Beszámoló a 2018/2019-es tanévről

Módosítás: 2019. 10. 30., szerda 13:07
Készült: 2017. 10. 06., péntek 05:59

Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”

2517 Kesztölc, Cseresznyéshát út 2/1.

Tel/fax:33/484-443, 484-442

              06 30 455 5029

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: ovoda.kesztolc.hu

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

 

                                                                                   Készítette:

                                                                                                 Nagyváriné Radovics Angelika

                                                                                                  intézményvezető

Beszámolási időszak: 2018 .09.01- 2019. 08.31.

TARTALOMJEGYZÉK

Jogszabályi háttér

Bevezető                                                                                                                   4.o.

Alapadatok                                                                                                              5.o.

1. Pedagógiai folyamatok                                                                                        6.o.                                         

1.1.Az intézmény pedagógiai programja                                                                   6.o.

1.2.Egyéb dokumentumaink                                                                                     7.o.

1.3.A nevelés, a tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása…                    8.o.

1.4 Kiemelt feladataink                                                                                              8.o.

2.Személyiség- és közösségfejlesztés                                                                      15.o.

2.1.Statisztikai adatok                                                                                              16.o.

2.2.Feladataink megvalósulása                                                                                 17.o.

3.Eredmények                                                                                                         19.o.

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció                                         22.o.

5.Az intézmény külső kapcsolatai                                                                          23.o.

6.A pedagógiai munka feltételei                                                                            25.o.

6.1.Személyi feltételek                                                                                             25.o.

6.2.Szakmai munka, nevelési célok, feladatok, hatékonyság                                   26.o.

6.3.Tárgyi feltételek                                                                                                 28.o.

6.4.Javítási, felújítási munkák a nevelési év során                                                30.o.

6.5.Előttünk álló, megoldásra váró feladatok                                                          30.o.

7.A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban ….                       32.o.

*A dőlt betűs idézetek az óvodapedagógusok,pszichológus,logopédus beszámolóiból lettek beillesztve.

Jogszabályi háttér

A 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszámolót meghatározó jogszabályok:

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

-  363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

(továbbiakban Alapprogram)  - 2018.07.25-i módosítása

- 32/2012. (X. 8.) EMMI- rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról

- 48/2012.(XII.12.) EMMI- rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

- 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

- 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

- 15/2013.(II.26.) EMMI – rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

-326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Önértékelési kézikönyv óvodák számára –Oktatási hivatal

Országos tanfelügyelet - kézikönyv óvodák ... - Oktatási Hivatal

- az intézmény Alapító Okirata

- az intézmény Pedagógiai Programja

- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

- az intézmény Házirendje

- az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók

Egyéb dokumentumok:

- 2018-19. nevelési év munkaterve

- az öt évet átfogó vezetői pályázat

- az óvodapedagógusok éves beszámolói, értékelései

- gyermekvédelmi beszámoló

- fejlesztést segítők beszámolói (logopédus, pszichológus)

- önértékelések megállapításai, eredményei

- intézményi tanfelügyelet megállapításai, eredményei

Bevezető:

A nevelési év szakmai eseményeit és rendezvényeit a 2018-19. évi munkaterv tartalma határozta meg, melyet rugalmasan az év közben adódó feladatoknak megfelelően valósítottunk meg.

Kiemelt feladatainkat többnyire sikerült teljesíteni. A betervezett önértékeléseket elvégeztük.  Az intézményi önértékelést 2018. októberére terveztük, de mivel a decemberre kiírt intézményi tanfelügyelet időpontját augusztusban október 5-re módosították, ezért augusztus végén elindítottuk, szeptemberben befejeztük, minden szükséges dokumentumot feltöltöttünk az informatikai felületre.

Két sikeres minősítésre került sor a nevelési év során , így , újabb két kolléga kerül pedagógus  II.  fokozatba januártól (az egyikük augusztus 21-től másik óvodában folytatja pályafutását). A minősítési eljárások pozitív tapasztalatainak, és a közelgő  határidőnek (2022) is köszönhető, hogy újabb két óvodapedagógus kolléga  jelentkezett minősítési eljárásra 2019. márciusában, bekerültek, készítik a portfóliójukat, 2020-ban minősülnek. A távozó kolléganő helyére sikerült új ,szlovák nemzetiségi végzettségű kolléganőt találni, ami ismerve az országos helyzetet, és a környéken meghirdetett álláshelyek számát, nagyon örvendetes.

Lezajlott az intézményi tanfelügyelet , az intézkedési tervet elkészítettük. A 2018-19. nevelési évben tartalmas és összességében eredményes nevelési évet zártunk, köszönhető ez a nevelőtestület, alkalmazotti közösség összehangolt munkájának, partnereink segítségének.

Alapadatok

Megnevezés

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Idegen nyelvi megnevezés

Kestúcka Materská Škola „Horička”

Székhely

Kesztölc,2517 Cseresznyéshát utca 2/1.

Alaptevékenység

-óvodai nevelés:a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig

-nemzetiségi óvodai nevelés: a nemzetiségi-szlovák-nyelv és a hagyományok megismertetése a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig

-sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése: a többi gyermekkel együtt nevelhető, az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek részére, speciális igényeik figyelembevételével, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtésére.

Közfeladata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés,valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló., 1997.XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátás.

Szakfeladatok

-Óvodai intézményi étkeztetés

-Munkahelyi étkeztetés

-Óvodai nevelés, ellátás

-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral,így súlyos tanulási,figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd. Oktatásuk integráltan történik.)

-Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás.

Fenntartó neve,székhelye

Kesztölc község Önkormányzata  2517, Kesztölc, Szabadság tér 11.

Maximális gyermeklétszám

100 fő

Csoportok száma

4

 1. Pedagógiai folyamatok

Szabályzó dokumentumainkat folyamatosa illetve szükség szerint aktualizáljuk, törekszem a koherenciára.

„Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik.” –tanfelügyelet értékelése

Az éves tervek, önértékelési, továbbképzési ,beiskolázási tervek/programok elkészítése, aktualizálása megtörtént, elkészült az adatvédelmi szabályzat, etikai kódex felülvizsgálata is. Tovább folytattuk a pedagógusok kompetencia- és teljesítmény alapú éves értékelését, kidolgoztuk a NOKS-os kollégák értékelését is, melyet az előző évi beszámolóban fejlesztendő területként jelöltem meg .

Fejlesztendő terület, feladat a következő nevelési évre:

Elégedettségmérések kidolgozása, elvégzése.

1.1.Az intézmény pedagógiai programja.

A Kesztölci Kiserdei Óvoda”Horička” pedagógiai programját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján A tevékenységközpontú óvodai nevelés minősített program adaptálásával készítette a Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička” nevelőtestülete. 2013-ban az akkori TÁMOP-os pályázat keretében szakértő javaslatára módosítottuk, aktualizáltuk, 2014-ben egy rövid kiegészítést csatoltunk hozzá, beépítettük a továbbképzéseken (TÁMOP) szerzett ismereteket.

2017-ben helyi programunk éves felülvizsgálata ismét megtörtént, szükségesek voltak kisebb változtatások (tárgyi feltételek változása, csoportnapló, fejlődési napló, esélyegyenlőség, egészségvédelem bővebben).

2018 nyarán újra időszerűvé vált a felülvizsgálat, hiszen az érvényessége is lejárt augusztus 31-én, illetve a nyár folyamán módosították az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a változásokat figyelembe véve, a korábbi kiegészítéseket beépítve módosítottuk helyi pedagógiai programunkat.

2019- ben sikeresen pályáztunk a Boldog óvoda programra, ezért újra szükséges kiegészítenünk a helyi pedagógiai programunkat (pályázati feltétel), folyamatban van. A nyáron megszavazott törvényi változások miatt is szükség lehet a program módosítására, de jelenleg még várunk, lesz –e módosítás az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában is.

1.2.Egyéb dokumentumaink

A nevelés, tanítási-tanulási folyamat tervezése magunk által készített csoportnaplóban történt meghatározott szempontok alapján. Elektronikusan vezettük év közben, nevelési év végén lezártuk, nyomtattuk, immár harmadik éve. Ebben az évben már könnyebben boldogultunk vele, ez is azt mutatja, hogy folyamatosan fejlődik IKT kompetenciánk. A csoportnapló megfelel a szabályoknak, tartalmazza a kötelező elemeket, illetve reflexiókat a tematikus tervek megvalósításáról, de a tanfelügyelet megállapításai között szerepel, hogy hangsúlyosabb legyen a szlovák nyelvi nevelés dokumentálása,így a 2019-2020-as nevelési évtől kicsit megint változtatunk. Ehhez segítséget is kaptunk, a nemzetiségi POK felismerve az óvodák ezen hiányosságát, augusztus közepén elküldte elkészült minta dokumentumait.

„Az intézmény által megfogalmazott célok között szerepel a szlovák,nemzetiségi nevelés megvalósítása,melynek beépítése az operatív tervezésbe részben valósult meg.(Nemzetiségi óvodai nevelés irányelveinek részbeni beépülése a Pedagógiai Programba, a Pedagógiai Program stratégiai céldefiníciójának részbeni lebontása a csoportnaplókba.)” T.f. értékelése

A fejlődési naplót- felmenő rendszerben –„lecseréltük”, már csak egy csoport használta a régit ,a 2019-20-as nevelési évben már mindenki egységes , elektronikusan vezetett megfigyelési naplóban rögzíti a gyermekek fejlődését. . Az új fejlődési naplót szintén elektronikusan vezetjük, kidolgoztunk hozzá egy pontozási rendszert, hogy a megfigyeléseket számszerűsíteni, mérni, összehasonlítani tudjuk.

„Kiemelkedő területek:

Folyamatosan fejlesztik a gyermeki fejlődést mutató mérési rendszerüket,áttértek a digitális feldolgozásra és új módszer bevezetésére: Difer mérési rendszer.” T.f. értékelése

Az elvárásoknak igyekszünk megfelelni, ezért elvégezzük az összehasonlítást, értékelést, megpróbáljuk számszerűsíteni a kapott eredményeket, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy a gyermekeket önmagukhoz viszonyítva kell megfigyelnünk, megfigyeléseinkre alapozva fejlesztenünk, segítenünk.

Negyedik éve használjuk a DIFER –t, célunk, hogy minden óvodapedagógus megismerje, használja, jó úton haladunk. Az eredmények összehasonlítása remélhetőleg reálisabb képet ad majd a gyermekek fejlettségéről. Az intézményi önértékelés elvárásaiban szerepel a mérési eredmények országos átlaggal történő összehasonlítása, erre is a DIFER ad lehetőséget. 

SZMSZ-t ,Házirendet az elmúlt nevelési évben nem módosítottunk,a köznevelési törvény változtatásai miatt viszont felül kell majd vizsgálnunk.

1.3. A nevelés, a tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése, értékelése

Közösen döntünk az aktuális évi kiemelt nevelési területről, amelyeket az éves munkatervben rögzítettük. A munkatervben rögzített feladatokat nemcsak én értékelem, hanem kollégáim is. Kaptak egy szempontsort az éves beszámolójukhoz, melyek közt kiemelt feladataink is szerepelnek, így az értékelésnél figyelembe vettem az ő véleményüket is. A beszámolókból dőlt betűkkel idéztem.

„Az intézmény éves terveinek gyakorlati megvalósulása a pedagógusok bevonásával történik.” T.f. értékelése

1.4 Kiemelt feladataink voltak a 2018-19 –es nevelési évben (éves munkaterv alapján):

 • Intézményi önértékelés 2018/2019-as nevelési évre tervezett önértékelési feladatainak   elvégzése.Intézményi önértékelés lebonyolítása, 3 pedagógus önértékelése.

Önértékelésre kijelölt neve

Önértékelés ideje

Önértékelést végzi

Önértékelés típusa

Velmovszki Rozália

2018.11.07.

BECS

pedagógus

Nebehaj Zsuzsanna

2018.12.10.

BECS

pedagógus

Hubacsek Edit

2019.02.06.

BECS

pedagógus

Kesztölci Kiserdei Óvoda- Nagyváriné Radovics Angelika

2018.09.11.

BECS

intézményi

A tervezett időpontok módosultak (előrehozott tanfelügyelet miatt), de minden betervezett önértékelés megtörtént, lezárult, az önfejlesztési, fejlesztési tervek elkészültek,feltöltésre kerültek. 5 pedagógus önértékelésen vagyunk túl, 3 van még hátra. A kijelölésnél figyelembe vesszük, minősül-e abban a nevelési évben a pedagógus, ha igen, nem önértékeljük .

A 2020-as tanfelügyeleti látogatások kihirdetése júliusban megtörtént, intézményünk 2020-ban nem érintett pedagógus-, vezetői- vagy intézményi tanfelügyeletben.

 • Minősítési eljárások előkészítése/ lebonyolítása,majd a tapasztalatok összegzése, átadása.

2018.novemberében 2 óvodapedagógus töltötte fel portfólióját, majd mindketten sikeresen minősültek, köszönhető ez az alapos felkészülésnek, nevelőtestület, NOKS-os kollégák összehangolt munkájának, köszönet érte!

Időpont

Név

Cél

2019.03.22.

dr.Dormánné Makovics Márta

Ped.II.

2019.06.07.

Kain Melinda

Ped.II.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

„Minősítési eljárásban részt vettem, a látogatás 2019. 06. 07.-én sikeresen lezajlott. Számomra a legnagyobb terhet ennek írásbeli része jelentette, családom és mindennapi óvodapedagógusi feladataim mellett nehéz volt az időmet úgy beosztani, hogy az ehhez szükséges megfelelő felkészülésre is jusson. Információkat az útmutatóból, szakmai face-book csoportok olvasásával, kollégáim és óvodavezetőnk tájékoztatása, segítsége alapján szereztem.” (óvodapedagógus beszámoló)

Tavasszal újabb két óvodapedagógus  jelentkezett a 2020-as minősítési eljárásra, bekerültek,céljuk a pedagógus II fokozat elérése. Folyamatosan gyűjtik/készítik az anyagot portfóliójukhoz,melyet november 25-ig kell feltölteniük az Oktatási Hivatal informatikairendszerébe  .

 • Tanfelügyelet előkészítése, lebonyolítása.

Dokumentumainkat  aktualizáltuk, feltöltöttük az informatikai felületre .

Tanfelügyeletben érintett

Tanfelügyelet típusa

Tanfelügyelet időpontja

Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”

intézményi

2018.10.05.

A látogatások előtt –O.H. által kiadott útmutatók alapján- elvégeztük az önértékeléseket,elkészült az  intézkedési terv. Látogatás előkészítése, dokumentumok kikészítése, helyszín biztosítása (internet, nyomtatási lehetőség,…) szülők, dolgozók tájékoztatása a kapott forgatókönyv és a kézikönyv alapján megtörtént,az interjúk is rendben lezajlottak.

A intézményi tanfelügyelet után kiegészítettem a fejlesztési tervet, ezt partnereinknek továbbítottam, a megállapításokat felhasználjuk a következő évek munkaterveihez, feladataink kijelöléséhez.

A BECS tagok rengeteg plusz feladattal birkóztak meg az önértékelés/tanfelügyelet során, de bevontuk a nevelőtestület többi tagját,a szülőket,és aktívan segítettek dajkáink is.

 • Szlovák nyelvi nevelés hatékonyságának további növelése

Lehetőségeinkhez képest részt vettünk szlovák továbbképzésen, szakmai napokon, továbbra is fogadjuk a PPKE szlovák szakos nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóit,tavasszal 3 hallgató tett sikeres záróvizsgát óvodánkban, felkészülésüket K. M. segítette. Ő volt az, aki ebben a nevelési évben is összeállított egy kis néprajzi kiállítást, bevitte a csoportba szülei, nagyszülei „hagyatékát”, a gyerekek nemcsak csodálhatták, de ki is próbálhatták a régi használati tárgyakat.  

Szívesen frissítjük repertoárunkat, melyhez a továbbképzéseken adott anyagok és az interneten fellelhető kiadványok, zenék nagy segítséget nyújtanak. Szívügyünk a hagyományok ápolása, a szlovák nyelv megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel. Szerencsés helyzetben  vagyunk, mert minden óvodapedagógusunk rendelkezik szlovák nemzetiségi végzettséggel.

Egy óvodapedagógus Budapesten vett részt 1 napos képzésen, ketten  pedig  Pozsonyban, szlovák nyelvű módszertani továbbképzésen való részvétellel fejlesztették szlovák nyelvi kompetenciáikat. Ebben a nevelési évben is részt vettünk a szlovák óvodai szakmai napon , és természetesen a helyi rendezvényeken is. Mesenapjainkon szlovákul is adtunk elő egyszerű, rövid meséket.

Megrendezésre került mesenapokon szlovák mesék dramatizálása, bábozása: Repa, Pod hríbom, Pampúšik, Myškyn domček.” (Szlovák munkacsoport beszámolója)

A tanfelügyelet javaslatait figyelembe véve a meglévő munkacsoportot bővítettük, tudatosabb tervezés, reflektálás jellemzi tevékenységüket. Összeállítottak egy mondatmodellekből álló gyűjteményt, mely jól alkalmazható a nevelőmunka tervezésénél. A kétnyelvűségünket jobban hangsúlyozzuk, számos feliratot elkészítettünk szlovák nyelven is. A csoportnaplót is kiegészítjük a kapott segédanyagokat felhasználva.

Szlovák nyelvű feliratokkal is erősítettük a szülők felé, a nemzetiségi vonalat, még többet beszéltünk a gyerekekhez és egymáshoz is, a nap folyamán, a tervezésben, a naplóban is láthatóvá tettük jobban a szlovák nyelv megjelenését…” (pedagógus beszámoló)

 • A Pedagógiai Program alapján végzett pedagógiai és adminisztrációs munka       ellenőrzése .

ü  A csoportnaplóban található tematikus tervek évszakonkénti reflexiója hozzájárult a reflektív gondolkodás fejlesztéséhet, tudatosabb tervezéshez. Az óvodapedagógusok éves munkájukról, tapasztalataikról, elért eredményeikről beszámolót  írtak, idén ehhez szempontokat is kaptak. Erre alapozva készítem az éves beszámolót, illetve majd a következő nevelési év munkatervét.

ü  A tervezett nevelési és tanulási folyamatok ellenőrzése és értékelése megvalósult.  Minden csoportban megfigyeltem az óvodapedagógusok munkáját, felkészültségét, részt vettem a nyílt napokon is, minősítési eljárásokon,óvodapedagógus hallgató hospitálásán, a tapasztalatokat megbeszéltük, írásos reflexiót is kértem.

ü  A csoportlátogatások  során azt tapasztaltam, hogy a kollégák folyamatosan fejlődnek, megújulnak, kihasználják az internet adta lehetőségeket, legyen az ének-zene, mesélés-verselés, szlovák, mozgás, vizuális tevékenységek, stb. Az óvónő párok együtt dolgoznak, a munkát, feladatokat megosztják, segítik egymást. Vannak csoportok, ahol ez nagyon jól működik,cél, hogy minden csoportban így legyen.

A tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat felépítése éves tervben történik, ezeket minden pedagógus úgy készíti el, ahogy számára logikus, használható . Természetesen a nevelési év folyamán ezek a tervek módosulnak, kiegészülnek, hiszen figyelembe kell vennünk a gyermekek érdeklődését, az időközben adódó programokat, lehetőségeket,a főiskolai hallgatók feladatait vagy akár az időjárás változásait. Rugalmasság, adaptivitás nagyon fontos egy óvodapedagógus munkájában.

A nevelőmunka tervezésében az O.H. által kiadott útmutatókat követve továbbra is  fél évre tervezünk, a kiértékelés is félévente történik a csoportnaplóban. A tematikus terveket (megvalósulás időtartama lehet 1-2, de akár 4 hét is) heti bontásban, a csoportnaplóban vezetjük, helyet és időt hagyva a gyermeki ötletek megvalósulásának.

Minden tervet a gyermekek életkori sajátosságaihoz, a csoport összetételéhez igazodva, rugalmasság elvét követve készítünk el. A választott módszerek és eszközök, tanulási formák alkalmazása során az óvodapedagógusok élhetnek módszertani szabadságukkal, ezt el is várom tőlük. Természetesen fontos, hogy figyelembe vegyék mind az ONOAP, mind a helyi pedagógiai program elvárásait, valamint a pedagógus kompetenciákat, indikátorokat. A csoportnaplót az óvodapedagógusok rendszeresen – csoportlátogatások előtt, negyedéves reflexiókat követően - eljuttatják elektronikusan, így azokra folyamatos rálátásom van.

A csoportlátogatások (nyílt napok, vezetői látogatás, nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók látogatása, önértékelések, minősítések ) alkalmával a pedagógusok az O.H. által kiadott Útmutatók szerint készítették el vázlataikat, terveiket. A terveket előzetesen én is  megkaptam.A minősülésre készülő két kolléganő új formában- egy RAABE-s új kiadványt használva-  készítette el a tevékenységek terveit, 5 hasábosan, fokozott figyelmet fordítva a differenciálásra. Igyekszünk folyamatosan megújulni, fejlődni,az új elvárásokhoz alkalmazkodni.  

 • SNI ellátás intézkedési tervének elkészítése,igények felmérése, jogszabályok naprakész ismerete,szoros együttműködés a partnerekkel

Azintézkedési terv elkészült, jogszabályi változásokat nyomon követtük, gyógypedagógusokkal, pszichológussal, szakszolgálattal, gyermekorvossal, védőnővel, gyermekvédelmi szolgálattal és a szakértői bizottsággal is együttműködtünk a nevelési év során. Megalakult a Különleges bánásmódot igénylő gyermekek segítése munkacsoport, mely intézményi szinten koordinálja a feladatokat.

„Minden alkalommal szabadon hagytam egy konzultációs órát az aktuálisan felmerülő esetekkel kapcsolatos megbeszélésre az óvodában dolgozó kollégák számára. Ez az esetek 90%-ban kihasználásra került. Jó gyakorlatnak bizonyult.” (pszichológus beszámolója).

Ősszel elkezdte munkáját a szociális segítő munkatárs. Voltak tervek, de nem igazán körvonalazódott ,miképp fog működni ez a feladat. Néhány alkalom után telefonon jelezte a kolléganő, hogy nem jön többet, azóta nincs utódja.

 • A lemaradó és tehetséges gyermekek felkutatása, egyéni bánásmód hatékonyságának növelése, óvodapedagógusok fejlesztési javaslatainak összegyűjtése, hatékonyabb együttműködés a fejlesztő pedagógussal.

Alapozó mozgásterápia megismerése (új kolléganő közreműködésével) sajnos egyéb feladatok és idő hiányában nem valósult meg, következő nevelési év feladata marad. Önképzés autizmus témában, szakirodalom tanulmányozása, gyógypedagógus munkájának segítése megvalósult, integrálás terén adódtak nehézségeink (személyi feltételek hiányossága , szakorvos nem megfelelő hozzáállása), de sikerült a problémákat a lehetőségekhez képest rendezni .

Tehetséggondozás témában szakirodalmat tanulmányoztunk, óvodapedagógusaink a tehetségesnek ígérkező gyermekek számára biztosították a kibontakozáshoz szükséges feltételeket , eszközöket (vizuális tevékenységek, pályázatok, szereplési lehetőségek).Fogadóórákon tájékoztatták a szülőket gyermekeik fejlődéséről.

A szakértői vélemények javaslatai alapján a gyermekek megkapták a szükséges fejlesztéseket, ebben segítségünkre voltak megbízási szerződéssel alkalmazott gyógypedagógusaink, pszichológusunk.

 • Olyan programok szervezése az eddigieken felül, illetve részvétel ilyeneken, melyek térítésmentesek, nem rónak anyagi terhet a családokra. Pályázati lehetőségek ,keresése, kiaknázása.

Több ilyen program is volt az év során: Mini Manó földjén-bábszínház, egészséghét keretében gyermekorvos előadása, Tekergő bábszínház,táncház,ovibúcsú,Mikulásváró, adventi vasárnapok, mesenapok, Szegedi Látványszínház- Furfangos farsang,középsősöknek,nagyoknak könyvtárlátogatás, papírszínház mesékkel;farsangolás, Malacvisítás,Virágzó ház - ökomese, húsvétolás ,gyermeknapi rendezvények, nagycsoportosoknak Állatkert, Csillaghullás.

 • A pedagógiai munkát segítők kooperatív foglalkoztatására törekvés folyamatos feladatunk továbbra is.

Az új kolléga (M.K.)beilleszkedett, megtalálta helyét a közösségben. Jól együtt tud működni közvetlen munkatársaival, részt vesz a közös programokon, aktív. Feladatait elvégzi, munkájára igényes. A beilleszkedésben segítették közvetlen kollégái és a „régi” dadusok is. Dajkáink gyakran segítettek a konyhai feladatok ellátásában is. Nagy segítség, hogy július végétől megbízási szerződéssel nyugdíjas dadus helyettesíti a műtét után gyógyuló/lábadozó konyhai dolgozónkat, nem volt szükség betanításra,hiszen korábban is ellátta már ezeket a feladatokat.

Több közösség építő programunk is volt, én ide sorolom a közös mesepróbákat, karácsonyi összejövetelt, retro disco szervezését, az arra való készülődést, ami mindig összekovácsolja kis közösségünket. Sok jó és szép dolog történt a nevelési év során, ezeket szeretnénk erősíteni, a negatív dolgokat hátrahagyni. Célunk, hogy minden dolgozó megtalálja helyét kis közösségünkben,nevelő –oktató munkát segítők és pedagógusaink összecsiszolódjanak, együtt tudjanak működni, e téren példát mutassanak a gyerekeknek. E célból történt év végén a változtatás is.

Augusztus 21-től még egy új kolléganő érkezett csapatunkba,a nevelőtestület egyöntetű támogatásával kezdte meg a munkáját a Cica csoportban. Reméljük megtalálja helyét, hamar beilleszkedik kis közösségünkbe!  

 • A nyugdíjas kollégákkal való kapcsolat fenntartása.

Továbbra is  és szívesen látjuk nyugdíjasainkat  óvodai ünnepségeken, rendezvényeken. Meghívást kaptak a jubileumi ünnepségekre,  van aki tarisznyáinkat varrja nyugdíjasként, ezzel támogatja munkánkat. Szívesen, örömmel jönnek látogatóba, ennek őszintén örülünk.

 • Hatékony együttműködés a családokkal

Az elmúlt nevelési évben is sok segítséget kaptunk a szülőktől:gyümölcsök, barkács alapanyagok, lehetőség szüretre, pincelátogatásra, állatsimogatás, virágok, karbantartásban segítség (biciklik javítása, fal burkolása,veszélyes árnyékoló elbontása, udvarrendezés, gyermekruhák, játékok, tombola felajánlás, jegyvásárlás, búcsúfia készítés, ünneplésen aktív részvétel. Az óvoda javára rendezett retro disco megnyitásaként néhány lelkes anyuka alapozta meg a hangulatot egy kis műsorral, szeretnénk, ha ennek folytatása lenne!

 További céljaink, feladataink:

 • Fejlesztő és terápiás foglalkozások megszervezése (logopédia,gyógypedagógia,

Pszichológiai tanácsadás, szociális segítő)      megtörtént, bővebben a személyiségfejlesztés fejezetben.

 • Mérések, értékelések pedagógiai tudatosítása, tervező munkában való felhasználása.

Ezen a területen nagy fejlődés mutatkozik, rengeteg munkával kiértékeltük mind a megfigyelés alapú értékeléseinket, mind a DIFER eredményeket, ezeket felhasználjuk a következő nevelési év tervezésénél. Bővebben az eredmények fejezetben .

 • Vezetői pályázatok véleményezése, külső pályázóknak intézmény bemutatása (igény esetén)→ A nevelőtestület támogatta vezetői kinevezésem meghosszabbítását, így az Önkormányzat nem írt ki pályázatot. Vezetői programomat megírtam, köszönöm a bizalmat!
 • Alkalmazottak tájékoztatása az esetleges jogszabályi változásokról folyamatosan megtörtént/megtörténik.
 • Szülők tájékoztatása (őket érintő jogszabályok,azok változásai, házirend, SZMSZ, ellenőrzések őket érintő eredményei, saját gyermekük fejlődése) folyamatos, a nyár folyamán elfogadott törvénymódosításról a szeptemberi szülői értekezleten, illetve igény szerint fogadóórákon adunk tájékoztatást. A tájékoztatásra több fórumot használunk: személyes beszélgetés, fogadóóra, szülői értekezlet, üzenő füzet, faliújság, honlap, zárt facebook csoport .

2.Személyiség- és közösségfejlesztés

Óvodánk fontos feladata a személyiség- és közösség fejlesztés, erre óvodapedagógusaink felkészültek. Képesek a személyre szabott nevelés-oktatásra, tanulási nehézségek felismerésére, kezelésére, a tehetségek felismerésére, gondozására. Folyamatosan megújítjuk módszertani tudásunk, tanulunk, informálódunk, pedagógiai programunkkal összhangban korszerű nevelési-oktatási módszereket alkalmazunk. Több szakmai kiadványt van lehetőségünk használni, melyek segítenek az egyéni bánásmód megfelelő alkalmazásában, differenciálásban , SNI , BTM gyermekek fejlesztésében.  Részt veszünk a Montágh Imre EGYMI módszertani napjain, nyílt programjain, jó szakmai kapcsolatot ápolunk utazó gyógypedagógusainkkal, így ismereteinket folyamatosan gyarapítjuk, a feladatokat egyeztetjük, a szakemberek útmutatását követve fejlesztjük a gyermekeket.

Ebben az évben autizmusról szereztünk új ismereteket, melyeket a mindennapok során alkalmazni is kellett, tavasztól egy down szindrómás gyermek fejlesztését is vállaltuk, sok tapasztalattal, szép élménnyel gazdagodtunk általa.

Az egyes csoportokat sikerült összetartó kis közösségekké formálni, a közös óvodai ünnepek pedig hozzájárultak az egész óvodai közösség fejlődéséhez, közösségi élmények biztosításához.

  

2.1.Statisztikai adatok

Óvodásaink létszáma:

2018.10.01.

85 fő   (ebből 2 SNI, 6 BTM)

2018.12.31.

89 fő  (ebből 2 SNI, 7 BTM))

2019.05.31.

 94 fő (ebből 3 SNI, 8 BTM)

2019.08.31.

97 fő (ebből 3 SNI , BTM)

                   

Térítési díj (2019. augusztus 31-i állapot)

Támogatottak: 100%

88 fő

tartósan beteg

4 fő

jövedelemhatár

35 fő

családjában tartósan beteg

3 fő

nagycsaládos

37 fő

rendszeres gy.v.k

9 fő

Térítési díjat fizet

9 fő

Vizsgálatok, fejlesztés:

Pedagógiai Szakszolgálathoz fejlesztésre járt

 4 fő

mozgásfejlesztés,

Helyben logopédiai fejlesztést kapott

 23fő

 

Helyben pszichológusi segítséget kapott 5 gyermek

14 alkalom

12 alkalom

6 alkalom

gyermek pszichológiai fogl.

konzultáció a szülővel

konzultáció pedagógussal

Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) vizsgálatát kértük

7 fő

5 fő

komplex vizsgálat ősszel

 felülvizsgálat

Komárom_Esztergom megyei Szakértői Bizottság  vizsgálatán vett részt

2 fő

1 fő

SNI gyermekkori autizmus

Down sz. -vizsgálat nélkül meghosszabbították

Helyben fejlesztést kapott

5 fő

BTMN-es gyermek, tanulási nehézség miatt

Szociális helyzet

Védelembe vett

1

év közben alapellátásba került

Halmozottan hátrányos helyzetű

1 fő

nevelésbe vett gyermek nevelőszülőknél

Hátrányos helyzetű

2 fő

1 testvérpár

2.2.Feladataink megvalósulása

A családlátogatás fontos a gyermek és család megismerésében, a pedagógusok többsége a beszoktatás ideje alatt sort is kerít erre, arra törekszünk, hogy minden gyermek otthonát megismerjük, azonban ha a szülő többször is elzárkózik, nem erőltetjük, kis település lévén vannak ismereteink a családok helyzetéről.

Én magam is jól ismerem a családokat, a gyerekek szociális helyzetét. Többször is megkerestek szülők a nevelési év folyamán, családi és óvodai problémákról is  szó esett, mindenkivel megpróbáltam megtalálni a közös hangot, megoldást találni a problémára,sajnos ebben az évben ez nem sikerült maradéktalanul. Két család esetében került sor esetmegbeszélésre (közösen a gyermekjóléti szolgálattal), ezt mindkét esetben megelőzte családlátogatás is .

Úgy gondolom, naprakészek vagyunk, tudjuk, kinek lehet szüksége segítségre, folyamatosan konzultálunk ez ügyben a gyermekvédelmi felelőssel, a polgármesteri hivatalban, helyben dolgozó munkatárssal és a Dorogi Gyermekjóléti szolgálat munkatársával. Idén is elfogadtunk kinőtt gyermekruhákat, megunt játékokat, ezeket vagy óvodánk gyermekvédelmi felelőse, vagy a gyermekjóléti szolgálat juttatta el a rászorulóknak. Két gyermek részére sikerült kerékpárokat is szerezni.

A fejlődési naplóban a pedagógusok legalább félévente egyszer rögzítik megfigyeléseiket,ez törvényi kötelezettségünk, mint ahogy a szülők tájékoztatása is. Ha a gyermekkel fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus is foglalkozik, konzultálunk, együtt keressük a fejlesztési lehetőségeket. A logopédus-fejlesztő pedagógus és pszichológus óvodánkban végzi a fejlesztést, így a kapcsolattartás, véleménycsere biztosított, a pedagógiai szakszolgálattal továbbra is telefonon illetve írásban (e-mail. levél) tartjuk a kapcsolatot.

Az SNI-s, BTMN-s, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése integráltan, csoportjukban történik, illetve szükség szerint az egyéni fejlesztésük is biztosított. Szakértői véleményeken szereplő fejlesztést biztosítjuk számunkra. A gyermekek eredményeiről a pedagógusok - fejlesztő céllal- folyamatosan visszacsatolnak a gyermekeknek és szüleinek/gondviselőjének (erre a havi fogadóórák alkalmával kerítenek sort). Amennyiben a szülő nem keresi a lehetőséget a személyes beszélgetésre, a pedagógus félévente írásban értékeli a gyermek fejlődését, az értékelést ismerteti a szülővel. Az óvodapedagógusok tudatosan tervezik tevékenységüket, tervezéskor figyelembe veszik a csoportjukba járó gyermekek egyéni fejlettségét. A mindennapos tevékenységek során differenciálnak, a gyengébb képességű gyermekeknek és a tehetség ígéretek számára is terveznek tevékenységet, feladatot.

A logopédus szeptemberben újra felmérte (beszédartikuláció, írott nyelvi (írás és olvasás) készültség) az 5. életévüket betöltött gyerekeket. Heti 11 órában fejleszti. Ebből 2 SNI- autista óvodásunk szakértői vélemény alapján heti  2 óra fejlesztésben részesült helyben, az óvodában. Logopédusunk elsősorban a nagycsoportos gyerekekkel foglalkozott, a kisebbek közül a megkésett beszédű, ill. a sok beszédhibával beszélő gyermekeket fejlesztette. Logopédusunk az elmúlt nevelési évben 23 gyermeket látott el összesen. 2 óvodapedagógusunk rendelkezik beszédfejlesztő óvodapedagógus, 1 pedig logopédus végzettséggel, ők is fejlesztik a gyermekeket csoportban, játékosan, ezzel segítik a logopédus munkáját, a gyermekek fejlődését.

„A logopédiai  terápiára  felvett óvodások nagy része részleges pöszeségű volt - többeknek már az előző tanévben elkezdődött a beszédfejlesztése -, míg más gyerekek részképességbeli elmaradásuk miatt vettek részt a foglalkozásokon.

A középső- illetve a kiscsoportos korosztályból is kerültek felvételre gyerekek beszédhibájuk súlyossága, vagy egyéb probléma miatt.”  (Logopédus beszámolója)

3 gyermek esetében kezdeményeztünk komplex fejlettség vizsgálatot a szakszolgálatnál még az ősz folyamán, törekszünk arra, hogy mielőbb kiderüljön, ha valamely területen elmaradással küzd egy gyermek, az iskola-érettségi vizsgálat már későn van,ebben a nevelési évben nem is került sor rá. Az októberben beküldött szakértői kérelmek alapján január vége és március között került sor a vizsgálatokra, mi a legtöbb gyermekről áprilisban kaptunk szakértői véleményt. 

A vizsgálatok eredményét követően - de sok esetben már korábban is - a gyermekek megkapták a szükséges fejlesztéseket, csoportosan és egyénileg egyaránt. Köszönet az Önkormányzatnak, hiszen óriási segítség, hogy a logopédus, aki fejlesztő pedagógus is, helyben foglalkozhat a gyermekekkel, csupán mozgásfejlesztésre vittek gyermekeket Dorogra a szakszolgálathoz.

A hosszadalmas várólista miatt már a tavalyi nevelési évben is küldtünk középsős, sőt, kiscsoportos gyermekeket vizsgálatra, így időben megkezdődhet a fejlesztésük. Indokolt volt a vizsgálat, fejlesztésük a szakszolgálat ajánlásai alapján már folyik, így remélhetőleg sikeres lesz majd az iskolakezdés. Ezt a gyakorlatot folytatjuk majd a továbbiakban is.

Az esedékes felülvizsgálatokat a szakszolgálat sajnos nem tudta minden gyermeknél elvégezni a nevelési év során.

2017-szeptemberétől a logopédus a 3 éves gyermeket is szűri (KOFA3), ez együttműködést kíván logopédus - szülő-óvodapedagógus között, a kollégák tájékoztatása ismét megtörtént, a szülőket folyamatosan illetve a tanévnyitó szülői értekezleten tájékoztattuk. Szükség esetén segítettünk a kitöltésben.

Igény volt a szülők részéről a pszichológiai ellátásra is, örülünk, a továbbiakban is megmarad ez a lehetőség! A pszichológussal rendszeresen konzultáltunk, véleményt cseréltünk, javaslatait figyelembe véve fejlesztettük a gyermekeket, jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk.

A tanév során két esetben történt hosszabb időtartamú, szupportív jellegű pszichológiai foglalkozás emocionális ártalom, és családi nehézségek miatt. Három alkalommal pedig diagnosztikai célú megfigyelés, és konzultáció.”

„Segítette munkámat az óvoda dolgozóinak szeretetteljes odafordulása, és lelkiismeretes odafigyelése egy-egy gyermekkel kapcsolatban. Amikor problémát észleltek valakinél, motiválták őt pszichológiai tanácsadásra való jelentkezésre.” (pszichológus beszámolója)

Szeptembertől- szülői igényeket kielégítve - továbbra is lehetőségük volt a gyermekeknek hit- és erkölcstan foglakozáson részt venni, a középsős és nagycsoportos gyerekeknek összevontan tartott foglalkozást hetente 1 alkalommal, délután 15-15.30-ig az iskola hitoktató végzettségű tanítója.

 1. Eredmények

A gyermekek fejlődési mutatóit az óvodapedagógusok kiértékelték, a csoport szinten gyengébb eredményt elért területek fejlesztése lesz a következő nevelési év feladata. A DIFER eredmények jobban tükrözik a gyermekek fejlettségi mutatóit, legalábbis az eredmények összecsengenek a szakszolgálati vizsgálatok eredményével, beiskolázási mutatókkal. 

„A Difer mérést az egész csoporttal felvettem, sorban, ahogy a 4. életévüket töltötték. A leggyengébb eredményt az írásmozgás fejlődése mutatta, de ez ebben az életkorban elfogadható. Ezen a területen a fiúkat kell jobban ösztönözni.

A nevelőmunka terén kiemelt fejlesztendő terület a kulturált étkezés elérése lesz. Fő feladat, hogy elérjük a csendes, nyugodt, kulturált étkezést. Másik fejlesztendő terület a tolerancia, az egymás elfogadása terén lesz. Fejlesztenünk kell szociális érzékenységüket, empátiás készségüket.”  (pedagógus beszámoló)

Arra törekszünk, hogy minél jobban megismerjük óvodásaink egyéni képességeit, önmagukhoz képest fejlesszük őket, megtaláljuk az erősségeiket, segítsük sikeres iskolakezdésüket. Megfigyeléseinknek köszönhetően tudjuk/ látjuk, melyik gyermeknek hol, milyen területen van szüksége fejlesztésre, segítségre,tudjuk honnan indult, mennyit fejlődött.

Tehetség ígéretek főként a vizuális tevékenységek területén fellelhetők, és van néhány nagyon jó mozgású gyermek is az óvodában. Ebben a nevelési évben is részt vettünk helyi szervezésű és egyéb rajzversenyeken,D.M. pályázaton, Boldog óvoda pályázaton. Van óvodásaink, akik úszó versenyeken (nem óvodai szervezés) érnek el sikereket, büszkék vagyunk rájuk!

Beiskolázási mutatók

 

Katica csoport

Cica csoport

Tanköteles 2019.09.01.

9+3 fő (nyári, késő tavaszi, SNI)

26 fő

Óvodában marad

11 fő

1fő (SNI)

Iskolába megy

Ebből a Kesztölci Kincses József Á. I. - ba

1 fő

25fő

20fő

Az óvodában maradó gyermekek a szülők és óvodapedagógusok egybehangzó véleménye alapján, óvodavezető döntésével maradtak óvodában. Esetükben megfigyeléseink, DIFER teszt eredményei, szakszolgálati vélemény, gyógypedagógusok is alátámasztják a döntést.

A Katica csoportban 3 gyermek BTM –es, tanulási nehézséggel küzdenek, 2 gyermek jelentős elmaradással küzd szociális hátterük miatt, a többiek szociálisan és érzelmileg még nem iskolaérett. Az autista gyermeknek sikerült megfelelő iskolát találni, a szülő is együttműködött.

Csoportjaink létszáma 2019.06.30-án:

Pillangó csoport

22 fő

Katica csoport

25 fő (1 SNI)

Cica csoport

26 fő  (1 SNI)

Nyuszi csoport

22 fő (1 SNI)

Összesen

95fő (SNI miatt 101)

A gyermekekre a rendszeres óvodába járás jellemző. Az áprilisban lezajlott beíratás során31gyermeket írattak be ,közülük 3 gyermek a Nyuszi csoportba kerül. 2 gyermek –nyáriak- tavaly lett beíratva, 2019 őszétől veszik igénybe az óvodai ellátást. Előreláthatólag   2 fő lesz az új csoport létszáma (nevelési év végéig!). Mindegyik újonnan beíratott gyermek szülője igényelte a nemzetiségi nyelvi nevelésben való részvételt gyermeke számára.

2019. december 31-ig minimum 18 gyermekre számítunk.

Várható létszám 2019-2020-ban (2019.08.31-i információink alapján):

Cica csoport

   25 fő

Nyuszi csoport

  24 fő

Pillangó csoport

  24 fő (1 BTM)

Katica csoport

  25 fő (1 SNI 3 főnek számít)

            (3 BTM)  

Összesen

  98 fő

(A nyár folyamán ismét költöztek el -2 gyermek-, és érkeztek is családok-3 gyermek- a faluba, a létszám folyamatosan változik. Maximális csoportlétszám átlépése miatt kértem engedélyt a fenntartótól  2 csoportunk esetében,közben kiderült, hogy a Nyuszi csoportból szeptemberben elmegy az SNI-s gyermek,így nem fogjuk átlépni a maximális csoportlétszámot. A Katica csoportban  van  autista gyermek, aki  3 főnek számít, ezért átlépjük a maximális létszámot (25) . A nyáron megszavazott törvényi változások (CXC Köznevelési Törvény) minket is érint,az érintett nyári születésű gyermekeket nem  tudjuk a nagycsoportba áttenni, hiszen a 30 főt nem léphetjük át, ezért Pillangó  csoportunk részben osztott középső-nagy csoportnak minősül. Hasonló okokból Nyuszi csoportunk kis-középső csoport lesz. Iskolaérettség tekintetében már nem dönthetünk közösen a szülővel, és a szakszolgálathoz sem küldhetjük óvodásainkat, a szülők kérvényezhetik majd január 15-ig , hogy gyermekük óvodában maradhasson. Még nem tisztázódott, hogy mely szerv és mi módon dönt majd a gyermekek sorsáról.

A védőnői névsorok alapján van néhány gyermek, aki Dorogon, Esztergomban jár óvodába, a szülők munkahelyéhez közel, vagy épp ott (Suzuki, Richter). Néhány gyermek a helyi magán óvodában teljesíti óvodába járási kötelezettségét. Óvodánkba be nem íratott, kesztölci lakcímmel rendelkező gyermekek névsorát Jegyző Asszonynak megküldtem a beiratkozást követően. Sajnos nem tudtunk minden jelentkezőt felvenni a nem óvodaköteles gyermekek közül, mert alapító okiratunkban 100 fő a maximálisan felvehető gyermekek száma, és számítanunk kell arra is, hogy nevelési év közben érkeznek óvoda köteles gyermekek a településre . Szeptember elején is jelezte egy család, hogy 3 hónapon belül szeretnének Kesztölcre költözni, gyermekük óvodaköteles. Egy kislányt szeptember 2-án írattak be óvodánkba, bár nem rendelkezik kesztölci lakcímmel, életvitelszerűen itt lakik, óvodaköteles.

A felvételnél figyelembe vettük, dolgozik –e a szülő, vagy szándékozik visszamenni dolgozni.

A „várólistás” ,még nem óvodaköteles gyermekek szüleit értesítem majd, ha megüresedik hely.

A szülői kérdőívek és az óvodapedagógusok értékelése alapján óvodásainkneveltségi szintje az adott korcsoportnak megfelelő. Kiscsoportosainknál csoport szinten fejlesztendő területek: gyermek viszonya a közösséghez (36,36%),öltözködés (40%) valamint a szokásrendszer elfogadása. Nagycsoportosaink eredményei a megfelelő vagy erősség övezetbe estek az óvodapedagógusok megítélése alapján .

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Kis létszámú nevelőtestület lévén nem alakítottunk külön szakmai munkaközösséget, inkább 2-3 fős munkacsoportokkal dolgozunk.

Az önértékelési munkacsoport elkészítette az önértékelések éves tervét, a betervezett önértékelések megvalósultak. Több lehetőség is adódott házi hospitálásokra.

A szlovák munkacsoport , különleges bánásmódot igénylő gyermekek segítése csoport is elkészítette munkatervét, majd a nevelési évet beszámoló formájában értékelték.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés, erre megfelelő alkalom a nevelőtestületi- alkalmazotti értekezlet és egyéb megbeszélések. Az óvodapedagógusokat rendszeresen tájékoztatom az éppen aktuális feladatokról e-mail-ben is, már természetes a kommunikáció ezen formája számukra. Természetesen kis létszámú közösség lévén az élő szó, beszélgetés továbbra is fontos, elsődleges információforrás.

A nevelőtestület tagjai közül többen is tagjai vagyunk internetes szakmai csoportoknak, ahol rengeteg információ mellett megvalósítható ötleteket is találunk, bővítjük, szakmai-módszertani ismereteinket. 

Néhány kollégával napi szinten tartjuk a kapcsolatot elektronikusan (viber, messenger, e-mail), ötleteket cserélünk (akár este, hétvégén is); tematikus tervet, nevelőmunka tervezését, stb. egymásnak elküldjük, kiegészítjük, ez nagyban megkönnyíti a dokumentáció közös elkészítését.

Rendszeres olvasója vagyok szakmai fórumoknak, figyelemmel kísértem a jogszabályi változásokat is, melyekről kollégáimat tájékoztatom . 

Kollégáim problémáira, megkeresésére nyitott vagyok, többször is sor került személyes beszélgetésekre, tapasztalat cserére.

5.Az intézmény külső kapcsolatai

Módosított dokumentumainkat, éves munkatervünket, az éves beszámolót megküldjük a fenntartónak (akkor is, ha a változtatásoknak nincs anyagi vonzata), Szlovák Önkormányzatnak, szülői közösség képviselőinek, nyomtatva elérhetők az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, elektronikusan az óvoda honlapján, amit szükséges, frissítünk a KIR közzétételi listán.

Programjainkról szintén tájékoztatjuk partnereinket, illetve lehetőség szerint meg is hívjuk őket. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Művelődési Házzal, vannak közös programjaink, óvodásainkkal (középső- és nagycsoportosok) többször látogattuk a helyi kiállításokat, amik az elmúlt évben is igen szép számban kerültek megrendezésre.  Részt vettünk a művelődési házban szervezett meseelőadáson, köszönjük az élményt. Óvodásaink (középsősök, nagyok) könyvtárlátogatáson is részt vehettek, köszönet érte K. Á.-nek, aki papírszínház mesével tette emlékezetessé  a programot.

Rendszeresen  részt veszek a környékbeli óvodavezetők szakmai megbeszélésén,  havonta egy alkalommal megvitatjuk az éppen aktuális feladatokat, változásokat, problémákat. Ezeket az értekezleteket szakértői névjegyzékben szereplő mesterpedagógus kolléganő tartja, sok gyakorlati tanácsot kapunk tőle a mindennapi munkavégzéshez.

Lehetőségeinkhez képest részt veszünk a települési programokon, ünnepségeken. A szüreti napokon nagycsoportosaink táncoltak, énekeltek,októberben az időseket köszöntöttük.  Decemberben aMikulásváró ünnepségen ismét mesejátékkal szórakoztattuk a gyerekeket, amíg a Mikulás megérkezett.Az adventi vásárokon barkácsoltunk a gyerekekkel. Néhány nagycsoportosunk karácsonykor is ellátogatott a helyi idősek klubjába, rövid műsorral köszöntötték őket, anyák napja alkalmából szintén. A falu disznóvágásán kézműves programmal vártuk a gyerekeket, gyermeknapon - családi napon is aktívan közreműködtünk, a kézműveskedés, csillámtetoválás és arcfestés idén is sok gyermeket vonzott.

Minden évben hívunk vendég bábosokat, külsős előadókat, így volt ez idén is.

Újra megszerveztük a jótékonysági „retró discót”, a szülők aktívan segítettek a szervezésben is, tombolatárgyakat gyűjtöttek, tombolát árultak, segítettek a művelődési ház feldíszítésében, és mint már említettem, műsorral színesítették a programot. KÖSZÖNET NEKIK! A hangulat nagyon jó volt. Az udvar szépítésben is segítettek, erről is írtam már korábban.

Idén is sor került táncházra a Manóvilág jóvoltából, kapcsolatunk ezzel az alapítvánnyal már több éve fennáll, jól működik.

Szintén több éves szokás, hogy a Búcsú előtt kipróbálhatták a gyerekek a hintákat, így azok a gyerekek is hintázhatnak szombat délelőtt, akik egyébként nem jutnak el a búcsúba, köszönet ezért az Önkormányzatnak.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel is jó kapcsolatot ápolunk, szlovák nemzetiségi hallgatóik  nálunk töltötték csoportos gyakorlatukat,3-an végeztek szlovák nemzetiségi óvodapedagógus szakon. 

1 diák töltötte óvodánkban a közösségi szolgálatát, nyáron pedig  diákmunkások  (3 fő) segítették munkánkat, részt vettek a takarításban, padok, gumik festésében, PVC padló lerakásban, kisebb karbantartási feladatok ellátásában, és a gyerekek felügyeletében is.

2 dajka tanulónk is volt a nevelési év során.

Márciusban szülői értekezletet tartottunk a nagycsoportos gyermekek szüleinek, a szülői értekezleten részt vett a Kincses József Általános Iskola igazgatónője, és a leendő tanító néni is.Több éves hagyomány már, hogy nagycsoportosaink ellátogattak a helyi iskolába, mindig izgalommal várják ezt a napot. A leendő tanító néni rendszeresen látogatja a gyerekeket az óvodában, így történt ez idén is. Az elsős tanító néni tartotta óvodásainknak a hittan foglalkozásokat, így a gyerekek többségét jól ismerte. A helyi iskolával, az ott dolgozó pedagógusokkal továbbra is jó kapcsolatot ápolunk.

A Szlovák Önkormányzatnak köszönhetően készül a felnőtt  népviselet, így hagyományőrző ünnepeinken már nemcsak a gyerekek ,hanem a felnőttek is alkalomhoz illő öltözékben jelenhetnek meg. Köszönjük!

6.A pedagógiai munka feltételei

6.1.Személyi feltételek:

munkakör

létszám

kötelező óra/hét/ csoportban tölt.

megjegyzés

szlovák nemzetiségi óvodapedagógus

    1

      1

      6

 intézményvezető /10

  helyettes /24

óvodapedagógus /32

 

dajka

    4

40

 

pedagógiai asszisztens

    1

40

óvodatitkári feladatokat is ellátja

       

konyhai dolgozó

    1

40

önkormányzathoz tartozik

„kertész”

    1

-

önkéntes nyugdíjas

 • Az emberi és tárgyi erőforrás folyamatos nyomon követése.

Megvalósult, szabadságok lépcsőzetes kiadásával, betegség, távollét idején munkarend átszervezéssel,munkaidő kedvezmény figyelmen kívül hagyásával,illetve a 32 órán felüli helyettesítéssel  biztosítottuk a zavartalan működést,köszönet érte a kollégáknak. Amint bejelentette egyik óvodapedagógusunk, hogy munkahelyet vált, kiírtuk a pályázatot, sikerült is helyére megfelelő végzettségű kolléganőt –szlovák nemzetiségi óvodapedagógus-  találni. Konyhásunk helyettesítése is megoldott, köszönet érte az Önkormányzatnak.

A törvény által meghatározott minimum humán erőforrással gazdálkodunk. Jó lenne egy óvodatitkár, gyógypedagógiai asszisztens (BTM és SNI gyermekek mellett több súlyos magatartás problémás óvodásunk is van, akik bár nem rendelkeznek szakértői véleménnyel, de nagyon megnehezítik a mindennapos munkát, fejlesztést). Takarító (a dadusok több időt tölthetnének a csoportokban,segítve a nevelő-oktató munkát), karbantartó munkatárs is segíthetné a működést, és természetesen + 1 óvodapedagógusra is nagy szükség lenne, aki teljes értékű óvó néniként végezhetné a gyermekek fejlesztését csoportban, hiszen vezetőként nem tudok úgy teljesíteni e területen, mint egy 32 órát csoportban töltő óvodapedagógus.

Jövőre nyugdíjba vonul SZ.K.M. , március második felétől már nem dolgozik (szabadság, felmentési idő), nagyon jó lenne már akkortól meghirdetni az állást,de minimum egy 4 órás –akár nyugdíjas – óvodapedagógus segítségét igénybe venni .

Nyitástól és zárás előtt 1 órával összevont csoportokkal működünk, így hatékonyabb munkarenddel dolgozhatunk.

Továbbra is nagy segítség pedagógiai asszisztensünk, aki egyben óvodatitkár, anyagbeszerző is, ha szükséges helyettesíti a konyhást vagy a dajkákat. Kár,hogy csak egy van belőle, az óvodapedagógus beszámolókból kiderült, hogy szükség lett volna rá minden csoportban. Sajnos egyre több a nehezen kezelhető gyermek, vannak BTM-s, SNI-s óvodásaink, nagy segítség lenne minden csoportban egy pedagógiai asszisztens vagy gyógypedagógiai asszisztens. Az integráció fontos , de csak megfelelő feltételek (személyi és tárgyi) megteremtésével lehet megvalósítani, csak úgy érhetjük el a kitűzött célt.

Dajkáink feladata a gyermekek gondozása, az óvodapedagógus munkájának segítése, esetenként a konyhás helyettesítése, segítése, a gyerekek étkeztetése és az óvoda takarítása (sok óvodában a dadusok csak a saját csoportszobájukat takarítják, szinte egész nap az óvodapedagógus mellett vannak, a konyhára pedig be sem léphetnek).

Elhasználódott játékokat lehetőség szerint pótoltuk, bővítettük szakmai kiadványainkat,  a működéshez  szükséges eszközöket beszereztük, karbantartási munkálatokhoz   szükség esetén szakembert,karbantartót  hívtunk, de időnként napokat, heteket kellett várni,ez nehezítette a működést.

6.2.Szakmai munka, nevelési célok, feladatok, hatékonyság

Az ingyenes, illetve alacsony költségű képzési lehetőségeket kihasználjuk, amennyiben azok a közelben kerülnek megszervezésre, és megoldható a helyettesítés.

Továbbképzések,konferenciák melyeken rész vettünk:

Tanévnyitó Konferencia Esztergom

2018.08.24.

G.K.B.

N.R.A..

     

Metodicko-vzdelávací program pre učiteľov materských škôl

2018.09.30

N.ZS.

H.E.

„Így tedd rá”

2019.03.22-24.

H.E.

Óvodapedagógiai módszertani napok –Montágh EGYMI

2019.

H.E.

Megyei Szlovák óvodai szakmai nap –Mogyorósbánya

2018.05.18.

H.E.

Vezetői értekezletek

havonta egy délelőtt

N.R.A.

Egy óvodapedagógus (H.E.) elvégezte az Így tedd rá 30 órás képzést, eredetileg két főt szerettünk volna beiskolázni, de egy napra esett az egyik minősítéssel, így nem tudtunk több óvodapedagógust nélkülözni.

Önképzéshez az óvoda könyvtárában biztosítva vannak dokumentumok, folyóiratok, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk beszerezni új kiadványokat is. Sokat kutakodunk az interneten is.

Óvónők kincsestára, Kisgyermekek nagy problémák, Óvodai nevelés, Ľudové noviny, Óvoda Vezetési Ismeretek, Egyéni fejlesztés,személyre szabott nevelés, egyéb szakmai könyvek, CD-k, DVD-k, és egyéb kiadványok.

Különböző helyi esetleg országos szakmai rendezvényen való részvételre igyekszünk a belső helyettesítés megszervezésével lehetőséget biztosítani.

Úgy gondolom, helyettesemmel, G. K. B.-val nagyon jól együtt tudunk dolgozni, rendszeresen megbeszéljük a teendőket, megosztjuk a vezetői feladatokat. Pályázatok írásában, lebonyolításában is számíthattam rá, köszönöm! Felügyelte, irányította a NOKS-ők munkáját.

Továbbra is megtartottuk hagyományos mesenapjainkat, a repertoár bővítéséért, az egyes alkalmak szervezéséért dr. D. M. M. felelt, Sz. K. M. segítette munkáját, e faladatot szeptembertől az új kolléganő (K. Z-né) vállalja át .

A gyermekvédelmi feladatokat már évek óta V. R. végzi, részt vettünk esetmegbeszéléseken, konferencián, továbbadja az összegyűjtött ruhát, játékot, ismeri a családok helyzetét, problémáit.

K. M. vállalta a szlovák óvodapedagógus hallgatók irányítását,segítését, aktív tagja a szlovák munkacsoportnak és a BECS-nek is.

H. E. szervezte az egészségnap, magyar dal napja  programját, ünnepeink méltó megünneplését segítette, mint „nótafa”, tagja a Különleges bánásmódot igénylő gyermekek segítése csoportnak .

N. Zs.  a különleges bánásmódot igénylő gyermekek segítése csoport munkáját tervezi, szervezi, koordinálja, és tagja a szlovák munkacsoportnak is.

A fenti felsorolásból látszik, hogy óvodapedagógusaink aktívan részt vesznek az óvodai életben,mindenkinek van külön feladata, megbízatása, van ,akinek több is.

6.3.Tárgyi feltételek

Foglalkoztató/csoportszoba

4

 

Gyermeköltöző

4

2017 őszétől

Gyermekmosdó

4

2017 őszétől

Iroda

1

vezetői+„óvodatitkári”

Nevelői szoba

1

Még mindig nagyon hűvös.

Tornaszoba

1

Épületen kívülről megközelíthető.

Logopédiai foglalkoztató

1

 

Elkülönítő,betegszoba

1

Ezt használja a pszichológus is.

Felnőtt öltöző                     

1

 

Tálaló  konyha                

1

Felújításra szorul, továbbra is reped a csempe, kopott a padlóburkolat, rossz a szennyvízelvetetés.

Játszóudvar

2

szabványos játékok

Mosókonyha

1

 

Raktár

2

1 vegyi, 1 eszköz,

 1 iratok, eszközök

Kamra, tároló

1

Továbbra is gyakran beázik.

Kazánház, tároló

1

 

Nevelőmunkát segítő eszközök

Asztali számítógép

3

a nevelőiben, irodában

Laptop

1

A megnövekedett adminisztráció miatt szükség lenne csoportonként 1-1 db.-ra.

Projektor

2

kaptunk egy használtat ajándékba

Tintasugaras nyomtató

1

 

Lézer nyomtató

1

 

DVD lejátszó

1

 

Lamináló

1

 

Spirálozó

1

 

CD/MP3/USB  lejátszó

4

csoportonként 1-1, egyet cserélni kellene

Fénymásoló

1

Sokat használt, gyakran betegeskedik.

Sizzix vágó gép

1

 

A megkopott, tönkrement tárgyi eszközöket lehetőségeinkhez képest igyekszünk folyamatosan cserélni, költségvetésben tervezni. Az új nevelési év kezdéséhez feltétlenül szükséges eszközök (iratok, papírok, ragasztó, ceruzák, festék, gyurma, tisztítószerek…) szeptember elején megtörtént, folyamatosan pótoltuk a hiányzókat.

A fenntartó a működéshez szükséges alapvető feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az eszközök vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre a célra felhasználható részén kívül pályázati forrásokat is igyekszünk felkutatni.

Az óvoda alapítványa rendszeres segítséget nyújt :

Decemberben a fa alá került meglepetéseket alapítványi támogatásból biztosítottuk.

Szakkönyvekkel, folyóiratokkal bővítettük az óvoda könyvtárát. Az Alapítvány hivatalos ügyeit, okiratok szükséges módosításait ebben a nevelési évben is S-né dr. B K végezte, KÖSZÖNET érte! Sajnos nem tudja vállalni tovább ezt a tisztséget, sürgősen mást kell keresnünk a helyére! Könyvtárunkat rendszeresen bővítjük szakkönyvekkel és gyermekek számára készült kiadványokkal egyaránt.

Az elhasználódott, elromlott játékokat , fejlesztő eszközöket folyamatosan cseréljük,pótoljuk.

6.4.Javítási ,felújítási munkák a nevelési év során:

A régi mosdókban szükség volt a w.c.-k, mosdók, csapok tartályok javítására, esetenként cseréjére. A redőnyök javítását már évek óta végzik óvodásaink „redőnyös” apukái (K. A., V. T., M. Zs.), nekik is köszönjük , hogy szükség esetén jönnek, segítenek,ebben az évben is többször hívtuk őket.  A futóbiciklik javítását, karbantartását is segítőkész apuka végezte (V. K.). N. R. laminált padlóval burkolta a kiscsoportos öltöző falát.

A középső csoport betervezett festése megtörtént.

Az érintésvédelmi,tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezték, a villámvédelem kiépítése is megtörtént.

Az óvoda kerítése melletti terület továbbra is nagyon elvadult, drótkerítésen egyre beljebb türemkedik az elvadult növényzet, amit nem győzünk irtani. Annyira elszaporodtak az akác növendékek, hogy már a közmunkások se tudják rendesen lenyírni a területet.

A nagycsoportosok öltözőjében sikerült új PVC padlót letenni diákmunkások segítségével, az udvari padokon ki lettek cserélve a sérült, törött deszkák, a kiscsoportosok homokozójának kerete is megújult. A betervezett napvitorlát nem vásároltuk meg, megvárjuk a beadott pályázat eredményét.

6.5. Előttünk álló, megoldásra váró feladatok, beszerzendő eszközök

 A jövőben szükség lenne a fenti udvar talajának rendezésére, továbbra is nagyon sok helyen kiállnak a földből a gyökerek, ez balesethez vezethet. Idén nyáron is próbáltunk javítani a helyzeten, diákmunkás feltöltötte a gödröket, földdel takarta a gyökereket, de még sok a tennivaló. A homokozókban szükség lesz homok cserére, vagy pótlásra. Közlekedési útvonal kialakítása az óvoda udvarán a bicikliző, motorozó gyerekek számára szintén sürgető feladat..

A tető, óvoda körüli járda és vízelvezető továbbra is rossz állapotban van, gyakori a beázás.

 

A konyhában tovább reped a csempe, nagyon kopott a padlóburkolat.

Építész és statikus korábban vizsgálta, szemrevételezte, valószínűleg a vízelvezetéssel/csatornával van a gond, mielőbb fel kellene tárni, majd megszüntetni az okokat.

Jó lenne egy mosogatógépet is beszerezni, könnyítené a konyhás és a dajkák feladatát.

A járda alatt egy szakaszon eltűnt, megsüllyed a talaj, valószínűleg nagy esőzések alkalmával a csatorna mellett lefolyó víz kimosta a talajt.

Az esővíz elvezető csatorna is javításra szorul.  Heves esőzések alkalmával a csatorna mellett ömlik a víz, végig a falon.

A hátsó folyosón PVC padlóval burkoltuk a mozaik-beton padlót, de a padló egyenetlensége miatt nem lesz túl tartós, jó lenne, ha majd a pici csoportos mosdó felújításakor a hátsó folyosó rész is kő burkolatot kapna. Két felújításra váró mosdónk van, ebből a pici csoportos sürgős lene.

Szükség lenne még bicikli tárolóra az óvoda elé, egyre többen járnak kerékpárral.

Az óvoda hátsó kapujához vezető út (Cseresnyés hát u.) nagyon rossz állapotban van, az eső hatalmas mélyedéseket mosott ki ismét. Többen járnak arra autóval, az ebédet is arra hozzák, egyre nehezebb a közlekedés.

Szülők folyamatosan jelzik, kevés a parkoló hely az óvoda környékén, jó lenne erre is megoldást találni.

Festeni kell a kapukat, javítani a kerítést, amit időnként kibontanak, szétvágnak valószínűleg nem óvodás gyerekek.

Külső hőszigetelés.

Színpad átépítése szaletlivé, tetővel fedése.

SNI, BTM gyermekek fejlesztését segítő eszközök beszerzése.

Nagycsoportban a galéria festése.

Fektetők cseréje.

Elhasználódott szőnyegek cseréje.

Informatikai eszközök felnőtteknek.

Informatikai eszköz gyermekeknek.

7.A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektettünk a   környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására,szelektíven gyűjtjük a műanyag flakonokat, papír hulladékot. Igaz, az elszállítás időnként akadozott, de utólag mindig elszállították.

Gyűjtjük az újra hasznosítható anyagokat is, ebben a gyerekek és szülők is segítségünkre vannak.   Ezekből az alapanyagokból folyamatosan barkácsolunk, alkotunk.

 Ősszel udvar rendezés keretében a szülőkkel közösen rendbe tettük a fákat, bokrokat, autógumikból „kis kerítést” készítettünk a hinták köré, ezzel baleset megelőzés a célunk. Gyakran előfordult, hogy a játék hevében a gyerekek beszaladtak, biciklivel, motorral begurultak a hintákhoz, csak a felnőttek éberségének köszönhető, hogy nem lett baleset. A leásott gumikat nyáron diákmunkások segítségével lefestettük, a gyermekek szívesen használják egyensúlyozásra is. Fontos már ebben az életkorban tudatosítani a gyermekekben, hogy környezetünkért ,annak tisztaságáért, rendezettségéért tennünk kell.

A nemzeti identitástudat kialakításának, fejlesztésének tudatosabb tervezése (népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, a  népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az  esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés) szintén fontos feladat az ONOAP alapján,s szorosan kapcsolódik a fenntartható fejlődés biztosításához.

A szlovákiai magyar óvoda elérhetőségének felkutatása sajnos nem valósult meg, ez továbbra is feladatunk marad!

Szlovák nemzetiségi hagyományok megismertetése, megőrzése átszövi mindennapjainkat, de ugyanakkor a magyarságtudatot is alakítjuk, hiszen óvodásaink magyar anyanyelvű gyermekek, a többségük már idegen nyelvként találkozik a szlovák nyelvvel.

A magas cukortartalmú ételek és italok, a  magas só- és telítetlenzsír – tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a  zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a  rendszeres fogmosás biztosítása is fontos feladatunk volt .A szülőknek köszönhetően akkor is volt gyümölcs a gyerekek tányérján, ha a konyha nem küldött, így szinte minden nap fogyasztottunk friss gyümölcsöt. A víz ivást ösztönözzük, ezt segíti az ivókút is.

Diétás étkezést igénylő gyermekek számára a konyha biztosította a szakorvosi véleményben előírt étkezést. A normál ételek esetében is betartották az előírásokat .

A 2018-2019-as nevelési év eseményei:

Ebben a nevelési évben is megtartottuk mesenapjainkat,melyeken az óvodapedagógusok dramatizálnak, báboznak. Megünnepeltük hagyományos ünnepeinket, rendezvényeinket, melyeket gyakran megtisztelnek helyi képviselőink is.  A mindennapokat vendég előadók műsoraival, interaktív tevékenységeivel színesítettük. Ünnepeinket ettől Juhász Sándor örökítette meg, köszönet a sok szép fotóért, felvételért! Megtekintettük nagyobb óvodásainkkal a Művelődési házban és a klubban megrendezett kiállításokat, részt vettünk számos települési programon, kezdeményezésen. Megtartottuk hagyományos programjainkat, de újakat is kipróbáltunk. Nagycsoportosainkat idén is elvihettük az Állatkertbe, köszönjük!

Kesztölc, 2019.09.11.                                                          

…………………………………….

                                                                                      Nagyváriné Radovics Angelika

                                                                                              intézményvezető