Óvodai beiratkozás 2022/2023 tanévre

Módosítás: 2022. 03. 08., kedd 12:40
Készült: 2021. 03. 20., szombat 13:09

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

Tisztelt  Szülők!

 

Terveink szerint 2022.április 20- 21 én, 800- 1500 lesz  az óvodai beiratkozás. A járványügyi helyzettől függ, hogy lehetőség lesz-e személyes találkozásra. Amennyiben nem, vagy valaki szeretné személyes találkozó nélkül  intézni, szándéknyilatkozatot letölthet az óvoda honlapjáról, illetve kifüggesztjük nyomtatva a kapura is. Bővebb felvilágosítást kérhetnek előzetesen e-mailben, telefonon. 

 

 

2022.09.01-től  óvodakötelesek azok a gyerekek , akik 2022.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Szabad férőhelyekre felvesszük azon gyermekeket, akik 2022.09.01- 2023.08.31 között töltik be 3. életévüket, ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2.5 életévüket.

 

„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  (6. /8. §  (2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 

 „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, … lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező háromévesés annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető”

 

 

 

A beiratkozáshoz be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Amennyiben online kerül sor a beiratkozásra, ezen dokumentumokat elég bemutatni az első személyes találkozáskor.

 

A Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”  szlovák nemzetiségi nevelést (nemzetiségi nyelv és hagyományok megismertetése, ápolása) és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű  gyermekek nevelését , ellátását biztosítja. Az óvoda felvételi körzete Kesztölc település.

 

„Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.”

 

A döntésről  az óvoda vezetője legkésőbb 2022.05.25-ig  értesíti a szülőket.