a PPKE szlovák szakos nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóit, tapasztalatainkat megbeszéljük, megosztjuk egymással. Szívesen frissítjük repertoárunkat, melyhez a továbbképzéseken adott anyagok és az interneten fellelhető kiadványok, zenék nagy segítséget nyújtanak.

„Olyan gyermekdalokat kerestem, melyek közel állnak a mai gyerekek dallamvilágához, jól táncolhatók. A délutáni altató zenékhez szlovák altatókat kerestem és írtam ki cd-re.”

Egy óvodapedagógus Budapesten vett részt két napos képzésen, egy pedig  Pozsonyban, szlovák nyelvű módszertani továbbképzésen való részvétellel fejlesztette kompetenciáit.

Ebben a nevelési évben is részt vettünk a szlovák óvodai szakmai napon , és természetesen a helyi rendezvényeken is. Mesenapjainkon szlovákul is adtunk elő egyszerű, rövid meséket.

ü  A Pedagógiai Program alapján végzett pedagógiai és adminisztrációs munka       ellenőrzése .

A tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat felépítése éves tervben történik, ezeket minden pedagógus úgy készíti el, ahogy számára logikus, használható, nevelési év kezdetén megküldték . Természetesen a nevelési év folyamán ezek a tervek szinte mindig módosulnak, kiegészülnek, hiszen figyelembe kell vennünk a gyermekek érdeklődését, az időközben adódó programokat, lehetőségeket,a főiskolai hallgatók feladatait vagy akár az időjárás változásait.

A nevelőmunka tervezésében az O.H. által kiadott útmutatókat követve továbbra is  fél évre tervezünk, a kiértékelés is félévente történik a csoportnaplóban. A tematikus terveket (megvalósulás időtartama lehet 1-2, de akár 4 hét is) heti bontásban, a csoportnaplóban vezetjük, helyet és időt hagyva a gyermeki ötletek megvalósulásának.

Minden tervet a gyermekek életkori sajátosságaihoz, a csoport összetételéhez igazodva, rugalmasság elvét követve készítünk el. (Ebben a nevelési évben is volt rá példa, hogy a gyermekek érdeklődése,fogászati bemutató, művelődési ház szervezte bábelőadás, kiállítás,  időjárás vagy a nagyszámú megbetegedés felülírta a terveket.) A választott módszerek és eszközök, tanulási formák alkalmazása során az óvodapedagógusok élhetnek módszertani szabadságukkal, ezt el is várom tőlük. A csoportnaplót az óvodapedagógusok rendszeresen – csoportlátogatások előtt, negyedéves reflexiókat követően,…- eljuttatják elektronikusan, így azokra folyamatos rálátásom van.

A csoportlátogatások (nyílt napok, vezetői látogatás, nemzetiségi óvodapedagógus hallgató látogatása, önértékelések ) alkalmával a pedagógusok az O.H. által kiadott Útmutatók szerint készítették el vázlataikat, terveiket. A terveket előzetesen én is  megkaptam.

A csoportnaplóban található tematikus tervek évszakonkénti reflexiója hozzájárult a reflektív gondolkodás fejlesztéséhet, tudatosabb tervezéshez. Az óvodapedagógusok éves munkájukról, tapasztalataikról, elért eredményeikről beszámolót  írtak, idén ehhez szempontokat is kaptak. Erre alapozva készítem az éves beszámolót, illetve majd a következő nevelési év munkatervét.

A tervezett nevelési és tanulási folyamatok ellenőrzése és értékelése megvalósult,köszönhető ez annak is, hogy az idei évben már 8 óvodapedagógussal végeztük a mindennapi feladatokat,legalábbis decembertől.  Minden csoportban megfigyeltem az óvodapedagógusok munkáját, felkészültségét, részt vettem a nyílt napokon is, óvodapedagógus hallható hospitálásán, a tapasztalatokat megbeszéltük, írásos reflexiót is kértem.

A csoportlátogatások  során azt tapasztaltam, hogy a kollégák folyamatosan fejlődnek, megújulnak, kihasználják az internet adta lehetőségeket, legyen az ének-zene, mesélés-verselés, szlovák, mozgás, vizuális tevékenységek, stb. Az óvónő párok együtt dolgoznak, a munkát, feladatokat megosztják, segítik egymást. Vannak csoportok, ahol ez nagyon jól működik:

„Jól tudtunk együtt dolgozni. A közösen megírt napló, alkalmat teremtett arra, hogy átbeszéljük a következő hét feladatait, teendőit. A felmerülő ötleteket beépítettük a tervekbe.”

„A pedagógustárssal jó az együttműködés. Megbeszéljük a nevelőmunkát, tervezést, tevékenységeket, a jövőre vonatkozó ötleteket.”

„Pedagógus társammal nagyon jó a kapcsolatom. Mindenben támaszkodhatom rá. Nagyon empatikus és alkalmazkodó. Jól megértjük egymást, fél, vagy ki nem mondott szavakból is.”

„Együttműködés a kollegával mindenki a saját maga választott területre megírja az éves terveit, majd közösen hétről hétre átbeszélve a kapcsolódási pontokat írjuk közösen a naplót.”

 

„Minden felmerülő eseményt, feladatot, problémát megbeszélünk, szerintem a jó kapcsolat záloga a kommunikáció. Ezen keresztül alakítunk ki egy mindhármunknak tetsző és megfelelő megoldást. Ezen felül fontos a feladatok egyenlő és igazságos megosztása.
Az én pedagógustársam halk szavú, nyugodt, kiegyensúlyozott. Új szempontokra hívja fel a figyelmemet, számomra új megvilágításba helyez eldöntendő kérdéseket, eseményeket. Ezért sokat tudok tőle tanulni.”

Az is igaz viszont, hogy az együttműködés terén van még mit fejlődni, így a következő nevelési évben is fontos feladat marad. Az együttműködést hosszadalmas betegség, egyenlőtlen munkamegosztás, néhány esetben a feladatok határidőn túli teljesítése nehezítette.

 „Sajnos ebben a tanévben nem valósult meg a legjobban, de ez nem rajtam múlt.”

„Törekedtem az együttműködésre, jó kapcsolat kialakítására.”

 

Célom, hogy a következő nevelési évben ez a munkamegosztás még inkább megvalósuljon, az óvónői párok még inkább törekedjenek a hatékony együttműködésre, egymás segítésére. Ez azért is fontos, mert ketten minősülni fognak, és önértékelésekre is sort kerítünk majd, csakis összefogással érhetünk el sikereket.  

ü  A játék kitüntetett szerepe.

Minélhosszabb egybefüggő játékidő biztosítása, megfelelő mennyiségű és minőségű játékeszközök elhelyezése a csoportban, csoportszoba megfelelő berendezése volt a feladatunk, melyet sikeresen teljesítettünk. A folyamatos reggeli bevezetésével hosszabb, tartalmasabb lett a játékidő, a dajkák irányítják,segítik az étkezést, az óvodapedagógus játékba integráltan fejleszt, lehetőséget biztosít párhuzamos tevékenységekre A tervezett fejlesztő tevékenységek is többnyire játékba ágyazva vagy abból kezdeményezve, játékosan cselekedtetve valósultak meg.

„A gyermekek szabad játékát a tanév során folyamatosan próbáltuk bővíteni barkácsolással, közösen készített eszközökkel, amit a szőnyegen, a közlekedési játékok során, várépítés során fel is használtuk.”

„A reggelizetés folyamatossága abszolút könnyen megvalósult a nagyobb korosztálynál. A mindennapos mozgásos tevékenység kicsit nehezebben valósult meg, ill. a szabad játék tartalmassága elvonta az időt. A jobb időbeosztás talán segít megoldani a problémát (figyelni kell az órát!)”

„A gyermekek számára már teljesen egyértelmű a folyamatos reggeliztetés,2 asztalnál folyik a reggeliztetés a dajka néni felügyeletével, közben szabad  játék, barkácsolás , kezdeményezés történik.”

 

„A folyamatos reggelit hamar megszokták a gyerekek. A délelőtti játékidőben kezdeményezett tevékenységek során is lehetőség van a folyamatos bekapcsolódásra pl. az ábrázolásnál, barkácsolásnál. A lefekvés, alvás utáni ébredés és tisztálkodás is folyamatosan zajlik.”

ü  Az óvodapedagógusok IKT kompetenciájának fejlesztése

Szintén kiemelt feladata volt az elmúlt nevelési évnek az óvodapedagógusok IKT kompetenciájának fejlesztése, úgy érzem ezt is teljesítettük. Segítjük egymást és sok segítséget kapunk pedagógiai asszisztensünktől is.A megújult dokumentáció is hozzájárul fejlődésünkhöz. A kollégák megszokták, hogy sok információt elektronikusan osztok meg,várom a visszajelzést, ezzel időt takarítunk meg, másrészt „szó elszáll, írás megmarad…”  A nevelési év során indult egy IKER 1 képzés a településen, ezen részt vett két óvodapedagógusunk és egy  dajkánk is, aminek külön örülök. A nyár végén indult Esztergom. Kertvárosban az előzőre ráépülő IKER 2, egy óvodapedagógusunk ezt is sikeresen elvégezte, s egyben kreditpontjait is növelte. 

Az önértékelés, tanfelügyelet, minősítés , továbbképzések beadandó/záró feladatainak elkészítése szintén hozzá járult a fejlődéshez, hisz „gyakorlat teszi a mestert”, nemcsak óvodásaink tanulnak cselekvés, tevékenység közben, de mi magunk is.

„Próbálom minél többször beépíteni a mindennapokban, de szeretném a laptopot gyakrabban használni szemléltetésre a tevékenységek során, tervezem egyszer-egyszer használni legalább a projektort, ezenkívül igyekszem a kolléganőktől, és a gyerekeimtől tanulni, amikor csak lehet. Szeretném a szlovák nyelvi nevelés terén is jobban kihasználni anyagokat letölteni, lejátszani, pld. népi zenés táncos tevékenységekhez, mesékhez…stb.”

„Az IKT kompetenciájának fejlesztése érdekében próbálom önképezni magam szakirodalom tanulmányozásával.”

„Magamat képeztem, a férjem és az internet segítségével. Szeretnék még több alkalmazás, program használatában elmélyedni.”

„Naponta használom a számítógépet Jártam már számítógépes tanfolyamon.”

„Használtam telefont, táblagépet a gyerekek között fotózásra, mesenézésre, zenehallgatásra.  A facebook csoportoldalán fotókat és információkat küldök a szülőknek. Rendszeresen használom tájékozódásra az internetet. Az eszközök hatékonyabb használatára törekszem.”

ü  Az intézmény vezetése és a pedagógusok ismerjék a gyermekek szociális helyzetét

Óvodapedagógusaink többnyire  naprakészek, családlátogatások alkalmával felmérik, kinek lehet szüksége segítségre,folyamatosan konzultálnak ez ügyben a gyermekvédelmi felelőssel és velem is.Jó példát követve (tavalyi beszoktatós kiscsoport pedagógusai) mi is példát mutatunk a 2018-19-es nevelési évben helyettesemmel, új óvodásainkat meglátogatjuk otthonukban, törekszünk a bizalmas, őszinte kapcsolat kialakítására a szülőkkel, hogy szükség esetén segíthessünk. A fogadóórák megtartása, szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, megfigyeléseink szintén segítenek abban ,hogy megfelelően felmérjük e területet.

„A gyermekeket, szociális helyzetüket a szülőkkel való szorosnak mondható kapcsolatból ismerem.”

„Igen, elmentem néhány helyre családlátogatásra, fogadóórán igyekeztem tájékozódni, megpróbálok minél jobban közeli jó kapcsolatot kialakítani a családokkal, beszélgetés, információcsere, folyamatosan figyelem a gyerekek testi, lelki állapotát, hangulatát, és ennek megfelelően, ha szükséges, minél előbb felveszem a kapcsolatot a szülőkkel, és a társintézmények munkatársaival, kollégákkal, stb.”

„A gyermekek szociális helyzetét ismerem, sokat beszélgetek a szülőkkel is.”

„Többnyire ismerem a gyerekek körülményeit. Tudok a gondokról, anyagi nehézségekről, munkavállalási nehézségekről, ha a szülők ezt szívesen elmondják.”

„Ismerem családi hátterüket. Családlátogatás, fogadó óra javaslatok, ötletek a nehézségekre, ruhagyűjtés, és amire igény van. Vannak olyan családok is akik nem fogadják el  vagy csak nehezen a segítséget.”

„Elmentem néhány helyre családlátogatásra, fogadóórán igyekeztem tájékozódni, megpróbálok minél jobban közeli jó kapcsolatot kialakítani a családokkal, beszélgetés, információcsere, folyamatosan figyelem a gyerekek testi, lelki állapotát, hangulatát, és ennek megfelelően, ha szükséges, minél előbb felveszem a kapcsolatot a szülőkkel, és a társintézmények munkatársaival, kollégákkal, stb.

„Ismerem családi hátterüket. Családlátogatás, fogadó óra javaslatok, ötletek a nehézségekre, ruhagyűjtés, és amire igény van. Vannak olyan családok is akik nem fogadják el  vagy csak nehezen a segítséget.”

ü  Hatékony együttműködés a családokkal

Az elmúlt nevelési évben is sok segítséget kaptunk a szülőktől:gyümölcsök, barkács alapanyagok, lehetőség szüretre, pincelátogatásra, állatsimogatás, jóga foglalkozás, virágok, karbantartásban segítség, tisztító/fertőtlenítő szer, gyermekruhák, játékok, honlap költségtérítése,  tombola felajánlás, jegyvásárlás, búcsúfia készítés, ünneplésen aktív részvétel

„A közös óvodai rendezvényeken igyekszem beilleszkedni, segíteni, amiben csak lehet.”

„…két esetben volt olyan probléma, amiben kifejezetten kérték a tanácsomat, és tudtam segíteni.”

„A családlátogatások a fogadóórák, szülői értekezletek mind a kapcsolatot, együttműködést mozdítják előre. Sajnos a karácsonyi barkács délutánunk épp az érdeklődés hiánya miatt hiúsult meg.”

„Törekedtem minél jobb kapcsolatot kialakítani a szülőkkel. Nyílt napon, farsangi rendezvényen, gyereknapokon, anyák napi ünnepély utáni beszélgetésen is volt erre lehetőségem. Ha valamit gyűjtöttünk, vagy kérésünk volt, a szülők mindig segítettek.

A … család kapcsán akadt egy – két probléma, amit közösen az óvodavezetővel és az érintett pedagógusokkal, szülőkkel sikerült megbeszélni.”

„A szülőkkel való együttműködés a mindennapok folyamán is lehetőséget adott arra, hogy a heti témákhoz kapcsolódva együttműködve, közösen összedolgozva gyermekükkel, együtt kerestek újságból pl: évszakokról szóló képeket, állatos képeket, wc- papír gurigát, kávés üveget, ültetéshez növényeket,- sikerült behozniuk”.

„Az ovi búcsúra szoktunk meghirdetni közös barkácsolást a szülőkkel, amire sokan jelentkeztek anyukák, segítettek és örömüket lelték a közös tevékenységekben. Ezt a közös programot szeretnénk folytatni a szülők bevonásával.”

„A szülőkkel jó kapcsolatom volt. Napi szinten beszéltünk a fontos dolgokról. A zárt facebook csoport is segített a megfelelő információ áramlásban. A fogadóórákon és szülői értekezleteken is sokszor beszélgettünk. A község rendezvényein, valamint az óvodai nyílt napokon is találkozhattunk. Szerveztem egy „Nosztalgia délutánt”, ahol feleleveníthettük a négy év történéseit, élményeit.”

„Barkács délután szervezésével, tombolatárgyak gyűjtésében, virágok, gyümölcsök rendszeres adományozása, jótékonysági jegyek árusításában, nagycsoportosok ballagtatásában az ajándék puzzle elkészítésében gyermeknap alkalmából az egyik édesapa trombitával ismert rajzfilmzenéket játszott ,a gyerekek és felnőttek pedig énekeltek, Márton nap alkalmából az egyik anyuka tököt sütött nekünk és még libás ajándékot is kaptunk..”

„A nyitott beszoktatás jó lehetőség a szülőkkel való együttműködés kialakítására, erre minden esetben kiemelten törekedtünk. A zárt online csoport is jó kommunikációs csatorna, az ott feltöltött fotókon keresztül a szülők bepillantást nyerhetnek mindennapjainkba. Kolléganőmmel és egy anyukával kezdeményeztünk karácsony előtt egy hangulatos, süteményevéssel, halk zenével egybekötött barkács délutánt, ahol a szülők a gyermekekkel együtt a segítségünkkel csuhéangyalt készítettek volna. De mivel a 19 főből 5-en jelezték vissza részvételi szándékukat, így a terv szülők nélkül délelőtti kezdeményezés keretében valósult meg. A következő tanévben majd kitalálunk valami mást, ami kedvezőbb fogadtatásra lelne. Esetleg megkérdezzük a szülőket erről az év eleji szülői értekezleten.”

ü  Tudásmegosztás hatékonyabb működtetése intézményen belül

A továbbképzések alkalmával kapott, készített anyagot a kollégák megosztották a nevelőtestület tagjaival, akik ezt felhasználhatták saját nevelő/fejlesztő tevékenységeikben. Én is megosztottam az értekezleteken, megbeszéléseken, konferenciákon hallott információkat szóban, írásban egyaránt. Helyettesem összeállított egy önértékelés folyamatát segítő anyagot a kollégáknak, többeknek nagy segítséget jelentett.

H.E. kolléganő főiskolai hallgatóval osztotta meg tudását, segítette a hallgató munkáját. Nyuszi csoportunkban 2 végzős hallgató töltötte összefüggő szakmai gyakorlatát, igyekeztünk őket legjobb tudásunk szerint felkészíteni a záró foglalkozásukra, és a pályakezdés feladataira. Közben mi magunk is fejlődtünk, tanultunk, nem kevés feladatot adott mentorálásuk, dokumentációjuk ellenőrzése, javítása, tevékenységeik megtervezésének segítése.

Volt kolléga, aki a DIFER képzésen tanultakat osztotta meg velünk, segített,hogy  a Cica csoportban is megvalósulhasson a vizsgálat.

Szakmai anyagokat osztottunk meg egymással, ez hozzájárul a folyamatos önképzéshez, megújuláshoz. A pedagógus önértékelések csoport látogatásai során a hospitáló óvodapedagógusok is bepillantást nyertek a kollégáik munkájába, ebből is sokat tanulhattunk. 

„A szokások elsajátításában, és szakmailag is, ha segítséget kértem bárkitől készségesen segített.”

„Igen, privát „eszmecserék”, értekezletek, csapatépítés alkalmával.”

„Információt kaptam pedagógus munkatársaktól. Ha kérdeztem, mindig kaptam segítséget.”

„Intézményen belül a nevelőtestületi értekezleteken tudtam átadni a megszerzett tudásomat, de szívesen segítettem kollégáimnak magán úton is, ha kérték. Megmutattam a DIFER teszt használatát, elmagyaráztam a kiértékelés módját. Az önértékelés menetét egyszerűsített formában vezettem le, összegeztem, ezt eljutattam az illetékeseknek.”

„Segítséget kaptam az intézményvezetőtől szinte minden területen ( tevékenységek, problémakezelés, önértékelés, szlovák nyelvi anyagok)”

„Intézményünkön belül a tudásmegosztás folyamatos, adok is kapok is információkat. Akár élőszóban, e-mailben, átküldött linkek segítségével is előfordul. Nevelőtestületi értekezleten kolléganők is beszámoltak továbbképzésekről.”

ü  Közvetlen kollégák közötti munkakapcsolat, tolerancia,empátia, kollegialitás.

Vannak csoportok, ahol ez nagyon jól működik, de van ahol még fejlődni kell ezen a területen. A közösségi magatartás tudatosítása nem valósult meg a teljes kollektívában a közös programok, közös ötletelések , beszélgetések , pozitívumok kiemelése kevésnek bizonyultak. Kiemelt feladat, fejlesztendő terület marad. Lehetséges megoldások:részletesebb munkaköri leírások,etikai „kódex” kidolgozása .

„Először is igyekszem példamutatóan viselkedni. Ha kérik, megpróbálok jó tanácsot adni, és elmondom őszintén a véleményem. De az alaptermészetem olyan, és azt tartom a legfontosabbnak, hogy munkaidőben a munkámra koncentrálok. Ha szükségét érzem, szakmai dolgokban, kolléganőimnek kéretlenül is szívesen segítek. Figyelek másokra, ha látok valami változást rákérdezek, próbálok megoldást találni. Nem megyek bele, és nem avatkozom olyan dolgokba, amik nem rám tartoznak.”

„… pozitív vagyok és kitartó, a változást az én hozzáállásom változtatásával is megpróbálom a jövőben segíteni, valamint jó példával, hogy mindenkinek könnyebb legyen. Elhatároztam, hogy észrevételeimet gyakrabban fogom jelezni fölfelé.”

„A dajkával, pedagógus asszisztenssel is jó az együttműködés. Az utóbbi időben P néni nagyon sokat segített a mindennapokban, a gyerekek is nagyon szeretik.”

„Meghallgattam problémáikat, megpróbáltam véleményformálás nélkül a pozitív irányba terelni a kapcsolatokat.”

„Dajkám a kéréseimet teljesítette, segítőkész volt az elmúlt nevelési évben. Sok jó ötletet adott egyes tevékenységeknél, ill. műsorok szervezésénél. A folyamatos reggeliztetést, naposi munkát irányította. Az étkezéseknél a válogatós gyerekek normál étkezéshez való szokatásában is nagy része volt. Sajnos, egyéb munkája, teendői miatt, kevesebbet volt bent a csoportban, mint ahogy azt szerettem volna!”

„Próbáltam mindenkit meghallgatni, ha tudtam segítettem. A feszültségek megoldására törekedtem. Mindenkivel igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani. Ha gond volt, próbáltam megbeszélni a problémákat.”

„Az én pedagógust segítő munkatársam kedves, készséges, kooperatív. A gyermekekkel türelmes és mosolygós. Ha a saját munkáját ellátta, és marad ideje, akkor szívesen besegít a barkácsolásba, sőt, saját ötletei is vannak, ebben nagyon lelkes. Teremdíszítésben, faliújság elkészítésében is részt vesz.”

„Az intézményünkben dolgozókkal a kapcsolatom változatos. Akikkel valamikor közvetlen munkatársak voltunk, „együtt vittük a csoportot”, azokkal a viszonyom természetes módon közvetlenebb, bensőségesebb, őszintébb. (Bár erről őket is meg kéne kérdezni, én mindenesetre így érzem.) Akik nem voltak közvetlen munkatársaim, azokkal a kapcsolatom távolabbi. Munkaidőben a gyermekekkel törődünk, kapcsolatépítésre csak néhány szó jut. Ezért volt nagyon jó a Velmo-tanyán eltöltött nap, itt kötetlenebb keretek között lehettünk együtt, ebből profitálhatunk a szürke hétköznapokon is. Egy mosoly, néhány jó szó, és a humor sokat segíthet a konfliktusok elkerülésében, és feloldásában is. Ez sokszor borzasztóan nehéz, pedig jó adni és jó kapni is. Erre törekszem kisebb-nagyobb sikerrel. Ha nem sikerül, akkor a békés egymás mellett élés híve vagyok, mindenki végezze a maga munkáját, azzal törődjön, és ne a máséval. Ha engem bántanak meg, akkor általában néhány nap alatt túllépek rajta. Fontos az önismeret, és a másik ember megismerése. A közvetlen kollégáknak viszont muszáj a gyerekek érdekében jól együttműködniük, ebből a szempontból én szerencsés vagyok, remélem ők is ezt érzik velem kapcsolatban.”

További céljaink,feladataink voltak a nevelési év során:

ü  Az emberi és tárgyi erőforrás folyamatos nyomon követése:

- megvalósult, szabadságok lépcsőzetes kiadásával, betegség, távollét idején munkarend átszervezéssel,illetve a 32 órán felüli helyettesítéssel  biztosítottuk a zavartalan működést. Elhasználódott játékokat lehetőség szerint pótoltuk, bővítettük szakmai kiadványainkat,  a működéshez  szükséges eszközöket beszereztük, karbantartási munkálatokhoz   szükség esetén szakembert hívtunk.

ü  Szervezetfejlesztés, közösség építés, új kolléga beilleszkedésének segítése.

Az új kolléga úgy gondolom beilleszkedett, megtalálta helyét a közösségben. Jól együtt tud működni közvetlen munkatársaival, részt vesz a közös programokon, aktív, szerepet vállal.

Feladatait elvégzi, munkájára igényes.

Több közösség építő programunk is volt, én ide sorolom a közös mesepróbákat, karácsonyi összejövetelt, csapatépítést a Velmo tanyán, retro disco szervezését, az arra való készülődést, ami mindig összekovácsolja kis közösségünket, nagycsoportosaink búcsúztatását, ami minket, óvodásaiktól búcsúzó felnőtteket is nagyon meglepett,jól esett. Sok jó dolog történt, ezeket szeretnénk erősíteni, a negatív dolgokat hátra hagyni.

ü  A nyugdíjas kollégákkal való kapcsolat fenntartása.

Idén is búcsúztunk egy dadusunktól, igyekeztünk Őt méltó módon  elbúcsúztatni. Sok-sok éves hagyomány, hogy ilyen kor a  már nyugdíjas  kollégák is velünk ünnepelnek, és szívesen látjuk őket egyéb óvodai ünnepségeken is. Többen visszajárnak,benéznek hozzánk- nemcsak unokákért- és ez jó érzés.

ü  Fejlesztő és terápiás foglalkozások megszervezése (logopédia, pszichológiai tanácsadás)

      Megtörtént, bővebben a személyiségfejlesztés …fejezetben.

ü  Mérések, értékelések pedagógiai tudatosítása,tervező munkában való felhasználása.

Ezen a területen nagy fejlődés mutatkozik, rengeteg munkával kiértékeltük mind a megfigyelés alapú értékeléseinket, mind a DIFER eredményeket, ezeket felhasználjuk a következő nevelési év tervezésénél. Bővebben az eredmények fejezetben .

ü  Intézményünk SNI gyermekének sikeres fejlesztése szintén megvalósult, erről is a következő fejezetben írok bővebben.

ü   Jubileumi ünnepségekben sem volt hiány ebben az évben, ketten 25, ketten 30 éves közalkalmazotti jogviszonyukat ünnepelhették. Költségvetésben  terveztük , időben meg is kapták a járandóságukat. Az ünnepeltek –hagyományainkhoz híven- ilyenkor megvendégelik kollégáikat, jó alkalom ez is a csapatépítésre. Nyugdíjasaink is gyakran eljönnek ezekre az ünnepekre, szívesen emlékszünk vissza az elmúlt évekre. 

ü  Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek és módszerek alkalmazása.

Általában a vizuális tevékenységekben, mozgásban vagy zenei területen fedezünk fel tehetség ígéreteket. Ezeket a gyerekeket engedjük kibontakozni, biztosítjuk számunkra a megfelelő helyet, eszközöket, erősítjük önbizalmukat,ötletekkel segítjük őket. A szülők figyelmét is felhívjuk gyermekeik kiemelkedő képességeire, volt akit úszni, táncolni vittek szabadidejében. Nagy öröm volt látni, hogy néhány gyermek otthon is lehetőséget kapott fantáziájának, kézügyességének kibontakoztatására, s behozta megmutatni otthon készült alkotásait .

Természetesen a kisebbeknél még csak tehetség csírákról beszélhetünk, ismerkednek a világgal, saját képességeikkel:

„Egyénre szabott kisebb, rövidebb játékos feladatokkal játékidőben. Hiszen ez a korosztály még nagyon fiatal csak most bontakozik személyiségük és esetleges tehetségük valamilyen területen. Most inkább elsődleges feladat, hogy sokféle színes lehetőséget biztosítsunk, hogy kiderüljön, ki miben igazán jó, kit mi érdekel.”

Felismerjük a tehetség ígéreteket, törekszünk már a tervezés során is arra, hogy számukra valami pluszt, újat tudjunk nyújtani. Ünnepségek, ünnepi készülődések nagyon jó alkalmat biztosítanak arra, hogy a zenében, verselésben, vizuális tevékenységekben ügyes gyerekek megcsillogtathassák tudásukat. A szülők számára nemcsak az alkotásokat tettük láthatóvá a faliújságokon, öltözőben lévő asztalokon, de sokszor az alkotás folyamatát is –fotók , videók –formájában a zárt csoportok felületén. Rajzversenyekre neveztünk, kiállításokat néztünk,ünnepségeken alkalmat biztosítottunk az egyéni szereplésekre is.

„A tehetség kibontakoztató tevékenység leginkább a vizuális tevékenységekben, rajzolásban, festésben, mintázásban, barkácsolásban mutatkozik meg, jelentkezik leginkább.”

„A jó kézügyességű gyerekek több lehetőséget kapnak az ábrázolásra, újszerű technikák alkalmazására és arra, hogy hosszabb ideig tevékenykedjenek nem csak az adott napon. Munkáikat kirakhatják a csoportszoba falára. A szerepelni vágyók mesével és versekkel próbálkoztak. A jó nyelvérzékkel rendelkező és szlovák nyelv iránt fogékony gyerekekkel több kifejezést ismertettem meg. A jövőben jobban figyelek erre a feladatra.”

 

„Kreatív, jó fantáziával megáldott gyerekeknek biztosítottam a megfelelő eszközöket, kellékeket. Az ünnepségek műsorainak összeállításánál figyelembe vettem a szereplési kedvet, vágyat a szerepek kiosztásánál. Az éneklésben tehetséges gyerekeket szóló éneklésre ösztönöztem, és lehetőséget adtam arra, hogy többen is elismerjék képességeiket. A rajzolásban, festésben tehetséges gyerekek munkáit pályázatokra küldtem. A tehetséges gyerekek pozitív megerősítése, nemcsak saját magukra, hanem társaikra is nagy hatással van. Ők is kedvet kapnak alkotásra, egyéb tevékenységre. Önismeretük fejlődik, és értékelik társuk munkáját is.”

Bár úgy gondolom, jó úton haladunk, sokat teszünk e területen, 3 kolléga vezetői tanfelügyelet során kitöltött kérdőívekben ezt a területet kicsit kevesebbre értékelte (4.63), mint ahogy a szülők szerint is (4.25) fejleszthető terület. El kell ezen gondolkodnunk, a következő nevelési évben kiemelt feladatként szerepel majd.   

ü  Az Óvodai nevelés országos alapprogramjából adódó feladatok:

-Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, folyamatosság, tapasztalatok megosztása megvalósult.

-A tevékenységekben megvalósuló tanulás megvalósult.

- Környezet tudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektettünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására,ezt a nevelőtestület 5-re értékelte,  a szülői kérdőívek alapján viszont fejleszthető terület 4.13-értékelést kapott. A következő nevelési évben megpróbálunk ezen az értékelésen javítani. 

„Elsősorban kihasználva a természet közelségéből adódó lehetőségeket, a környezet megfigyeltetésével és megszerettetésével. Megpróbáltam minden alkalmat kihasználni arra, hogy a környezet megóvását és védelmét kihangsúlyozzam, szemléltessem. Szeretnék minél több papír újrahasznosítással végzett ábrázoló tevékenységet, és minél jobban csökkenteni a víz, a szalvéta és a papír zsebkendő pocsékolását.”

„Elsősorban kihasználva a természet közelségéből adódó lehetőségeket, a környezet megfigyeltetésével és megszerettetésével. Megpróbáltam minden alkalmat kihasználni arra, hogy a környezet megóvását és védelmét kihangsúlyozzam, szemléltessem. Szeretnék minél több papír újrahasznosítással végzett ábrázoló tevékenységet, és minél jobban csökkenteni a víz, a szalvéta és a papír zsebkendő pocsékolását.”

„A környezettudatosság fejlesztése a csoportszoba, öltöző tisztántartásán, rendben tartásán, növényápoláson, növényültetésben, gondozásban, öntözésben, gazolásban, gereblyézésben, szemét összeszedésében, nem szemetelésben, szelektív szemétgyűjtésben nyilvánul meg.”

„A környezettudatosság az egész éves vizuális tevékenységeinket átszőtte, hiszen nagyon sok újrahasznosított tárgyat készítettünk. Folyamatosan felhívtam a gyerekek figyelmét a takarékos vízfogyasztásra, a szemét megfelelő gyűjtésére. Sokat beszélgettünk a természetvédelemről, kiemelten foglalkoztunk az állatok védelmével is.”

„A személyes példa nagyon fontos. Növény és állatvédelem, víz és föld védelme és növények telepítése ápolása is lényeges pontja a környezettudatosságnak. Szelektív szemétgyűjtés, ha másként nem megy játékon keresztül.”

ü  Olyan élmény biztosítása a gyermekeknek, ami a városi óvodások számára természetes:  bohóc, táncház, arcfestés, bábszínház,kiállítások )

Megvalósult, hiszen számos előadáson részt vehettek óvodásaink, legtöbbször óvodánk nagycsoportjában, de volt rá példa, hogy átsétáltunk a művelődési házba, mintha színházba mennénk. Változatos,interaktív  előadásokon vehettünk részt, kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak. Volt tánchát, lufihajtogatás, arcfestés, tűzoltó bemutató is. Részletesen a beszámoló végén, a programok közt olvasható.

ü  Falusi lét adta lehetőségek kihasználása:

„Szüreten való részvétel, közeli kiserdő bejárása, igazi nyuszi húsvétkor, lovacska nézés, etetés, több napig tartó madár megfigyelés, háziállatokkal kapcsolatos közvetlen élmények, a saját kiskertekből érkező gyümölcsök, zöldségek és egyéb termények megfigyelése megkóstolása, minden évszakban, bodzaszörphöz gyerekekkel bodzavirág gyűjtés. Méhek munkájának természetben való közvetlen megfigyelése, gyümölcsfák – meggy, cseresznye, természetben való megfigyelése. A falusi lakosok közvetlen barátságos viselkedésének, dolgos mindennapjainak pozitív mintája.”

„Sok időt töltünk a szabadban. Sétákat tettünk az óvoda környékén, megfigyeltük minden évszakban a kerteket. A kiserdőben is folyamatosan követtük a természetben bekövetkezett változásokat. Bodzavirágot szedtünk, amiből üdítőt készítettünk. Ősszel leveleket, diót gyűjtöttünk és szőlőt szedtünk. Voltunk pincelátogatáson. A gyerekek ellátogattak a búcsúba.

„Legfőképpen az óvoda udvarán való tartózkodással, a rengeteg szabad mozgással, nagymozgások fejlesztésével ,fára mászással fejlesztettük a gyerekek edzettségét. Ősszel szüretelni voltunk, majd pincelátogatáson is, ahol mustot készítettünk, kóstoltunk.. Télen hógolyóztunk, csúszkáztunk, szánkóztunk, hóembert építettünk. Állatokat néztünk testközelből. Tavasszal kirándultunk a közeli erdőbe.

Bár úgy gondolom, és az esemény naptárból is úgy tűnik, hogy sok óvodán kívüli programon vettünk részt a gyerekekkel, a szülői elégedettségmérés nem ezt tükrözi. 4.13-as értékelést kapott ez a terület, mint a környezettudatosság. Igyekeztünk óvodásaink számára olyan programokat biztosítani, amelyek nem rónak anyagi terhet a szülőkre, és aránytalan terhet a gyerekekre. Egy kicsi gyereknek a sok utazás nem program, a szabad játéktól veszi el az időt. Lehetőség szerint minden települési programon részt vettünk, a nagyobbakkal gyakran jártunk óvodán kívül, megtekintettük a helyi kiállításokat, látnivalókat. Inkább hívtunk előadókat az óvodába, és mi is rendszeresen báboztunk , dramatizáltunk a mesenapok alkalmával, minthogy a gyerekek egy részével (akiknek ki tudják fizetni) elbuszozzunk, vonatozzunk színházba, cirkuszba, míg a többi gyermek az óvodában marad. Mi szeretnénk az ilyen kétségkívül hasznos és értékes programokat meghagyni a családoknak, mindenki maga belátása és anyagi lehetőségei szerint válogathat, és élheti át gyermekeivel az ilyen eseményeket,programokat, mint ahogy tettük a sajátjainkkal mi is.  Továbbra is arra törekszünk, hogy minden óvodásunk számára elérhető programokat biztosítsunk a mindennapok során, szem előtt tartva az esélyegyenlőség elvét. Egy csoport állatkerti kirándulása Budapestre 100-110 ezer ft-os költség, amit az Önkormányzat évek óta biztosít a nagycsoportosoknak, köszönjük.  

2.Személyiség- és közösségfejlesztés

Óvodánk fontos feladata a személyiség- és közösség fejlesztés, erre óvodapedagógusaink felkészültek. Képesek a személyre szabott nevelés-oktatásra, tanulási nehézségek felismerésére, kezelésére, a tehetségek felismerésére, gondozására. Folyamatosan megújítjuk módszertani tudásunk, tanulunk, informálódunk, pedagógiai programunkkal összhangban korszerű nevelési-oktatási módszereket alkalmazunk.  

2.1.Statisztikai adatok

Óvodásaink létszáma:

2017.10.01.

2017.12.31.

2018.06.30.

 96 fő

2018.08.31.

97fő (2 SNI gyermek miatt 100)

                   

Térítési díj (2018.júniusi állapot)

Támogatottak: 100%

  fő

tartósan beteg

 2 fő

jövedelemhatár

 fő

családjában tartósan beteg

1 fő

nagycsaládos

  fő

rendszeres gy.v.k

  fő

Térítési díjat fizet

 9 fő

Vizsgálatok, fejlesztés:

Pedagógiai Szakszolgálathoz fejlesztésre járt

1 fő

mozgásfejlesztés,

Helyben logopédiai fejlesztést kapott

 23fő

 

Helyben pszichológusi segítséget kapott

 2 fő (+4)fő

konzultáció a szülővel

Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) vizsgálatán vett részt

9 fő

2 fő

1 fő

2 fő

ált. vizsgálat ősszel

iskolaérettségi vizsgálat

felülvizsgálat

pszichológiai vizsgálat

Országos Beszédvizsgáló szakértői vizsgálatán , felülvizsgálaton (Budapest) részt vett

1 fő

SNI- Beszédfogyatékos

Mozgásvizsgáló Budapest

1 fő

 

Komárom_Esztrergom megyei Szakértői Bizottság  vizsgálatán vett részt

1 fő

SNI gyermekkori autizmus

Helyben fejlesztést kapott

6

BTMN-es gyermek, tanulási nehézség miatt

Szociális helyzet

Védelembe vett

-

---

Halmozottan hátrányos helyzetű

1 fő

nevelésbe vett gyermek nevelőszülőknél

Hátrányos helyzetű

4 fő

2 testvérpár

2.2.Feladataink megvalósulása

Tavasszal 96 óvodásunk volt, nyáron megint elköltözött 2 gyermek, de költöztek is Kesztölcre, volt ,aki az óvodát is igénybe vette már augusztusban. Augusztus végén 97 gyermekkel zártuk a nevelési évet , SNI miatt  (egyik 2, másik 3 főnek számít) elértük a 100 fős maximumot. Több pici csoportost csak szeptember 1-től tudtunk felvenni, miután a nagycsoportosok megkezdték tanulmányaikat az első osztályban.

A családlátogatás fontos a gyermek és család megismerésében, a pedagógusok többsége a beszoktatás ideje alatt sort is kerít erre, arra törekszünk, hogy minden gyermek otthonát megismerjük, azonban ha a szülő többször is elzárkózik, nem erőltetjük, kis település lévén vannak ismereteink a családok helyzetéről.

Én magam is jól ismerem a családokat, a gyerekek szociális helyzetét. Többször is megkerestek szülők a nevelési év folyamán, családi és óvodai problémákról is  szó esett, mindenkivel megpróbáltam megtalálni a közös hangot, megoldást találni a problémára.

Úgy gondolom, naprakészek vagyunk, tudjuk, kinek lehet szüksége segítségre, folyamatosan konzultálunk ez ügyben a gyermekvédelmi felelőssel, a polgármesteri hivatalban, helyben dolgozó munkatárssal és a Dorogi Gyermekjóléti szolgálat munkatársával. Sajnos két esetben is kellett jeleznünk, illetve két esetben családi probléma miatt kértek jellemzést érintett óvodásainkról. Segítettünk karácsony előtt a templomban összegyűjtött adományok szétosztásában, elfogadunk kinőtt gyermekruhákat, megunt játékokat, ezeket vagy óvodánk gyermekvédelmi felelőse, vagy a gyermekjóléti szolgálat juttatja el a rászorulóknak. Korábban kapott új adomány játékokat is szétosztottuk rászoruló családok között.

A fejlődési naplóban a pedagógusok legalább félévente egyszer rögzítik megfigyeléseiket,ez törvényi kötelezettségünk, mint ahogy a szülők tájékoztatása is. Ha a gyermekkel fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus is foglalkozik, konzultálunk, együtt keressük a fejlesztési lehetőségeket. A logopédus-fejlesztő pedagógus és pszichológus óvodánkban végzi a fejlesztést, így a kapcsolattartás, véleménycsere biztosított, a pedagógiai szakszolgálattal továbbra is telefonon illetve írásban (e-mail. levél) tartjuk a kapcsolatot.

Az SNI-s, BTMN-s, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése integráltan, csoportjukban történik, illetve szükség szerint az egyéni fejlesztésük is biztosított. Szakértői véleményeken szereplő fejlesztést biztosítjuk számunkra. A gyermekek eredményeiről a pedagógusok - fejlesztő céllal- folyamatosan visszacsatolnak a gyermekeknek és szüleinek/gondviselőjének (erre a havi fogadóórák alkalmával kerítenek sort). Amennyiben a szülő nem keresi a lehetőséget a személyes beszélgetésre, a pedagógus félévente írásban értékeli a gyermek fejlődését, az értékelést ismerteti a szülővel. Az óvodapedagógusok tudatosan tervezik tevékenységüket, tervezéskor figyelembe veszik a csoportjukba járó gyermekek egyéni fejlettségét. A mindennapos tevékenységek során differenciálnak, a gyengébb képességű gyermekeknek és a tehetség ígéretek számára is terveznek tevékenységet, feladatot.

Júniusban kaptuk meg egy gyermek szakértői véleményét, mely szerint SNI-s, autista. Felvettem a kapcsolatot a Montágh Imre EGYMI-vel, hogy szeptembertől biztosítani tudjuk számára a gyógypedagógust.

A logopédus szeptemberben újra felmérte (beszédartikuláció, írott nyelvi (írás és olvasás) készültség) az 5. életévüket betöltött gyerekeket. Vállalkozási formában foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel heti 11 órában. Ebből 1 beszédfogyatékos óvodásunk szakértői vélemény alapján heti 3 óra fejlesztésben részesült helyben, az óvodában. A logopédus elsősorban a nagycsoportos gyerekekkel foglalkozott, a kisebbek közül a megkésett beszédű, ill. a sok beszédhibával beszélő gyermekeket fejlesztette. Évről-évre nő azon gyermekek száma, akik nem beszélnek, vagy csak néhány szót, amikor bekerülnek az óvodába. Logopédusunk az elmúlt nevelési évben 23 gyermeket látott el . 2 óvodapedagógusunk rendelkezik beszédfejlesztő óvodapedagógus, 1 pedig logopédus végzettséggel, ők is fejlesztik a gyermekeket csoportban, játékosan, ezzel segítik a logopédus munkáját, a gyermekek fejlesztését.

„Több nagycsoportosnak volt szüksége - a pöszeterápián kívül – egyes részképességeket érintő fejlesztő foglalkozásra is. A középső- illetve a kiscsoportos korosztályból is kerültek felvételre gyerekek beszédhibájuk súlyossága, vagy egyéb probléma miatt.”

9 gyermek esetében kezdeményeztünk fejlettség vizsgálatot a szakszolgálatnál még az ősz folyamán, 1 gyermeket esetében pedig - logopédussal való konzultáció után - az Országos beszédvizsgáló vizsgálatát kezdeményeztük. Törekszünk arra, hogy mielőbb kiderüljön, ha valamely területen elmaradással küzd egy gyermek, a tavaszi iskola-érettségi vizsgálat már későn van. Az októberben beküldött szakértői kérelmek alapján január vége és március között került sor a vizsgálatokra, mi a legtöbb gyermekről áprilisban kaptunk szakértői véleményt.  

„Sajnos a dorogi szakszolgálat szakemberhiány miatt több hónapot, akár félévet is csúszott a hozzájuk küldött gyerekek vizsgálatával és a szakvélemények elkészítésével, ezért több óvodásoknak a fejlesztése is eltolódott a következő tanévre.”

A vizsgálatok eredményét követően - de sok esetben már korábban is - a gyermekek megkapták a szükséges fejlesztéseket, csoportosan és egyénileg egyaránt. Köszönet az Önkormányzatnak, hiszen óriási segítség, hogy a logopédus, aki fejlesztő pedagógus is, helyben foglalkozhat a gyermekekkel, csupán egy gyermeket vittek Dorogra a szakszolgálathoz (mozgásfejlesztésre).

A hosszadalmas várólista miatt már a tavalyi nevelési évben is küldtünk középsős gyermekeket vizsgálatra, így időben megkezdődhet a fejlesztésük. Mindkét gyermek esetében indokolt volt a vizsgálat, fejlesztésük a szakszolgálat ajánlásai alapján már folyik, így remélhetőleg sikeres lesz majd az iskolakezdés. Ezt a gyakorlatot folytatjuk majd a továbbiakban is.

2017-szeptemberétől a logopédus a 3 éves gyermeket is szűri (KOFA3), ez együttműködést kíván logopédus - szülő-óvodapedagógus között, a kollégák tájékoztatása megtörtént, a szülőket folyamatosan illetve a tanévnyitó szülői értekezleten tájékoztattuk.

Az elkövetkező években a 3 évesek beszédindítására nagyobb hangsúlyt fektetek majd, hiszen az időben felismert nyelvfejlődésbeli elmaradás és a ráépülő preventív terápia csökkenti az iskolában jelentkező olvasási-írási, tanulási nehézségeket.”

Igény volt a szülők részéről a pszichológiai ellátásra is, örülünk, a továbbiakban is megmarad ez a lehetőség! A pszichológussal rendszeresen konzultáltunk, véleményt cseréltünk, javaslatait figyelembe véve fejlesztettük a gyermekeket, jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk.

Összességében az óvodai állományból 2 gyermekkel történt rendszeres szupportív jellegű terápiás ülés. A gyermekek terápiáját kísérte a rendszeres szülőkonzultáció és az óvodapedagógussal történő konzultáció. Négy további gyermek kapcsán történt rendszeres szülőkonzultáció, tanácsadás (ezekben az esetekben a gyermek terápiájára nem volt szükség).

Főbb pszichológiai problémák, melyek ellátásra kerültek: hospitalizációs ártalom, emocionáliszavar, indulatszabályozási nehézségek, regulációs problémák, alkalmazkodási zavar, családi krízis.”

„A gyermekek kapcsán a többi szakemberrel való kommunikáció (fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus) jól működött. A munkámat minden alkalommal maximálisan segítették (eszközök, helység biztosítása, gyermekek küldése). Személyesen is kedvesek, segítőkészek, nyitottak voltak az intézmény dolgozói.”

Mindkét szakembernek biztosítjuk a helyet, ahol nyugodt, megfelelő körülmények között fejleszthették a gyermekeket. Az eszközöket szintén biztosítjuk, a nyár folyamán ismét beszereztük a logopédus által kért vizsgálathoz szükséges nyomtatványokat.

Szeptembertől- szülői igényeket kielégítve - továbbra is lehetőségük volt a gyermekeknek hit- és erkölcstan foglakozáson részt venni, a középsős és nagycsoportos gyerekeknek összevontan tartott foglalkozást hetente 1 alkalommal, délután 15-15.30-ig az iskola hitoktató végzettségű tanítója.

  1. Eredmények

A gyermekek fejlődési mutatóit az óvodapedagógusok kiértékelték, a csoport szinten gyengébb eredményt elért területek fejlesztése lesz a következő nevelési év feladata. A DIFER eredmények jobban tükrözik a gyermekek fejlettségi mutatóit, legalábbis az eredmények összecsengenek a szakszolgálati vizsgálatok eredményével, beiskolázási mutatókkal. 

Kimenő nagycsoportosaink négy éves fejlődési mutatóit nézve óvodába kerülésük után legnagyobb mértékben testi képességeik, ének-zene,mozgás területén volt észrevehető a fejlődés. Iskolába lépés előtt leggyengébb terület a rajzolás ,festés , legerősebb a munkatevékenység, mozgás, ének-zene, testi és szociális képességek területe volt. Szintén ebben a csoportban tudtuk összehasonlítani 2 év DIFER eredményeit, egy gyermeket kivéve mindenkinél fejlődést mutatnak az eredmények, vannak, akiknél ugrásszerű a fejlődés, van ahol viszont bár van fejlődés, de nem éri el az iskolába menők szintjét, látszik, hogy már középsőben elmaradt az átlagtól. Ezek a gyerekek  maradnak még egy évet óvodában, a megfelelő célzott fejlesztésekkel remélem egy év múlva iskolaérettek lesznek.

Középsőben a gyerekek…többsége az országos átlag felett teljesített, 27 óvodásból 6 –nál volt gyengébb az eredmény, ők a csoport fiatalabb tagjai. Nagycsoportban a 29 gyermekből 4 teljesített rosszabbul az országos átlagnál, néhányan megfeleltek az átlagnak, 15-en viszont magasan fölötte voltak. Ezek az adatok csupán azért kerültek a beszámolóba, mert elvárásként szerepel mind az önértékelés, mind a tanfelügyelet során, de nem gondolom/gondoljuk, hogy messze menő következtetéseket vonunk majd le belőlük. Mi arra törekszünk, hogy minél jobban megismerjük óvodásaink egyéni képességeit, önmagukhoz képest fejlesszük őket, megtaláljuk az erősségeiket, segítsük sikeres iskolakezdésüket. Megfigyeléseinknek köszönhetően tudjuk/ látjuk, melyik gyermeknek hol, milyen területen van szüksége fejlesztésre, segítségre,tudjuk honnan indult, mennyit fejlődött.

A másik csoport esetében még csak egy év eredményei állnak rendelkezésre, 27 gyermekből 5 gyengébb az országos átlagnál,5 pedig magasan felette van.

Rendszeresen részt vettünk helyi szervezésű és egyéb megyei rajzversenyeken,nagyon jó, hogy az alkotásokat lehetőség van megtekinteni  kiállítás formájában. Voltak óvodásaink, akik részt vettek festő táborban , nagy öröm volt alkotásaikat a Művelődési Ház kiállításán megtekinteni.

Beiskolázási mutatók

 

Cica csoport

Nyuszi csoport

Tanköteles 2018.09.01.

4fő (nyári, késő tavaszi)

29fő

Óvodában marad

4fő

4fő

Iskolába megy

Ebből a Kesztölci Kincses József Á. I. - ba

-

23fő (+2 otthon tanul)

19fő

A késő tavaszi születésű gyermekek a szülők és óvodapedagógusok egybehangzó véleménye alapján, óvodavezető döntésével maradnak óvodában. Esetükben megfigyeléseink, DIFER teszt eredményi is alátámasztják a döntést.

Tavasszal 2 gyermeket küldtünk iskolaérettségi vizsgálatra a Nyuszi csoportból, további egy év óvodába járást javasoltak, 2 gyermek esetében még az ősszel kezdeményezet vizsgálat eredményei miatt javasoltak még egy év  óvodai nevelést. A vizsgálatok általában alátámasztották az óvodapedagógusok véleményét, két esetben a szülőknek adtak igazat .

4 gyermek óvodavezetői engedéllyel maradt óvodában (tavaszi-nyári születésűek), a szülők és a velük foglalkozó pedagógusok is úgy látták, nem lesznek iskolaérettek idén, indoklás a személyi anyagukban olvasható. Több éves tapasztalatunk, hogy a késő tavaszi, nyári születésű gyermekek zöme még nem iskolaérett 6 éves korára, a legtöbbjük fáradékony, nincs kialakult feladattudata, érzelemvezérelt, szükségük van még egy évre az iskolaérettség eléréséhez. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy minden gyermeket önmagához mérten, reálisan  értékeljünk,így két nyári születésű, 6 éves gyermekünk kezdte meg ősszel az iskolát. Megfigyeléseink ,fejlesztő pedagógus véleménye, DIFER eredményeik alátámasztották döntésünket.

Csoportjaink létszáma 2018.06.30-án:

Pillangó csoport

19 fő

Katica csoport

21 fő

Cica csoport

27 fő

Nyuszi csoport

29 fő

Összesen

96 fő (SNI miatt 99)

Súlyosan sérült gyermekünk nincs.

A gyermekekre a rendszeres óvodába járás jellemző. Ritkán hiányoznak indokolatlanul.

Az áprilisban lezajlott beíratás során22 gyermeket írattak be (nem mind a pici csoportba kerül!), 3 gyermek –nyáriak- tavaly lett beíratva, 2018 őszétől veszik igénybe az óvodai ellátást. Előreláthatólag   20 fő lesz az új csoport létszáma (nevelési év végéig!). Mindegyik újonnan beíratott gyermek szülője igényelte a nemzetiségi nyelvi nevelésben való részvételt gyermeke számára.

2018. december 31-ig minimum 86-88  gyermekre számítunk.

Várható létszám 2018-2019-ben (2017.08.15.i információink alapján):

Nyuszi csoport (tavaszra)

  20

Pillangó csoport

  21 fő

Katica csoport

  25 fő +1 SNI (3 főnek számít)

Cica csoport

  25 fő +1SNI(3 főnek számít)

Összesen

  91 fő (95)

(A nyár folyamán ismét költöztek el -2 gyermek-, és érkeztek is családok-4 gyermek- a faluba, a létszám folyamatosan változik. Maximális csoportlétszám átlépése miatt kértem engedélyt a fenntartótól  2 csoportunk esetében,a Cica csoportból 3 gyermek maradt középsőben (nem mennek egy év múlva iskolába, egy gyermek esetében már 2018 tavaszán megtörtént a szakértői vizsgálat, a másik kettőét szeptemberben kezdeményezzük), így elkerülhettük az összeszokott Cica csoport bontását. A 4  nagycsoportot ismétlő és a  júniusban  SNI „besorolást” kapott  óvodással együtt így a Cica csoport létszáma 26 (28) lett.

Katicásaink 24 fővel kezdték volna a szeptembert, de nyáron Kesztölcre költözött egyik család nagycsoportos korú gyermekét (aki SNI, 3 főnek számít) a szülővel és óvodapedagógusokkal történt egyeztetést követően a Katica (középső) csoportba tettük, hiszen a nagycsoportban (Cica)  nem léphettük át a 25+20%-ot, azaz a 30 főt. Így a Katica csoportunk részben osztott középső-nagy csoportnak minősül. Azt is figyelembe kellett vennünk , hogy aránytalan terhet jelentett volna, ha egy amúgy is magas létszámú csoportban ahol 3 BTM-es és 1 SNI gyermek van, még egy SNI gyermeket kell fejleszteni.  

A védőnői névsorok alapján van néhány gyermek, aki Dorogon, Esztergomban jár óvodába, a szülők munkahelyéhez közel, vagy épp ott (Suzuki, Richter). Három, korábban beíratott gyermek szülője jelezte nyár végén, hogy maradnak a szeptemberben indult magán óvodában.

A szülői kérdőívek alapján óvodásainkneveltségi szintje megfelelő, bár lehet még rajta javítani. Természetesen a megkérdezettek saját gyermekük/óvodásaik vonatkozásában nyilatkoztak, korcsoportonként eltérések lehetnek.

A felnőttekkel és a csoporttársakkal kulturált, udvarias viselkedést értékelték leggyengébbnek a szülők ( 4.24-),az együttműködés, erkölcsi normák már sokkal jobb eredményt értek el.(4.75)

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Kis létszámú nevelőtestület lévén nem alakítottunk külön szakmai csoportokat, kivéve az önértékelést támogató munkacsoportot. Vannak viszont felelőseink, akik egy-egy területért felelősek: gyermekvédelmi felelős, mesenapok felelőse, tűz- és balesetvédelmi felelős, hagyományos ünnepeink megszervezéséért mindig az éppen nagycsoportos kollégák felelnek, a „ballagásért” a középsősök és megalakult a szlovák munkacsoport is..

Az önértékelési munkacsoport elkészítette az önértékelések éves tervét, a betervezett önértékelések megvalósultak. Több lehetőség is adódott házi hospitálásokra.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés, erre megfelelő alkalom a nevelőtestületi- alkalmazotti értekezlet és egyéb megbeszélések. Az óvodapedagógusokat rendszeresen tájékoztatom az éppen aktuális feladatokról e-mail-ben is, egyre gyakrabban kommunikálunk ily módon is. Természetesen kis létszámú közösség lévén az élő szó, beszélgetés továbbra is fontos, elsődleges információforrás.

A nevelőtestület tagjai közül többen is tagjai vagyunk internetes szakmai csoportoknak, ahol rengeteg információ mellett megvalósítható ötleteket is találunk, bővíthetjük, szakmai-módszertani ismereteinket. 

Néhány kollégával napi szinten tartjuk a kapcsolatot elektronikusan (viber, messenger, e-mail), ötleteket cserélünk (akár este, hétvégén is); tematikus tervet, nevelőmunka tervezését, stb. egymásnak elküldjük, kiegészítjük, ez nagyban megkönnyíti a dokumentáció közös elkészítését.

Pedagógusaink éves beszámolóiból is kiderül, hogy folyamatosan tájékozódnak, fejlődnek portfólió-minősítés témában, dokumentumaikat az útmutatók szerint, saját óvodánkra, csoportjainkra adaptálva készítik el, gyakorolják a reflexiót.

Rendszeresen küldtem a témával kapcsolatosan segédanyagot, kérdéseikkel bármikor fordulhatnak hozzám. Rendszeres olvasója vagyok ilyen fórumoknak, figyelemmel kísértem a jogszabályi változásokat is, melyekről kollégáimat tájékoztatom. . 

Kollégáim problémáira, megkeresésére nyitott vagyok, többször is sor került személyes beszélgetésekre, tapasztalat cserére.

Az intézményen belüli kommunikációt a kollégák 4.88-ra értékelték.

5.Az intézmény külső kapcsolatai

Módosított dokumentumainkat, éves munkatervünket, az éves beszámolót megküldjük a fenntartónak (akkor is, ha a változtatásoknak nincs anyagi vonzata), Szlovák Önkormányzatnak, szülői közösség képviselőinek, nyomtatva elérhetők az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, elektronikusan az óvoda honlapján, amit szükséges, frissítünk a KIR közzétételi listán.

Programjainkról szintén tájékoztatjuk partnereinket, illetve sok esetben  meg is hívjuk őket. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Művelődési Házzal, vannak közös programjaink, óvodásainkkal (középső- és nagycsoportosok) gyakran látogattuk a helyi kiállításokat, amik az elmúlt évben is igen szép számban kerültek megrendezésre.  Részt vettünk a művelődési házban szervezett meseelőadáson, köszönjük az élményt. Óvodásaink (középsősök, nagyok) GY. ZS - val szintén a művelődési házban készíthették el saját mesekönyvüket.

Rendszeresen  részt veszek a környékbeli óvodavezetők szakmai megbeszélésén, , havonta egy alkalommal megvitatjuk az éppen aktuális feladatokat, változásokat, problémákat.

Lehetőségeinkhez képest részt veszünk a települési programokon, ünnepségeken. A szüreti napokon nagycsoportosaink táncoltak, énekeltek,októberben az időseket köszöntöttük. . Decemberben aMikulásváró ünnepségen ismét mesejátékkal szórakoztattuk a gyerekeket, amíg a Mikulás megérkezett.Az adventi vásárokon barkácsoltunk a gyerekekkel. Néhány nagycsoportosunk idén is ellátogatott a helyi idősek klubjába, rövid műsorral köszöntötték őket, anyák napja alkalmából szintén. A falu disznóvágásán kézműves programmal vártuk a gyerekeket, gyermeknapon - családi napon is aktívan közreműködtünk, a kézműveskedés és arcfestés idén is sok gyermeket vonzott.

Szüretelhettünk a Velmo szőlészetben (nagycsoport), köszönet érte a Velmovszki családnak, felejthetetlen élménnyel gazdagodtak gyerekek, felnőttek egyaránt. Szőlőt daráltunk, préseltünk, mustot ittunk, lovagolhattak is a gyerekek.

Jártunk a Szivek pincében is, ahol szintén mustot készítettünk, bejártuk a pincéket.

Minden évben hívunk vendég bábosokat, külsős előadókat, így volt ez idén is,… nagyon tetszett óvodásainknak,

Újra megszerveztük a jótékonysági „retró discót”, melyen idén már több szülő részt vett, többen aktívan segítettek a szervezésben is, tombolatárgyakat gyűjtöttek, tombolát árultak, segítettek a művelődési ház feldíszítésében. KÖSZÖNET NEKIK! A hangulat nagyon jó volt. A bevételnek köszönhetően nyáron megvásároltuk a másik udvari babaházat ,melyet azóta a kiscsoportosok birtokba is vettek. 

Költségvetésben terveztük a korábban eltörött rugós játék felújítását, a megvásárolt felépítményt egy segítőkész apuka (V. K. ) segítségével sikerült felszerelni. Nyár végén megtörtént az udvari játékok felülvizsgálata. A kiscsoportosok udvarán lévő homokozó árnyékolója veszélyes volt (korhadt, szúette oszlopok), lebontottuk. A néhány kisebb hibát közmunkás, karbantartó segítségével (mászóka alsó rúdjának kiszedése, libikóka alatti gumik cseréje) kijavítottuk.

Fejlesztendő terület:

Szülői közösség fokozottabb bevonása az óvodai programokba, még jobb együttműködés kialakítása, óvodánk udvarának szépítése.

Idén is sor került táncházra a Manóvilág jóvoltából, majd tavasszal lufi hajtogatás bűvölte el gyerekeket, illetve arcfestést is kérhettek. Kapcsolatunk ezzel az alapítvánnyal már több éve fennáll, jól működik.

Szintén több éves szokás, hogy a Búcsú előtti péntek délelőtt kipróbálhatták a gyerekek a hintákat, így azok a gyerekek is hintázhatnak, akik egyébként nem jutnak el a búcsúba, köszönet ezért az Önkormányzatnak. Erre a napra esett egy kolléganő minősítése, de szervezéssel megoldottuk, hogy a csoportjába járó gyermekek se maradjanak ki ebből a programból.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel is jó kapcsolatot ápolunk, szlovák nemzetiségi hallgatójuk  nálunk tölthette csoportos gyakorlatát,ezúttal H.E. vállalta a gyakorlat vezetését. 

Ebben az évben is voltak olyan főiskolai óvodapedagógus hallgatók (2 fő), akik külső szakmai gyakorlatukat töltötték óvodánkban. 4 diák töltötte óvodánkban a közösségi szolgálatát, nyáron pedig  diákmunkások  (2 fő) segítették munkánkat, ami a nagy segítség volt, hiszen nyugdíjazás előtt álló dajkánk felmentési idejét töltötte, az új dajka csak szeptemberben kezdett. Karbantartási munkák nagy részét,füvesítést, a babaház betonozását is így oldottuk meg.

Márciusban szülői értekezletet tartottunk a nagycsoportos gyermekek szüleinek, a szülői értekezleten részt vett a Kincses József Általános Iskola igazgatónője, és a leendő tanító néni is.Több éves hagyomány már, hogy nagycsoportosaink ellátogattak a helyi iskolába, mindig izgalommal várják ezt a napot. A leendő tanító néni rendszeresen látogatja a gyerekeket az óvodában, így történt ez idén is. Az óvónénik meglátogatják régi óvodásaikat az iskolában. A helyi iskolával, az ott dolgozó pedagógusokkal jó kapcsolatot ápolunk.

Nyáron megkeresett a Híd központtól P.M., aki majd a szociális segítő feladatát látja el településünkön, óvodánkban. Az év eleji szülői értekezleten lehetőséget is kapott a bemutatkozásra. Több változás is történt a nyár folyamán, új pszichológus, védőnő, gyermekvédelmi munkatárs, és fogorvos segíti majd munkánkat, mindegyikükkel felvettem már a kapcsolatot.

6.A pedagógiai munka feltételei

6.1.Személyi feltételek:

munkakör

létszám

kötelező óra/hét/ csoportban tölt.

megjegyzés

szlovák nemzetiségi óvodapedagógus

    1

      1

      6

 intézményvezető /10

  helyettes /24

óvodapedagógus /32

 

dajka

    4

40

 

pedagógiai asszisztens

    1

40

óvodatitkári feladatokat is ellátja

 

 

   

konyhai dolgozó

    1

40

önkormányzathoz tartozik

„kertész”

    1

-

önkéntes nyugdíjas

Az elmúlt nevelési évben végre 8 óvodapedagógussal indíthattuk az évet, így  a kettes norma három csoportban teljesen adott, a negyedikben én vagyok a másik óvónő, heti 10 kötelező, csoportban töltendő órával. A helyettes, és én is több órát töltünk a csoportunkban, mint amennyit a törvény előír, így oldjuk meg a helyzetet. Nyitástól és zárás előtt 1 órával összevont csoportokkal működünk, így hatékonyabb munkarenddel dolgozhatunk.

A nyár folyamán nyugdíjba vonult 1 dajka. Ősszel intézményünk hagyományai szerint elbúcsúztattuk. Az új kolléga igyekszik beilleszkedni az alkalmazotti közösségbe.

Továbbra is nagy segítség pedagógiai asszisztensünk, aki egyben óvodatitkár, anyagbeszerző is, ha szükséges helyettesíti a konyhást vagy a dajkákat. A dokumentációk online vezetésében minden óvodapedagógus bátran fordulhat hozzá segítségért.

Dajkáink feladata a gyermekek gondozása, az óvodapedagógus munkájának segítése, esetenként a konyhás helyettesítése, segítése, a gyerekek étkeztetése és az óvoda takarítása.

6.2.Szakmai munka, nevelési célok, feladatok, hatékonyság

Az ingyenes, illetve alacsony költségű képzési lehetőségeket kihasználjuk, amennyiben azok a közelben kerülnek megszervezésre, és megoldható a helyettesítés. A továbbképzési tervet felülvizsgáltam, az óvodapedagógusok továbbképzési ciklusait átszámoltam, ellenőriztem, erről tájékoztattam is őket, és a fenntartónak is megküldtem. Augusztusban érkezett az O.H.-tól tájékoztató a 2017-2018-ban induló képzésekről, ezt az óvodapedagógusoknak továbbítottam, szeptemberben döntünk a jelentkezésekről. Természetesen előnyt élveznek, akik új ciklust kezdenek, illetve a mostaniban még nincs meg a 120 órájuk.

Óvodánkban 2014-ben még nem volt szakvizsgás pedagógus, jelenleg 3-an rendelkezünk szakvizsgával. Sikerült ismét szlovák óvodapedagógus végzettséggel is rendelkező munkatársat találni, így elmondhatjuk, hogy intézményünkben továbbra is minden óvodapedagógus rendelkezik szlovák végzettséggel.

Továbbképzések,konferenciák melyeken rész vettünk:

Tanévnyitó Konferencia Esztergom

2017.08.24.

G.K.B.

N.R.A..

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium–Budapest Nyílt napok

2017. 11.

2 nap

N.ZS.

Metodicko-vzdelávací program pre učiteľov materských škôl

2017.09.30

? óra

K.M.

Egészséges életmódra nevelés hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.

2018.02.20.

30 óra

H.E.

V.R.

Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására

2018.01.16.

10 óra

G.K.B.

N.R.A.

Óvodapedagógiai módszertani napok –Montágh EGYMI

 

N.R.A.

Megyei Szlovák óvodai szakmai nap –Mogyorósbánya

2018.05.18.

D.M.M.

N.R.A.

Online konferenciák - Menedzser Praxis

 

N.R.A.

Vezetői értekezletek

havonta egy délelőtt

N.R.A.

Önállóan használom az informatikai eszközömet-Iker2 szintű képzés

2018.08.

30 óra?

K.M.

Önképzéshez az óvoda könyvtárában biztosítva vannak dokumentumok, folyóiratok, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk beszerezni új kiadványokat is. Egyre többet kutakodunk az interneten is.

Óvónők kincsestára, Kisgyermekek nagy problémák, Óvodai nevelés, Ľudové noviny, Óvoda Vezetési Ismeretek, Egyéni fejlesztés,személyre szabott nevelés, OVIADMIN,egyéb szakmai könyvek, CD-k, DVD-k, és egyéb kiadványok.

Különböző helyi esetleg országos szakmai rendezvényen való részvételre igyekszünk a belső helyettesítés megszervezésével lehetőséget biztosítani. A nevelési év folyamán minden óvónőnek lehetősége van –előzetes egyeztetés- alapján a kollégáknál hospitálni, volt, aki élt is a lehetőséggel, a jövőbe szeretném ezt rendszeressé tenni.

Úgy gondolom, helyettesemmel, Gálné Kara Boglárkával nagyon jól együtt tudunk működni, rendszeresen megbeszéljük a teendőket, megosztjuk a feladatokat. Ebben az évben főleg a gyermekmegfigyelések kiértékelésében, összehasonlításában, önértékelési munkában vállalt sok feladatot, melyet ezúton is köszönök!

Továbbra is megtartjuk hagyományos mesenapjainkat, a repertoár bővítéséért, az egyes alkalmak szervezéséért dr. Dormánné Makovics Márta felel, feladatát lelkesen és lelkiismeretesen végzi.

A gyermekvédelmi feladatokat már évek óta Velmovszki Rozália végzi, részt vettünk esetmegbeszéléseken, konferencián, továbbadja az összegyűjtött ruhát, játékot, ismeri a családok helyzetét, problémáit.

Hubacsek Edit vállalta a szlovák óvodapedagógus hallgató irányítását.

Gálné Kara Boglárkával közösen mentoráltunk 2 végzős főiskolai hallgatót, akik csoportunkban töltötték 8 hetes gyakorlatukat.

6.3.Tárgyi feltételek

Foglalkoztató/csoportszoba

4

 

Gyermeköltöző

4

2017 őszétől

Gyermekmosdó

4

2017 őszétől

Iroda

1

vezetői+„óvodatitkári”

Nevelői szoba

1

 

Tornaszoba

1

Épületen kívülről megközelíthető

Logopédiai foglalkoztató

1

 

Elkülönítő,betegszoba

1

Ezt használja a pszichológus is.

Felnőtt öltöző                     

1

 

Tálaló  konyha                

1

felújításra szorul, továbbra is reped a csempe, kopott a padlóburkolat

Játszóudvar

2

szabványos játékok,felülvizsgálat megtörtént 2018.08.

Mosókonyha

1

új helyen, kazánházban

Raktár

2

1 vegyi, 1 eszköz,

 1 iratok, eszközök

Kamra, tároló

1

gyakran beázik

Kazánház, tároló

1

 

Nevelőmunkát segítő eszközök

Asztali számítógép

3

a nevelőiben, irodában

Laptop

1

 

Projektor

1

 

Tintasugaras nyomtató

1

 

Lézer nyomtató

1

 

DVD lejátszó

1

 

Lamináló

1

 

Spirálozó

1

 

CD/MP3/USB  lejátszó

4

csoportonként

Fénymásoló

1

sokat használt, még működik

Sizzix vágó gép

1

 

A megkopott, tönkrement tárgyi eszközöket lehetőségeinkhez képest igyekszünk folyamatosan cserélni, költségvetésben tervezni. Van azonban nem várt kiadás, idén tavasszal csőtörés következett be, rengeteg víz elfolyt tavasszal, a hosszú hétvége alatt. A fővezetéket kicserélték. A konyhai hűtő a javítások ellenére sem hűtött megfelelően, így vásároltunk egy új hűtőszekrényt. Az új nevelési év kezdéséhez feltétlenül szükséges eszközök (iratok, papírok, ragasztó, ceruzák, festék, gyurma, tisztítószerek…) szeptember elején megtörtént, folyamatosan pótoljuk a hiányzókat.

A fenntartó a működéshez szükséges alapvető feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az eszközök vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre a célra felhasználható részén kívül pályázati forrásokat is igyekszünk felkutatni. Decemberben a fa alá került meglepetések felét a képviselői felajánlásból vásároltuk, köszönjük a támogatást!  

Az óvoda alapítványa is rendszeres segítséget nyújt :

Szakkönyvekkel, folyóiratokkal bővítettük az óvoda könyvtárát. Új mesékkel bővítettük a  Papírszínház kiadványt, melynek nagy hasznát vesszük a mindennapos mesélések alkalmával,a gyerekek nagyon szeretik. A retro buli bevételéből ősszel megvettük a babaházat a nagyok udvarára, telepítésben segítőkész képviselőink (K.S. és S. A) segítettek, köszönjük. Nyáron a másik babaházat is megvásároltuk, telepítettük. 

Az Alapítvány hivatalos ügyeit, okiratok szükséges módosításait ebben a nevelési évben is S dr. B K végezte, KÖSZÖNET érte! Sajnos nem tudja vállalni tovább ezt a tisztséget, sürgősen mást kell keresnünk a helyére!

Könyvtárunkat rendszeresen bővítjük szakkönyvekkel és gyermekek számára készült kiadványokkal egyaránt.

Az elhasználódott, elromlott játékokat , fejlesztő eszközöket folyamatosan cseréljük,pótoljuk. Idén a képviselőknek felajánlásának köszönhetően a költségvetésben is helyet kapott a játékvásárlás (karácsonyra időzítjük), ezt ezúton is szeretnénk megköszönni. 

6.4.Javítási ,felújítási munkák a nevelési év során:

A régi mosdókban folyamatosan szükség volt a w.c.-k, mosdók, csapok tartályok javítására, esetenként cseréjére. A redőnyök javítását már évek óta végzik óvodásaink „redőnyös” apukái (K. A., V. T., M. Zs.), nekik is köszönjük , hogy szükség esetén jönnek, segítenek.  A futóbiciklik javítását, karbantartását is segítőkész apuka végezte (V. K.). A pici csoportos bojlert vízkőtelenítve lett, a szerelő kisebb bojlert javasol, most, hogy csak egy –hónapokig kis létszámú- csoport használja, gyakran pang a víz benne. Korábban két csoport használta a mosdót.

A pici csoport betervezett festése megtörtént.

Az érintésvédelmi felülvizsgálatot elvégezték, a villámvédelem kiépítése talán a jövő héten elkezdődik.

Az óvoda kerítése melletti terület nagyon elvadult, nincs gazdája, tavasszal egy segítőkész falubeli levágta a gazt, de nagyon jó lenne tisztázni a tulajdoni viszonyokat, kinek kellene rendben tartani. A drótkerítésen egyre beljebb türemkedik az elvadult növényzet, amit nem győzünk irtani. Rendszeresen találunk az udvaron siklókat, sok a kullancs.

A csőtörés és a tavalyi felújítás nyomait a nyáron eltüntettük, befüvesítettük a lenti udvart.

6.5.Előttünk álló, megoldásra váró feladatok

 A jövőben szükség lenne a fenti udvar talajának rendezésére, továbbra is nagyon sok helyen kiállnak a földből a gyökerek, ez balesethez vezethet. A nyáron próbáltunk javítani a helyzeten, de még sok a tennivaló.

A tető, óvoda körüli járda és vízelvezető továbbra is rossz állapotban van, gyakori a beázás.

A konyhában reped a csempe (okok feltárása) , nagyon kopott a padlóburkolat.

Építész és statikus is vizsgálta, szemrevételezte, valószínűleg a vízelvezetéssel/csatornával van a gond, mielőbb fel kellene tárni az okokat.

A járda alatt egy szakaszon eltűnt, megsüllyed a talaj, valószínűleg nagy esőzések alkalmával a csatorna mellett lefolyó víz kimosta a talajt.

Többször is beáztunk az év során, a kamra, padlás feljáró rendszeresen, és az esővíz elvezető csatorna is javításra szorul. A legutóbbi heves esőzés alkalmával a csatorna mellett ömlött a víz, végig a falon, be a csoportba az ablakon.(Az esőt megelőző napokban tisztították ki az ereszcsatornát.)

A folyosón , irodában és a nagycsoportos öltözőben a PVC burkolat már szintén kopott, szakadt, folyamatosan javítjuk, ragasztjuk,de megérett már a cserére.

A hátsó folyosón PVC padlóval burkoltuk a mozaik-beton padlót, de már most látszik, hogy a padló egyenetlensége miatt nem lesz túl tartós, jó lenne, ha majd a pici csoportos mosdó felújításakor a hátsó folyosó rész is kő burkolatot kapna. 

Festés a hátsó helyiségekben.

Szükség lenne még bicikli tárolóra az óvoda elé, egyre többen járnak kerékpárral.

Az óvoda hátsó kapujához vezető út (Cseresnyéshát) nagyon rossz állapotban van, az eső hatalmas mélyedéseket mosott ki. A kapu előtti –„parkoló”- rész a múlt héten fel lett töltve, de maga az út nagyon rossz állapotban van.

7.A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Helyi pedagógiai programunkat- 2018.08. – újra felülvizsgáltuk, módosítottuk. Az új /módosított ÓNOAP elvárásainak megfelelően átvezettük a módosításokat, beillesztettük a korábbi évek során elkészített mellékleteket. Ennek szellemében kicsit változtattunk a csoportnaplón is. Az óvodapedagógusokkal az elvárásokat ismertettem, megbeszéltük az új feladatokat, melyek majd az éves munkatervben, a csoportok nevelési terveiben is megjelennek . Törekszünk arra, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, megvalósítsuk a kitűzött célokat.

A 2017-2018-as nevelési év eseményei:

Ebben a nevelési évben is megtartottuk mesenapjainkat,melyeken az óvodapedagógusok dramatizálnak, báboznak. Megünnepeltük hagyományos ünnepeinket, rendezvényeinket, melyeket gyakran megtisztelnek helyi képviselőink is.  A mindennapokat vendég előadók műsoraival, interaktív tevékenységeivel színesítettük. Ünnepeinket ettől Juhász Sándor örökítette meg, köszönet a sok szép fotóért, felvételért! Megtekintettük nagyobb óvodásainkkal a Művelődési házban és a klubban megrendezett kiállításokat, részt vettünk számos települési programon, kezdeményezésen. Nagyon jól sikerült a tűzriadó, óvodásaink maradandó emlékkel gazdagodtak. Megtartottuk hagyományos programjainkat, de újakat is kipróbáltunk.

A lenti táblázatokban a csoportok programjai olvashatók.

TERVEZETT PROGRAMOK- PILLANGÓ CSOPORT

A program időpontja

A program megnevezése

Felelős/megjegyzés

2017. 9. 26.


A szívtelen csiga: A két kicsi bocs

Dr. Dormánné Makovics Márta

2017. 10. 02.

A Művelődési Házban
Tekergő Bábszínház

Klinger Ágnes

2017. 10. 30.

Óvónői meseelőadás: A répa

Dr. Dormánné Makovics Márta

2017. 11. 17.

Hintázás

Óvónők

2017. 11. 21.

Ovi búcsú

nagycsoportos óvó nénik

2017. 11. 22.

Arcfestés, táncház

 

2017. 11. 30.

Óvónői meseelőadás: A vityilló

Dr. Dormánné Makovics Márta

2017. 12. 05.

Mikulásváró

Kultúrotthon: Klinger Ágnes

2017. 12. 06.

Ovi Télapó

Óvónénik

2017. 12. 14.

Csuhéangyal barkácsolás

Gyulai Zsuzsanna

2017. 12. 17.

Adventi barkácsolás

Club

2017. 12. 20.

Óvodai karácsony, Betlehemes

nagycsoportos óvó nénik

2018. 01. 25

Óvónői meseelőadás: Vajaspánkó, O pampúšiku

Dr. Dormánné Makovics Márta

2018. 01. 27.

Jelmezbál

Kultúrotthon

2018. 01. 29.

Óvodai jelmezbál

Óvónénik

2018. 01. 31.

Színházi előadás a nagycsoportban: Évszakok

Ákombákom bábcsoport

2018. 02. 28.

Óvónői meseelőadás: A három kismalac

Dr. Dormánné Makovics Márta

2018. 03. 14.

Március 15. megemlékezés

Óvónénik

2018. 04. 05.

Színházi előadás a nagycsoportban: Nyuszi Gyuszi a rettentő nyúl

 

2018. 04. 10.

Fotózás

Óvónénik, fotós

2018. 05.04.

Anyák napi műsor

Óvónénik

2018. 05. 10.

Színházi előadás a nagycsoportban: Csizmás kandúr

Ákombákom bábcsoport

2018. 05. 25.

Gyereknap

Óvónénik

2018. 06. 01.

Nagycsoportosok Ballagása

Óvónénik

TERVEZETT PROGRAMOK- KATICA  CSOPORT

A program időpontja

A program megnevezése

Felelős/megjegyzés

2017.09.14.

Összevont és csoport szülői értekezlet

óvónő

2017.09.25.

Szüreti pincelátogatás – Pálóczi Tímea

óvónő, dajka, szülők, nagyszülő

2017.10.18.

Nyílt nap

Óvónő, ped asszisztens, dajka

2017. 18-tól

Felkészülés a minősítés napjára

Óvónő, ped asszisztens, dajka

2017.11.15.

Védőnői szűrés

 

2017.11.17.

Búcsú „próbahintázás” egész óvoda

Óvónők, dajkák

2017.11.17.

Minősítés napja

vezető, óvónó, pedagógiai asszisztens

2017.11.21.

Ovibúcsú

Minden dolgozó

2017.01.01-06.

Mikulásváró

Óvónők, dajkák

2017.november közepe-december közepe

Mézeskalács sütés és kiállítás

SZMK, szülők, óvónők, dajkák

2017.12.01.-től

Adventi vásáron való részvétel, előkészült a barkácsoláshoz

óvónők

2017.12 1-2-hét

Fogászati szűrés, fogászati előadás, védőnői szűrés

fogorvos, asszisztens, óvónő, dajka

2017.12.19.

karácsonyi ünnepség

minden dolgozó

2018.01.27

Farsangi bál, Művelődési ház

minden dolgozó

2018.01.31.

Színházi előadás, védőnői szűrés

minden dolgozó

2018.03.02.

Főiskolai hallgató, hospitálás

csoport óvónők, dajka, vezető

2018.03.17.

Tavaszi kirándulás, szülőkkel

szervezők

2018.03.19.

Óvodai színházi előadás

Művház

2018.03.23.

Főiskolai hallgató, hospitálás, védőnői szűrés

csoport óvónők, dajka, vezető

2018.03.27.

Művház -Tekergő színház

óvoda dolgozói

2018.03.29.

Nyílt nap

csoport óvónők, dajka

2018. 04.05.

Óvodai színházi előadás- Nyuszi Gyuszi

minden óvónő és dajka

2018.04.09.

Fogorvosi szűrés

Fogorvos, asszisztens, óvónők, dajka

2018.04.10.

Fotózás, védőnői szűrés

óvónők, dajka

2018.04.23-

Beiratkozás

Vezető, óvónők, dajkák

2018.05.03.

Anyák Napja

óvónők, dajka

2018.05.09.

Szülői értekezlet

Vezető, óvónők, dajka

2018. 05.10.

Meseelőadás – Csizmás kandúr

óvónők, dajkák

2018.05.17-18

Tűzriadó - próba

óvónők, dajkák, tűzoltók

2018.05.25.

Óvodai gyereknap

Óvónők, dajkák

2018. 05.26.

Családi nap a Művelődési Házban

Óvónők

2018.05.

Ballagás

Óvónők, dajkák, SZMK tagok

TERVEZETT PROGRAMOK- CICA  CSOPORT

A program időpontja

A program megnevezése

Felelős/megjegyzés

2017. 09.14

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.09.23.

SZÜRETI FELVONULÁS

ÖNKORMÁNYZAT

2017.09.26.

MESENAP

MESE FELELŐS

2017.09.28.

SZŐLŐ BÖNGÉSZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.10.02..

TEKERGŐ BÁBSZÍNHÁZ

MŰVELŐDÉSI HÁZ

2017.10.04.

FOGADÓ ÓRA

Dr. Dormánné M M

2017.10.11.

NYÍLT NAP

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.10.11.

FOGADÓ ÓRA

Velmovszki Rozália

2017.10.12.

CSALÁDLÁTOGATÁS R.R

D.né M.M.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.10.30.

MESENAP

MESE FELELŐS

2017.11.15.

MUNKADÉLUTÁN

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.11.21.

OVI BÚCSÚ

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.11.22

TÁNCHÁZ

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.12.05.

BABAHÁZ AVATÓ-MESENAP

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

MESEFELELŐS

2017.12.05.

MIKULÁSVÁRÓ_MIKULÁS KESZTYŰJE

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.12.06.

ÓVODAI MIKULÁS

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.12.13.

LUCÁZÁS

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.12.15.

FOGÁSZATI BEMUTATÓ

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2017.12.20.

ÓVODAI BETLEHEMEZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2018.01.09.

TEMPLOMI BETLEHEM MEGTEKINTÉSE

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2018.01.25.

MESENAP-VAJASPÁNKÓ_MAGYARUL ÉS SZLOVÁKUL

ÓVODAPEDAGÓGUSOK-MESEFELELŐS

2018.01.27..

ÓVODAI FARSANG A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

 

2018.01.29.

UTÓFARSANG AZ ÓVODÁBAN

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

 

2018.01.31

BÁBELŐADÁSA NAGYCSOPORTBAN

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

 

2018.02.10.

MALACVISÍTÁS

VIRÁGZÓ KESZTÖLCÉRT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉVEL

 

2018.02.13.

NAGYBŐGŐ TEMETÉSE

SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZÉSÉVEL

 

2018.02.23..

MESENAP-BARKÁCSOLÁSSAL A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

MŰVELŐDÉSI HÁZ VEZETŐJE

 

2018.02.27.

A kiserdő és az állatok

MŰVELŐDÉSI HÁZ

VEZETŐJE

 
 

Nyuszi az emberek földjén

   

2018.03.28.

NYÍLT NAP

ÓVODAPEDAGÓGUS

 

2018.04.05.

NYUSZI GYUSZI A RETTENTŐ NYÚL

SZÍNÉSZEK AZ ELŐADÓK

 

2018.04.10.

Fotózás, anyák napjára

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

 

2018.04.14.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ÓVODA JAVÁRA

ÓVODAPEDAGÓGISOK

 

2018.04.18.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

 

2018.05.03.

ANYÁK NAPJA

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

 

2018.05.10.

CSIZMÁS KANDÚR

SZÍNÉSZEK AZ ELŐADÓK

 

2018.05.25.

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

 

2018.06,01.

ÓVODÁSOK BÚCSÚZTATÁSA

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

 

TERVEZETT PROGRAMOK- NYUSZI CSOPORT

Piros színnel az óvodán kívüli program van jelölve.

A program időpontja

A program megnevezése

Felelős/megjegyzés

2017.09.06.

Tóth T. festőtáborának kiállítása

Nagyváriné időpont egyeztetés

2017.09.23.

Szüreti felvonulás, szereplés

pedagógusok: szülők tájékoztatása, műsor, dajka: nemz.ruhák elők.

2017. 09. 26.

Mesenap: A szívtelen csiga

 A két kicsi bocs

Dr. Dormánné Makovics Márta

2017.09.28.

Szüret G. Antiéknál

szülők tájékoztatása, kosarak,megf. öltöz.

2017. 10. 02.

Műv. Ház.Tekergő Bábsz.

Brekegi B.és a nagy szemétk.

Nagyváriné időpont egyeztetés

2017. 10. 04.

Pincelátogatás Szivek Juciéknál

szülők tájékoztatása, megfelelő öltözet

2017.10.05.

Idősek köszöntése

Műv. Ház

szülők tájékoztatása, ruhák készítése, műsor összeállítása

2017.10.25.

Nyílt nap

szülők tájékoztatása

2017. 10. 30.

Mesenap: A répa, Repa

Dr. Dormánné

2017. 11. 17.

Hintázás a búcsúban

Nagyváriné- id. egy.

2017. 11. 21.

Ovibúcsú

pedagógusok, dajkák

2017.11.22.

Táncház, fotózás, arcfestés

Nagyváriné

2017. 11. 30.

Mesenap:  A vityilló, Opustená búdka

Dr. Dormánné

2017.12.05.

Babaház avató-átadás

Nagyváriné

2017. 12. 05.

Mikulásváró a Műv. házban

pedagógusok

2017. 12. 06.

Mikulás az oviban

Nagyváriné

2017.12.10.

Adventi barkácsolás a klubban

pedagógusok

2017.12.15.

Preventív fogászati interakt.

Nagyváriné

2017.12.20.

Ovis karácsony, betlehem, idősek köszöntése a napköziben.

pedagógusok, dajkák,

Nagyváriné

2018. 01. 25

Mesenap:Vajaspánkó,

O pampúšiku

Dr. Dormánné

2018. 01. 27.

Farsang a Műv.házban

pedagógusok, dajkák, sz.m.tagok

2018.01.29.

Farsang az óvodában

pedagógusok

2018. 01. 31.

Színház az oviban: Az évszakok –Ákom-bákom bábcsoport

Nagyváriné

2018.02.10.

Falu disznóvágáson barkácsolás

Nebehaj Zs., Gálné, Nagyváriné

2018.02.23.

Papírszínház a Műv házban, majd könyvtárlátogatás

Gálné

2018. 02. 28.

Mesenap:A három kismalac, Tri veselé prasiatká

Dr. Dormánné

2018.03.07.

Iskola látogatás

Nagyváriné

2018. 03. 14.

Március 15 megemlékezés

pedagógusok, ped.assz.

2018.03.26.

Nyílt nap

pedagógusok

2018.03.31.

Tojásfa díszítés a Szabadság téren

Nagyváriné

2018.05.04.

Nyuszi Gyuszi a rettentő nyúl- dramatizált mese

Nagyváriné

2018.04.22.

Föld napja- virágültetés a falu szélén

Nagyváriné

2018.05.03.

Idősek köszöntése anyák napja alkalmából a napköziben

Nagyváriné

2018.05.04.

Anyák napja

pedagógusok, dajka

2018.05.10.

Csizmás kandúr meseelőadás

Ped. assz.

Nagyváriné

2018.05.18.

Tűzriadó

Nagyváriné, Gálné

2018.05.18.

Szlovák Óvodai módszertani nap Mogyorósbányán

Dr. Dormánné M.M.

Nagyváriné

2018.05.25.

Gyermeknap az oviban

pedagógusok, dajkák, ped.assz.

2018.05.26.

Gyereknap, családi nap a pályán (Műv ház), arcfestés, barkácsolás.

pedagóguok

2018.05.30.

Kirándulás a Kétágú hegyre

pedagógusok,dajka

2018.05.31.

Nosztalgia délután a szülőkkel

PPT, játékok, süti készítés pedagógusok, dajka

2018.06.01.

Búcsú az óvodától

pedagógusok, dajka, sz.m.tagok

2018.06.04.

Kirándulás Budapestre az Állatkertbe

pedagógusok,dajkák

Kesztölc, 2018.09.18.                                                          

…………………………………….

                                                                                      Nagyváriné Radovics Angelika

                                                                                              intézményvezető