Házirend

Módosítás: 2017. 10. 12., csütörtök 10:35
Készült: 2014. 08. 05., kedd 09:10

Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”

Házirendje

 
   

HÁZIREND

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Kesztölci Kiserdei Óvodában!

Az elkövetkező három, négy évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és hosszabb távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy ezzel segítjük az eligazodásban, a megértésben, és a gyermeki valamint szülői jogok és kötelességek megismerésében. E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek.

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!

 

Általános tudnivalók

Az óvoda neve: Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Škola „Horička”                                

Címe: 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát út 2/1.                                                                      

Telefon: 06-33 484/442,06-33 484-443

Mobil: 06-30-455-5029                                                                                                        

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                                                                                                 

Honlap elérhetősége: ovoda.kesztolc.hu                                                                             

Az óvoda fenntartója: Kesztölc község Önkormányzata, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

Alaptevékenysége:

 - Óvodai nevelés

- Nemzetiségi Óvodai Nevelés (szlovák)

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (szakértői vélemény alapján beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral, tanulási-, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral küzd) integráltan.

 

A házirend tartalma

 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje
 2. A nevelési év rendje
 3. Az óvoda nyitva tartása
 4. A gyermekek érkezése és távozása
 5. Az óvoda napirendje
 6. Gyermekvédelem és baleset megelőzés
 7. Egészségügyi feladatok ellátása
 8. A gyermekek célszerű öltözete
 9. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok
 10. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről
 11. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele
 12. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás
 13. Az óvoda hagyományai
 14. Alapítvány
 15. Fakultatív hit-és vallásoktatás
 16. A Házirend nyilvánossága
 17. .Adatvédelem
 18. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
 1. Egyéb szabályok
 1. Záró rendelkezések

Melléklet: a gyermekek szülők jogai, kötelességei

 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

Az óvoda működési/felvételi körzete : Kesztölc község közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év április 20 – május 20. között van. A köznevelési törvény előírásai értelmében fel kell venni azt a kisgyermeket, aki az óvoda működési körzetében él (lakcím kártyával igazolandó), betöltötte harmadik életévét (születési anyakönyvi kivonattal igazolandó), halmozottan hátrányos helyzetű, felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, napközbeni ellátásra jogosult.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (6. /8. § (1)) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai felvétel folyamatos, nevelési év közben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen/felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Hatályos 2015.09.01-től.

A nem kötelező felvétel esetén (2 és fél éves kor, a felvételi körzetben lakóhellyel/tartózkodási hellyel nem rendelkező) előnyt jelent, ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, a szülők dolgoznak, szobatisztaság.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Felmentés csak az ötödik életév betöltéséig adható – természetesen kivételt képeznek ez alól a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek, akik e helyett a pedagógiai szakszolgálat keretében fejlesztő nevelésben kapják meg az állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő szükséges ellátást, amely a kisgyermekkori fejlesztésüket biztosítja.

Amennyiben a gyermek óvodakötelességét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye- tartózkodási helye- szerint illetékes jegyzőt. (A szabálysértési törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.)

Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt.

A gyermekek csoportba sorolásáról – a szülők és a pedagógusok véleményének figyelembevételével – az óvodavezető dönt. Az óvodában életkor szerint kialakított csoportok működnek: 2 kiscsoport, középső csoport, nagycsoport.

 1. A nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1 - augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1 - május 31-ig, a nyári élet összevont csoportokkal és kisebb létszámmal zajlik, a szülői igények figyelembevételével,június 1 - augusztus 31-ig.

Az óvoda nagytakarítás és karbantartás, felújítás miatt a nyári időszakban 4 hétre bezár. A szülői igényeket február 15-ig felmérjük, ennek figyelembe vételével és  a fenntartóval egyeztetve határozzuk meg a pontos időpontot. Erről a szülőket írásban (üzenő füzet, honlap, csoportok üzenő táblája) értesítjük. Szükség esetén felügyeletet biztosítunk.

Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai és működési kérdéseinek közös megbeszélése, továbbképzése, melyre a köznevelési törvény nevelésnélküli munkanapot engedélyez. Ilyenkor az óvoda zárva tart, igény esetén felügyeletet biztosítunk. A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről írásban (a csoportok üzenő tábláján, üzenő füzetben) minimum egy héttel előtte tájékoztatjuk a szülőket.

3. Az óvoda nyitva tartása

Az óvoda hétfőtől-péntekig reggel 630-tól fogadja a gyermekeket, délután 1630-ig.

Reggel 630-730 óráig, és délután 1530-1630 óráig egy összevont csoportban, egy óvónő foglalkozik a gyermekekkel.

4. A gyermekek érkezése és távozása

A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő vagy hozzátartozó minden esetben személyesen adja át az óvodapedagógusnak, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a gyermek megérkezéséről, így felelősséget sem vállalhat érte.

Kérjük, hogy a gyermekek optimális fejlesztése, a zavartalan szabad játék érdekében reggel 7.45-8.00-ig érkezzenek meg a gyermekekkel. A gyermekek érdekében a napirendet mindig tartsák szem előtt! Köszönjük!

A délutáni alvás/pihenés után a gyermekek uzsonnáznak. Ha közben jönnek a gyermekekért, kérjük, várják meg, hogy bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát, és ne kérjék az óvónőtől, hogy hozza ki a folyosóra, „megeszi öltözés közben”. Ezt a kulturált viselkedésről vallott elveink, és a tisztaság megőrzése érdekében, a közös nevelési elveinket szem előtt tartva kérjük, hogy tartsák be.

A gyermekeket csakis szülőknek, nagykorú testvérnek, illetve nagyszülőknek adjuk át, egyéb esetekben a szülőktől írásos meghatalmazást kérünk. A családban bekövetkező válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő számára a szülői jogokat biztosítani.A gyermekek biztonsága érdekében 14 év alatti testvérnek, hozzátartozónak nem adjuk át a gyermekeket, ill. csak a szülő felelősségére. (előzetes jelzés írásban!) Akinek egyéni igénye van ezzel kapcsolatban, előzetesen írásban jelezze!

A külön foglalkozásra járó gyermekek csak az érintett felnőtt (logopédus, pszichológus, edző, hitoktató,..) felügyeletével hagyhatják el a csoportot (óvodapedagógusnak jelezni kell!), és a velük foglalkozó felnőtt köteles a csoportba visszakísérni gyermeket, óvodapedagógusnak jelezni. Amennyiben már az udvaron van a csoport, akkor a dajkának átadni, vagy az udvarra kísérni.

Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. Amennyiben kétszeri alkalommal fordul elő, hogy az óvoda zárásáig nem érkeznek meg a szülők, abban az esetben jelzéssel élhetünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé.

 1. Az óvoda napirendje

Az időpontok rugalmasak, korcsoportonként 10-15 perces eltérések lehetségesek, illetve az évszakhoz, időjáráshoz, gyermekek igényeihez igazodva változhatnak. A mindennapos mozgás ideje is változhat, a nagyobbak heti 1-2 alkalommal már reggel 8-kor lemennek a tornaszobába, ezeken a napokon a foglalkozás után, egy időben, közösen fogyasztják el a tízórait. Természetesen a csoportonkénti napirend és heti rend, a tornaszobai foglakozások napja a csoportok hirdető tábláján olvasható. Bővebb felvilágosítást a szülői értekezleteken adunk.

Óvoda napirendje:   630-tól 730-ig gyülekezés, játék a gyülekező csoportban

                                   730-tól 1130 szabad játék, vizuális kezdeményezések

                                   Közben: 815-tól 915-ig folyamatos reggeli/tízórai (kiscsoportban lehet 

                                                   közös,fix időpontban)

                                   915-től 1030-ig mese, kezdeményezések (5-35 perc), játék

                                   1030-tól 1130-ig mindennapos testnevelés, levegőzés, séta, játék a  

                                                             szabadan

1130-tól 1230-ig mosdó, ebéd

1230-tól 1445-ig mese, csendes pihenő

1445-től 1530-ig uzsonna, játék, hazamenetel

1530-tól 1630-ig játék összevont csoportban, hazamenetel

A délelőtt folyamán kerül sor a logopédiai, fejlesztőpedagógiai foglalkozásokra. Ezen kívül általában délelőttre szervezzük a kirándulásokat, sétákat. A szülői igényeket felmérve délutáni időpontra szervezzük a hittan foglalkozásokat.

6. Gyermekvédelem és baleset megelőzés

Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítése, kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, védőnővel. Tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az igénylés módjáról.

Az óvoda átvesz otthon feleslegessé vált játékokat, mesekönyveket, ruhákat, ezeket felajánlja a rászoruló családoknak. Kérjük, forduljanak bizalommal a gyermekvédelmi felelőshöz, intézményvezetőhöz!

Az óvoda bejárata a gyermekek biztonsága érdekében egész nap zárva van (tolózár, szükség esetén kulcs). Kérjük, hogy figyeljenek oda, hogy nem Önökhöz tartozó kisgyermek ne menjen ki az épületből. Köszönjük türelmüket és odafigyelésüket!

A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tanítjuk az óvodásoknak. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk. (a játszótér használata csak felnőtt felügyelettel, rendeltetésszerűen; folyosón nincs szaladgálás).

A tevékenységekhez szükséges eszközöket a gyermekeknek rendeltetésszerűen kell használni. Különösen fontos a vizuális eszközökkel kapcsolatos szokások betartása (pl. olló, ceruzák, ragasztó…).

Kerékpározni, rollerezni az erre kijelölt útvonalon szabad, betartva a haladási irányt és a követési távolságot. Az otthonról hozott járműveket az óvodában használni csak az óvodapedagógus engedélyével szabad.

A csúszdák csúszó felületén visszafelé haladni nem szabad. A következő gyermek akkor kezdheti meg a csúszást, ha az előtte lévő már lecsúszott.

A kertészkedéskor használható eszközöket (kapa, gereblye, seprű, locsoló…) a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

Az óvoda udvara nem közterület, nem játszótér, ezért külső használók nem vehetik igénybe a játékeszközöket és az udvart. Óvodásaink is csak szülői felügyelettel (csak saját gyermek!), szülő felelősségére használhatják a játékokat (amikor nincs ott óvodapedagógus).

A napközben előforduló esetleges baleset esetén a csoportos óvónő a kisgyermek elsősegélyben részesítése után köteles a szülőt telefonon értesíteni a történtekről, és a további teendőket megbeszélni, ha szükséges, orvost hívni. Minden, az óvodában történt sérülésről feljegyzést készít a pedagógiai asszisztens, továbbá a baleset súlyosságától függően a Köznevelési Információs Rendszerben rögzítjük a baleseteket.

Amennyiben az óvoda területén felújítási, javítási és egyéb munkálatok (fűnyírás, felmosás) zajlanak, ételszállító vagy egyéb jármű tartózkodik az óvoda udvarán, fokozottan ügyeljenek gyermekükre!

Háziállat az óvoda területén nem tartózkodhat. Amennyiben pl. kutyával érkeznek, ügyeljenek arra, hogy az óvoda területén kívül, az arra járók biztonságát is szem előtt tartva helyezzék el! Köszönjük!

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek lehetőség szerint ne hozzanak be ékszert, mert könnyen elveszhet, esetleg balesetet okozhat. A saját felelősségre behozott ékszerért, játékokért nem vállalunk anyagi felelősséget. A csoport óvodapedagógusai – a gyermekek és a csoport érdekeit szem előtt tartva – korlátozhatják, feltételhez köthetik, illetve megtilthatják az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelét. Az óvodapedagógus saját hatáskörben dönthet erről.

Kérjük, hogy a gyermekek ne hozzanak be balesetveszélyes tárgyakat (hegyes olló, bicska, gyufa…), illetve olyan játékszereket, amik a sok kisgyermek között balesetet okozhatnak ( pedálos bicikli, gördeszka). A behozott tárgyakat kérjük, minden esetben jelezzék az óvónőknek! Az otthonról hozott kerékpárokat, rollereket a kijelölt helyen kell tárolni, ahol nem akadályozzák a szabad közlekedést, illetve a gyermekek udvari játékát. (Kazánház ablakainál .) Felelősséget nem vállalunk az óvodában hagyott járművekért.

Az óvoda területén tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata!

7. Egészségügyi feladatok ellátása

Betegség esetén a gyermek betegápolás céljából otthon marad, óvodába ezen idő alatt nem járhat. Az óvónő nem fogadhatja be a még lábadozó, gyógyszert szedő kisgyermeket, mely önmagára a gyermekre nézve is káros, továbbá a többi kisgyermek egészségét is veszélyezteti. Köszönjük megértésüket!

Gyógyszer nem hozható be, kérjük ne is kérjék meg az óvónőket gyógyszer beadására! (Kivétel: ha állandó gyógyszerszedő, melyet az óvodavezetővel előzetesen megbeszéltek, és tájékoztatták az érintett óvónőt, illetve az óvodában jelentkező magas láz , allergiás reakció csillapítására szolgáló készítmény.

A szülő köteles bejelenteni az óvodapedagógusnak azokat, a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információkat, amelyek adott esetben azonnali beavatkozást igényelhetnek (pl. epilepszia, asztma, krupp, allergia, vérzékenység, cukorbetegség…). Az ehhez szükséges gyógyszereket és a tennivalókkal kapcsolatos leírást köteles biztosítani a gyermek részére a teljes óvodai ellátás időtartamában. Az óvodának át kell adni egy olyan személy telefonszámát, aki az adott esetben a leghamarabb a helyszínre érkezik a gyermekért.

A szülő köteles jelezni, ha a gyermek táplálék allergiában szenved, erről orvosi igazolást kérünk, ez alapján tudunk megfelelő étkeztetést biztosítani. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvodapedagógus megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Az igazoláson fel kell tüntetni a hiányzás időtartamát is.

Fertőző megbetegedést a szülő köteles jelezni az óvoda vezetőjének. Betegség esetén csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába a gyermekek.

Az óvodán belüli egészségügyi ellátást a fogorvos és védőnő végzi. A gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzése és szűrése az alábbi területeken történik:

-        fogászati vizsgálat évente kettő alkalommal

-        tisztasági szűrés, havonta, védőnő végzi

A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket.

Az óvoda a HACCP, vagyis élelmezésbiztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami Önöket is érinti. Ezért kérjük, hogy ne hozzanak be otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet, stb. A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, zárt (boltban vásárolt, gyártási igazolással ellátott) süteményt hozhatnak. Hűtést igénylő sütemény, torta csak HACCP tanúsítvánnyal ellátott cukrászatból, a cukrászda által hűtve, szállítva érkezhet! Köszönjük megértésüket!

8. A gyermekek célszerű öltözete az óvodában

Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a lábfejet. Papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében mellőzzék, ha mégis ebben érkezik a gyermek, akkor nem tud részt venni a mozgásos tevékenységekben sem a csoportban, sem az udvaron (nem mászókázhat, hintázhat, csúszdázhat…)

A gyermek holmijába célszerű a kisgyermek jelét belevarrni, textil filccel belerajzolni. Így ő is könnyebben megtalálja, meg mi is, ha esetleg elkallódik. Az elkallódott ruhadarabokat gyűjtjük, szóljanak, ha valami eltűnt.

A gyermekeknek kérünk: benti váltóruhát, váltócipőt, ruhazsákban évszaknak megfelelő, elegendő váltóruhát, nagycsoportban testneveléshez tornaruhát (pamut póló, rövidnadrág), tornacipőt.

A gyermeket tisztán, ápoltan kell az óvodába járatni. Ha ez nem valósul meg, az veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre szükség esetén felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az esetben a gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.

9. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok

A távolmaradás lehetséges esetei:

-        Betegség → orvosi igazolással igazolható. Ha a gyermek megbetegszik, csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Az igazolásnak tartalmaznia kell a hiányzás pontos dátumát, és azt, mikortól jöhet újra közösségbe. Ha a gyermek az óvodából betegség gyanújával lett hazaküldve (hányás, hasmenés, hőemelkedés, láz, gyulladt szem, hasfájás, kiütések, stb.),csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Amennyiben az óvodás gyermek tartósan beteg (több hét, hónap), minden hónap 5. napjáig kérjük az igazolást arról, hogy a gyermek még beteg, nem látogathatja a közösséget. 

-        Családi program, egyéb ok → az óvónő előzetes tájékoztatásával, írásban, a csoportban erre a célra kijelölt füzetben.

-        A két hetet meghaladó távollétet (kivéve nyári időszak), az óvoda „kérelem” nevű formanyomtatványán a szülő írásban kérelmezheti, és indokolt esetben azt az óvodavezető engedélyezheti.

Mi, a gyermekek érdekét szem előtt tartva, a rendszeres óvodába járás hívei vagyunk, ezért kérjük Önök is próbáljanak ehhez alkalmazkodni.

„Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt,…  az óvoda vezetője - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,

(4b)117 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.”

10. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a mindennapos tevékenységeket!A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusaitól vagy az intézményvezetőtől kérjenek.

Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Ezek a következők:

-        Szülői értekezlet, évente minimum 2 alkalommal

-        Fogadóóra havonta egyszer, illetve, szülői és óvónői kezdeményezésre

-        Nyíltnap

-        Családlátogatás, óvónői, szülői kezdeményezésre

A gyermekek fejlődését az óvodapedagógusok a fejlődési naplóban rögzítik, évente két alkalommal  kötelesek tájékoztatni a szülőket. A tájékoztatás a személyiségi jogokat szem előtt tartva történik.

Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük, ezt naponta kísérjék figyelemmel! Köszönjük!

A fontosabb eseményekről, dátumokról az üzenő füzetben is tájékoztatjuk Önöket, ez aláírva, mindig hozzák vissza!

Az óvoda dokumentumai (Helyi pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, Közzétételi lista) megtalálható az óvodavezetőnél, a faliújságon és az óvoda honlapján (ovoda.kesztolc.hu).

 1. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele

Étkezés, és önköltséges szolgáltatások

Az óvodai nevelés ingyenes. Fizetési kötelezettség az alábbiakban terheli a szülőket:

 • A gyermekek napi 3x-i étkezésének térítési díja. (tízórai, ebéd, uzsonna)

Ingyenes óvodai étkezésre jogosultak azok a gyermekek akik:

-        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,

-        tartósan betegek vagy fogyatékossággal élnek,

-        családjukban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

-        családjukban három vagy több gyermeket nevelnek,

-        nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,

-        családjukban az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át

Az igénybevételéhez nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozat beszerezhető az óvodában.

Az étkezés fizetése az pedagógiai asszisztensnél, minden hónap 10-e körül történik. A pontos időpontról a folyosón lévő faliújságokon tájékoztatjuk Önöket. Kérjük, hozzanak aprót, mert esetenként problémát jelenthet visszaadni! Köszönjük!

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 1230 óráig telefonon, e-mailben vagy személyesen. A lemondás következő nap lép életbe, és a következő havi ebédbefizetésnél írható jóvá. Késői lemondás vagy le nem mondott étkezés esetén a szülő nem igényelheti a visszafizetést. Amennyiben a szülő nem jelzi a gyermek hiányzását, következő naptól kihúzásra kerül (nem rendelünk neki ételt)! Lemondáskor kérjük jelezni a hiányzás kezdetének és befejezésének napját, vagyis, hogy mettől-meddig nem kérik az étkezést, mikortól igénylik ismét, mert a be nem jelentett gyermeknek nem tudunk étkezést biztosítani.

Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel (csokoládé, Túró Rudi, cukorka…) nem etikus a többi gyermekkel szemben, ezért arra kérjük a szülőket, ne tegyék ezt. Köszönjük!

A tízórai 8.30 körül kezdődik, amennyiben a gyermek kora reggel érkezik az óvodába, célszerű a otthon kevés reggelivel megkínálni.

Igényelt szolgáltatások

Ezek lehetnek:

-          kirándulások bérelt busszal, vagy egyéb közlekedési eszközzel.

-          bábszínház, meseelőadás, zenés műsor, egyéb gyermekprogram

Törekszünk az esélyegyenlőség megteremtésére, ezért igyekszünk többnyire a gyerekek számára ingyenes programot, tevékenységet szervezni, egyéb esetekben (pl. úszás) írásos beleegyező nyilatkozatot kérünk a szülőktől. Fizetős eseti (nem rendszeres) program esetén (színház, agyagozás, buszos kirándulás, …) a szülőktől beleegyező nyilatkozatot kérünk. Az önköltséges programokra indokolt esetben, bizonyos keretek között, az óvoda alapítványa támogatást nyújt, ha erre nincs lehetőség (sok támogatandó esetén),inkább nem szervezzük meg a programot.

 1. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

-        A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. Az átvételről „Óvodalátogatási igazolást” kérünk.

-        Ha gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 8. életévét betölti.

-        A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

A beiskolázással kapcsolatos információk és teendők:

-        Tanköteles korú az a kisgyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére az a kisgyermek is beiskolázható, aki december 31-ig tölti be hatodik életévét (iskolaérettségi vizsgálat alapján).

-        A beiskolázás a gyermekek egyéni fejlettségét veszi figyelembe, így lehetőség van rá, hogy a hatodik évét betöltő kisgyermek még egy évet maradjon óvodában. Ehhez szükség van a közös megegyezésre óvoda és a szülők között. További egy évet maradhat Szakértői Bizottság szakvéleményével. A beiskolázáshoz az óvoda kiállítja az Óvodai szakvéleményt. A beiskolázással kapcsolatban bővebb tájékoztatást adunk a nagycsoportos szülői értekezleten.

 1. Az óvoda hagyományai, rendezvényei, programjai

-        részt veszünk a falu szüreti rendezvényén

-        műsorral köszöntjük az időseket

-        mindenszentek napja előtt meglátogatjuk az óvónők sírját, koszorút, mécsest helyezünk el (középső, nagycsoport)

-        novemberben ovibúcsút tartunk

-        részt veszünk a község Mikulásváró ünnepségén és az adventi vasárnapokon

-        havonta bábozással, dramatizálással szórakoztatjuk óvodásainkat

-        karácsony előtt betlehemes játékot adunk elő a gyerekeknek

-        közösen farsangolunk a Művelődési Házban, majd csoportonként az óvodában

-        márciusban együtt ünnepeljük a szabadságharc ünnepét

-        készülünk a húsvétra

-        május első vasárnapja előtti napokban tartjuk anyák-napi –évzáró ünnepségünket, melyen a csoportok bemutatják az év során tanultakat és köszöntik az anyukákat, nagymamákat

-        május közepén képviseljük az óvodát a megyei szlovák óvodai szakmai napon (felkérésre nagycsoportosaink szerepelnek is)

-        minden év május utolsó péntekén családi napot tartunk, aminek keretében egész délelőtt gyermeknapi programokat szervezünk, sok-sok játékkal, vetélkedővel

-        a gyermekek születésnapját megünnepeljük a csoportokban

-        részt veszünk a község júniusi apák napja- családi nap rendezvényén

-        iskolába menő gyermekeket elballagtatjuk, elbúcsúztatjuk

-        nagycsoportosok állatkerti kirándulása

-        kirándulások, helyi múzeum, könyvtár, kiállítások látogatása (középső és nagycsoport)

 1. Alapítvány

Az óvodának saját alapítványa van (Kesztölci Óvodáért és Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány, adószáma: 18617955-1-11), melynek célja az óvoda szebbé tétele, fejlesztése, gyermekprogramok szervezése, játékok, fejlesztő eszközök vásárlása, rászoruló gyermekek támogatása, szakmai fejlesztés.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, adományaikkal segítsék céljaink elérését. Ezúton is köszönjük!

 1. Fakultatív hit-és vallásoktatás

Az óvodában, a szülők igénye alapján , lehetőség van hit-és vallásoktatásra. Jelentkezés a tanévnyitó csoportos szülői értekezleteken, illetve azt követő napokban az óvodapedagógusoknál.

 1. A Házirend nyilvánossága

Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk. Egy példány a bejárat melletti faliújságon hozzáférhető minden érdeklődő számára. Egy példány megtalálható az óvodavezető irodájában, és egy példány a nevelőtestületi szobában, illetve elektronikusan az óvoda honlapján. (ovoda.kesztolc.hu)

A szülőket nyilatkoztatjuk a Házirend megismeréséről és elfogadásáról.

 1. .Adatvédelem

Az óvoda intézményvezetője az Nkt. 41. §-a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Az óvodai dolgozói nem adhatják ki a szülőknek más gyermek és felnőtt adatait.

 1. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, és legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Például:

Fne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre;

F  ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előzőleg az Önök gyermekét érte esetleg sérelem.

19. Egyéb szabályok

Az intézményben kizárólag olyan reklámanyag, kiírás helyezhető el vezetői engedéllyel, amely a gyermekek, illetve a családok érdekeit pozitív módon szolgálja, illetve az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos.

Törvényi előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.

20.Záró rendelkezések

A Házirend hatálya kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, az óvoda minden dolgozójára és az óvoda területén tartózkodókra. Hatályossága az óvodai benntartózkodásra, illetve a nevelési program megvalósítását segítő külső programok helyszínére is vonatkozik. Hatályba lépésének ideje: fenntartói jóváhagyást követően.

21. A Házirend nyilvánossága

 A Házirendhez készült mellékletben a gyermekek jogait, kötelességeit ismertetjük meg, a házirend és mellékletei megtalálhatók a bejárat melletti faliújságon, illetve az óvoda honlapján.

Érvényessége: fenntartói jóváhagyást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig.

Felülvizsgálata: évenként

Módosítás: amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabályváltozás következtében, továbbá szülői vagy pedagógusi javaslatra.

A felülvizsgálat elvégzéséért az óvodavezető felelős. Módosítást követően el kell fogadtatni a nevelőtestülettel, és véleményeztetni kell a szülői szervezettel, majd benyújtani jóváhagyásra a fenntartónak.

Készítette:                                                                                                                                       

                                                                                                    intézményvezető

Véleményezte:                                                                                                                     

                                                                                            szülői szervezet képviselője

Elfogadta:                                                                                                                            

                                                                                             nevelőtestület képviselője

                                                                      

           

Jóváhagyta:                                                                                                                          

                                                                                                 fenntartó képviselője

                                                                                             

Kelt:.........................................................................

                                                                                                               ph.                        

                                                                                                                                             

                                                                                                       óvodavezető

MELLÉKLETEK

1.A gyermekek jogai és kötelességei

 1. A gyermekek jogai

FA nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.

FA gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

FKépességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

FNemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (legalább nyolc szülő együttes kérése alapján).

FVallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát az óvoda minden dolgozója tiszteletben tartsa.

FNevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.

FCselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Ellenkező esetben jeleznünk kell a gyermekjóléti szolgálatnak.

FCsaládja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön.

FAz intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használja, arra vigyáznia kell.

 1. A gyermekek kötelességei

FTiszteljék pedagógusukat, dajkájukat és az óvoda többi dolgozóját. Ennek feltétele, hogy a szülők is együttműködjenek a tiszteletadás képességének kialakításában.

FBetartsák a csoportban és az óvoda egészében kialakított szokásokat, szabályokat, melyek a közösségi nevelés és a biztonságérzet kialakulásának elengedhetetlen feltételei.

FÉletkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

2. A szülő kötelessége és joga

Kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését [Nkt. 72. § (1) bek. a) pont].

Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja átíratni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.

Kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az óvoda vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait, és tiszteletet tanúsítson irántuk [Nkt. 72. § (1) c) pont]. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

A szülő kötelessége, hogy az óvoda értékeit, eszközeit, tárgyait megóvja, és gyermekét is erre nevelje (pl. az öltözőkben, folyosókon elhelyezett kiállítási tárgyak, könyvek, eszközök).

A szülő kötelessége, hogy amennyiben az előzetesen egyeztetett fogadóóra időpontjában nem tud megjelenni, erről minél előbb tájékoztassa a pedagógusokat.

A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok erre javaslatot tesznek. Ha ennek nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt erre.

A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül a szülői szervezettől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon.

A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, önkormányzati, egyházi, magán). A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője, túljelentkezés esetén a felvételi bizottság dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza.

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról [Nkt. 82. § (4) bek.], és az első szülői értekezleten röviden ismertetni is kell;

Takarékossági okok miatt kérjük a szülőket, hogy amennyiben módjukban áll, az óvoda honlapjáról történő letöltéssel ismerjék meg a dokumentumokat, illetve elkérhetik az irodából, olvashatják a faliújságon. A házirendet minden szülőnek ismerni kell; erről a szülő írásban nyilatkozik a nevelési év elején.

A szülő joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon [Nkt. 72. § (5) bek. b) pont].

A szülő joga, hogy az intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon [Nkt. 72. § (5) bek. e) pont].

A szülő joga, hogy kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködjön [Nkt. 72. § (5) bek. c) pont].

A szülő joga, hogy személyesen vagy képviselő útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában [Nkt. 72. § (5) bek. f) pont].